Section 9 7 A Flight To Quality

Zwrot ku bezpiecznym inwestycjom

The flood of unreliable information on the Net could have the ironic effect of reinforcing the influence of Big Media, at least in the short term. This assumes, of course, that users of online journalism trust Big Media in the first place. Many do not.

Fala niemiarodajnych informacji w Internecie może mieć ironiczny efekt wzmocnienia pozycji Dużych Mediów, przynajmiej na krótką metę. Oczywiście pod warunkiem, że użytkownicy dziennikarstwa internetowego ufają Dużym Mediom. Wielu z nich tego nie robi.

Unlike many Americans, and in spite of some media scandals, I have substantial faith that major newspapers try hard to be accurate and fair. For example, I've been reading The Wall Street Journal for years, and I trust that the typical front-page news article in the Journal has been well reported, written, and edited. That doesn't mean I assume that everything in it is true, though I do assume the paper has done its best, and that there are institutional mechanisms in place to correct something if it's wrong. Those beliefs have carried over as, increasingly, I read the Journal online rather than in print. (Even after the Jayson Blair mess, I'd say the same thing about The New York Times.) [[/span]]

W przeciwieństwie do wielu Amerykanów, i mimo niektórych skandalów medialnych, wciąż w dużym stopniu wierzę że duże gazeta starają się ciężko by zachować standardy dokładności i wiarygodności. Na przykład, od lat czytam The Wall Street Journal, i ufam że typowy tekst na pierwszej stronie jest dobrze napisany, zredagowany i zawiera efekty dobrej roboty reporterskiej. To nie oznacza, że zakładam absolutną prawdziwość wszystkiego co zostało w nim napisane. Ale zakładam że dziennikarze Journala zrobili wszystko tak jak najlepiej potrafili, oraz że istnieją instytucjonalne mechanizmy służące korekcie tego co mogło pójść nie tak. Nie zawiodłem się jeszcze na Journalu, chociaż coraz częściej czytam go w internecie. (Nawet po aferze z Jaysonem Blairem, powiedziałbym to samo o New York Times).

But Big Media, as it participates in the new conversation online, takes on risks that could hurt credibility even more. One of these days, someone is going to break through the security of a major media web site—the Journal or the Times or CNN—and post some "news" that turns out to be absolutely false (hmm…). Maybe the story will announce wonderful news for some company, or terrible tidings, thereby giving the unscrupulous computer crackers, terrorists, or even politically connected malefactors a way to manipulate the stock market, cause panic, or steal an election. [264]

Ale Duże Media, uczestnicząc w internetowej konwersacji, podejmują ryzyko które może nadwyrężyć ich reputację jeszcze bardziej. Pewnego dnia, ktoś przebije się przez zabezpieczenia serwisu dużej organizacji medialnej - Journala, Timesa lub CNN - i zamieści newsa który okaże się całkowicie nieprawdziwy. Może ten tekst bedzie obwieszczał doskonałe wieści dla jakiejś firmy albo może będzie zawierał relacje potwornej treści, umożliwiając pozbawionym skrupułów przestępcom internetowym, terrorystom, lub nawet politycznie ustosunkowanym złoczyńcom manipulację giełdą, wywołanie paniki, lub sfałszowanie wyborów[264].

This act, which I consider more a certainty than a possibility, will change the news media's trust equation, at least for a time. Will it have long-lasting impact? Only if it happens repeatedly.

Ten akt, który uważam za bardziej pewny niż możliwy, zmieni - przynajmniej na chwilę - równanie zaufania dla mediów. Czy będzie miał długotrwały skutek? Tylko jeśli powtórzy się wiele razy.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License