Section 9 8 Plain Old Common Sense

Zwykły zdrowy rozsądek

Being a reporter involves some basic practices. When I see or hear about something I think may be worth reporting to my audience, I verify it, or quote credible people who should know, or go to the source (human or document). If I link to something intriguing on my blog but don't know whether it's true, I offer that caveat. Generally, I don't just repeat an anonymous posting. If the fact in question didn't come from a source I trust, I check it out.

Bycie reporterem wymaga przestrzegania pewnych prostych zasad. Kiedy dowiaduję się o czymś co być może będzie warte przekazania moim odbiorcom, weryfikuje to, cytuję wiarygodnych rozmówców lub udaję się do źródła (człowieka lub dokumentu). Jeśli linkuję do czegoś intrygującego na moim blogu, a nie wiem czy ta informacja jest prawdziwa, informuję o tym czytelników. W większości przypadków nie powtarzam anonimowych informacji. Jeśli jakiś fakt pochodzi ze źródła któremu nie ufam, staram się to sprawdzić. [WH]

Users of online information need to develop similar filters. They need a hierarchy of trust.

Osoby korzystające z internetowych źródeł informacji potrzebują podobnych filtrów. Potrzebując hierarchii zaufania. [WH]

In my own hierarchy, I trust The New York Times more than a supermarket tabloid. I trust what Doc Searls tells me on his blog more than what a random blogger says on a page I've never seen before.

W mojej hierarchii ufam bardziej New York Times niż tabloidowi z supermarketu. Ufam bardziej temu co Doc Searls pisze na swoim blogu, niż informacji pochodzącej od przypadkowego bloggera na stronie której nigdy wcześniej nie widziałem. [WH]

As noted earlier, we need better recommendation and reputation tools, software that lets us traverse the Web using recommendations from trusted friends and friends of friends. We'll be figuring this out in the next few years, and I'm confident we'll get better and better at it.

Tak jak wspomniano wcześniej, potrzebujemy lepszych narzędzi rekomendacyjnych i reputacyjnych, oprogramowania które umożliwi nam poruszanie się po internecie przy użyciu rekomendacji od zaufanych przyjaciół i przyjaciół przyjaciół. Będziemy poszukiwać odpowiednich rozwiązań w najbliższych latach, i jestem pewny ze staniemy się w tym coraz lepsi. [WH]

But for now, people need to take information on the Internet with the proverbial grain of salt. When they see things that promise a measurable impact on their lives—such as a news story that persuades them to sell or buy something expensive—they should verify the claim before reacting.

Ale póki co, ludzie muszą podchodzić do zamieszczonych w Internecie informacji z pewną dozą nieufności. Szczególnie, kiedy pewna informacja może mieć duży wpływ na ich życie - na przykład zachęca do kupna lub sprzedaży czegoś drogiego - powinni dokonać jej weryfikacji przed podjęciem jakichkolwiek działań. [WH]

There are limits to this, but on matters where the personal stakes are sufficiently high, it's probably worth remembering the legendary admonition given by crusty old editors to green reporters: if your mother says she loves you, check it out.

Są pewne granice, ale w sprawach gdzie stawka osobista jest wystarczająco wysoka, być może warto przypomnieć sobie legendarną radę dawaną początkującym dziennikarzom: jeśli Twoja matka mówi że Cię kocha, sprawdź to. [WH]

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License