Section 9 5 Spin Patrol

Kontrola spinu

Journalists become accustomed to a process known as spinning. Wikipedia accurately describes this, in the context of public relations, as "putting events or other facts, especially of those with political or legal significance, into contexts favoring oneself or one's client or cause, at least in comparison to opponents. Newsmakers and their PR legions have been spinning us since the media became a way to get information to the public, and we've been alternately falling for it or resisting it all this time."

Dziennikarze przyzwyczajeni są do zjawiska zwanego spinem. Wikipedia opisuje je dokładnie, w kontekście public relations, jako „przedstawianie wydarzeń medialnych i innych faktów, zwłaszcza z dziedziny polityki i prawa, w kontekście faworyzującym własne poglądy, w porównaniu do poglądów strony przeciwnej. Newsmakerzy i specjaliści od PR stosowali spin od momentu gdy media stały się sposobem publicznego przekazywania informacji, a ludzie wciąż albo ulegają spinowi, albo go odrzucają.” [FR]

In the physical world, I always try to ask myself what a person I'm interviewing has to gain from doing an interview. We need to recognize that motives play a part in what we're told, and we adjust our ultimate coverage accordingly.

W fizycznym świecie, zawsze zadaję sobie pytanie, co może zyskać osoba z którą przeprowadzam wywiad na tym że został on przeprowadzony. Musimy pamiętać że motywy grają rolę w tym co się nam mówi, i odpowiednio dostosowywać sposób relacjonowania. [FR]

But spin takes some insidious routes to the public. One of the worst forms is the media's lazy use of press releases as news. Some smaller newspapers are known to print them verbatim, as if a reporter had actually done some reporting and writing. Lately, video press releases have become a stain on both the PR profession and journalism. Local TV stations are handed video releases, often including fake "reporters" interviewing officials from the company or government agency that wants to get its news out, and too often stations play all or part of these mockeries of journalism. In March 2004, the Bush administration was properly chastised for sending out video releases to promote, in a highly political way, a drug-benefits bill Congress had passed a few months earlier. [255]

Spin znajduje jednak pewne podstępne sposoby na dotarcie do opinii publicznej. Jedną z najgorszych form jest lenistwo mediów w używaniu komunikatów prasowych. Niektóre mniejsze gazety są znane z publikowania ich słowo do słowa, tak jakby reporter faktycznie cokolwiek raportował lub napisał. Ostatnio, komunikaty prasowe w formie wideo stały się plamą na profesji PR jak również dziennikarzy. Lokalnym stacjom telewizyjnym przekazuje się materiały wideo, często przedstawiające pozorowanych „reporterów” przeprowadzających wywiady z przedstawicielami firm lub urzędów państwowych, które chcą wypromować jakąś wiadomość. Zbyt często rozgłośnie biorą udział w tej parodii dziennikarstwa. W marcu 2004, administracja Busha została słusznie upomniana za rozesłanie nagrań wideo mających promować, w sposób skrajnie upolityczniony, ustawę o korzyściach lekowych uchwaloną kilka miesięcy wcześniej przez Kongres. [FR]

Online spin varies from the relatively harmless, and even amusing, to more ethically challenged methods. On the harmless side is "Google bombing," a method of connecting a word or phrase to a specific web site through the Google search engine. After one group of Google bombers got "miserable failure" to point to George W. Bush's biography page on the White House site, his supporters retaliated by connecting John Kerry's page to the word "waffles." [256] Sooner or later, Google will either prevent this kind of thing or risk some of its own credibility.

Spin w sieci waha się od form stosunkowo nieszkodliwych, lub nawet zabawnych, do wątpliwych etycznie. Do tych nieszkodliwych należy „Google bombing”, sposób kojarzenia specyficznych słow czy zwrotów z określoną stroną w wynikach wyszukiwania na Google. Gdy grupa „Google bomberów” spowodowała że fraza „żałosna porażka” (ang. „miserable failure”) wskazywała na biografię George'a W. Busha na stronie Białego Domu, jego zwolennicy w odwecie skojarzyli stronę Johna Kerry'ego ze słowem „waffles” (ang. potocznie. „ględzi”)[256]. Prędzej czy później, Google zapobiegnie takim praktykom lub straci na swojej wiarygodności. [FR]

Cyber-spin is getting more sophisticated, especially when it comes in comments or other postings by someone who's trying to make a point but doesn't identify his or her connection to the subject. The entertainment-industry copyright defender who made such a point of critiquing my blog was, in effect, spinning not just me but my audience as well. This is an unintended effect of the conversation, but one we'll have to live with.

Cyber-spin staje się bardziej wyrafinowany, zwłaszcza w komentarzach czy wypowiedziach kogoś, kto chce przedstawić swój punkt widzenia, a zarazem ukryć swoje powiązanie z komentowanym tematem. Ten obrońca praw autorskich w przemyśle rozrywkowym, który rozmyślnie krytykował mojego bloga, w efekcie stosował spin nie tylko wobec mnie ale także wobec wszystkich czytelników. To niezamierzony efekt dyskusji, lecz musimy się z nim chyba pogodzić. [FR]

Just before the January 2004 Consumer Electronics Show, I got an email from someone telling me, in a fairly breathless way, about a product due to be announced at the show. He was gleeful, it seemed, that the company had inadvertently given out information it intended to keep under wraps until the official announcement. He pointed me to several pages, including one that had a picture of the gadget (some gear for networking multimedia at home) and another where the company's chief executive had essentially confirmed the product's existence on a product support forum.

Tuż przed Pokazem Elektroniki Użytkowej w styczniu 2004, dostałem maila od kogoś, kto z zapartym tchem opowiadał o produkcie, który miał być przedstawiony na pokazie. Osoba ta była wyraźnie uradowana faktem, iż firma niebacznie wypuściła informację, która miała pozostać sekretem do momentu premiery produktu. Wskazała mi kilka stron, w tym zawierającą obrazki produktu (rodzaj sprzętu multimedialnego), oraz inną gdzie prezes firmy właściwie potwierdził istnienie produktu na forum supportu dla użytkowników. [FR]

So I posted this information on my blog. "Consider this a small example of tomorrow's journalism today," I wrote. "A reader who knew much more than I did about something did some reporting and found information worth noting. Now you know, too."

Opublikowałem tę informację na swoim blogu. „Oto mały przykład dziennikarstwa przyszłości”, napisałem. „Czytelnik lepiej poinformowany ode mnie rozpoznał temat i odkrył coś godnego uwagi. teraz wy też o tym się dowiadujecie.” [FR]

Was I spun? After all, it wasn't a product I was likely to cover in the first place. My guess, based on some follow-up checking, is that this wasn't spin but a tip from someone who really thought he was giving me a scoop. Still, I plan to be more cautious before posting such things in the future.

Czy zostałem wkręcony? W końcu, nie był to produkt który opisałbym w pierwszej kolejności. Po fakcie sprawdziłem to i zgaduję, że nie był to spin ale porada od kogoś, kto faktycznie uważał to za rewelację. W przyszłości zamierzam być ostrożniejszy w publikowaniu takich informacji. [FR]

Some online spin is obviously deceptive, as Adam Gaffin discovered. Gaffin runs an online forum called "Wicked Good" on the Boston Online site. [257] A 2003 forum thread talked about a fictional company in a soap opera holding a "Sexiest Man" contest. Someone named "dixie wrecked" was talking up the contest and the TV show. Gaffin got suspicious and checked the Internet address from which "dixie" was posting, and discovered it originated at a Washington-based firm, New Media Strategies, a company that offers, according to its web site, online word-of-mouth marketing to create buzz about products and brands. "We've been played," Gaffin told his forum [258] members, adding, "So, just in case Google indexes this page: New Media Strategies sucks. Let me repeat, New Media Strategies sucks."

Niektóre sieciowe formy spinu są oczywistym oszustwem, co odkrył Adam Gaffin. Gaffin prowadzi forum „Wicked God” na stronie Boston Online[257]. Pewien wątek z 2003 roku poświęcony był dyskusji o fikcyjnej firmie z jakiejś telenoweli, organizującej konkurs pt. „Najseksowniejszy mężczyzna”. Ktoś używający pseudonimu „dixie wrecked” wychwalał konkurs i telenowelę. Gaffin nabrał podejrzeń i sprawdził adres IP, z którego pisał „dixie”, i odkrył, że pochodzi on z firmy New Media Strategies z siedzibą w Waszyngtonie. Firmy, która oferuje, według strony internetowej, bezpośredni marketing internetowy nakierowany na rozkręcenie zainteresowania nowymi produktami i markami. „Zostaliśmy wykorzystani”, oświadczył [258] na forum Gaffin, dodając: „A na wypadek, gdyby Google zindeksował tę stronę: New Media Strategies jest do dupy. Powtarzam, New Media Strategies jest do dupy.” [FR]

Interestingly, by early 2004, one item on the first page of Google listings using the search term "new media strategies" was a pointer to a Boston Online page entitled, "Why New Media Strategies sucks." (The item had moved down to the second page by late April.)

Co ciekawe, na początku 2004 roku, jeden z wyników wyszukiwania Google „new media strategies” wskazywał na stronę Boston Online zatytułowaną „Dlaczego New Media Strategies jest do dupy.” (Link spadł na drugą stronę pod koniec kwietnia 2004.) [FR]

I don't mean to pick on New Media Strategies here, or to suggest that its mistake in this case represents the company's general methods. [259] I do want to suggest that just one such episode, if it's caught and then stirs up any degree of irritation online, can be a lasting blemish.

Nie chcę skupiać się na New Media Strategies, ani sugerować że ta wpadka reprezentuje ogólne metody działania tej firmy [259]. Chcę za to powiedzieć, że nawet jedno takie zdarzenie wystarcza by spowodować trwałą skazę, jeśli zostanie zauważone i wzbudzi jakiś poziom irytacji online. [FR]

Another lesson: exposure can be a reasonable counterweight to spinmeisters. Unfortunately, not everyone can catch such acts. We need better ways to sniff them out and then expose them with a variety of tools, including reputation systems. In many cases, the best solution is to ensure an open conversation among informed readers because they'll collectively inform each other.

Kolejna nauczka: ujawnienie może być solidną przeciwwagą dla spin-mistrzów. Nie wszyscy niestety są w stanie wykryć te zjawiska. Potrzebujemy lepszych sposobów aby je wykryć i ujawnić, za pomocą różnych narzędzi, w tym systemów kontroli reputacji. W wielu przypadkach, najlepszym sposobem jest zapewnienie otwartej dyskusji w gronie zainteresowanych, ponieważ odbiorcy informują się nawzajem. [FR]

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License