Section 9 4 Trolls And Other Annoyances

Trolle i inne uciążliwości

Grassroots journalism has more problems than deciding whether anonymous posting is a good or bad idea. For starters, consider the trolls.

Oddolne dziennikarstwo ma więcej problemów niż tylko dyskusje o anonimowości w internecie. Na początek spróbujmy pomówić o trollach [FR]

Rob Malda, Jeff Bates, and their colleagues at Slashdot have been dealing with trolls for years. At Slashdot, subtitled "News for Nerds: Stuff that Matters," the readers do the heavy lifting. They're constantly combing the Web for interesting information—articles, news stories, press releases, and mailing list postings — and recommend the material to Slashdot's tiny editorial staff. Each day, the editors select a dozen or so of the best items, which they highlight on the Slashdot homepage with a short summary and hyperlink, and invite readers to comment online. Then the editors sit back to watch what happens, and so do hundreds of thousands of other people.

Rob Malda, Jeff Bates, oraz ich koledzy z serwisu Slashdot od lat mają do czynienia z trollami. Na stronie Slashdot'a, opatrzonej podtytułem „Wiadomości dla nerdów(%PRZYPIS: nerd - ang. kujon, haker - tłum.%); sprawy istotne”, najcięższą pracę wykonują czytelnicy. Bezustannie przeczesują Sieć w poszukiwaniu ciekawych informacji - artykułów, wiadomości, komunikatów prasowych, postów na listach mailingowych - i rekomendują materiały malutkiej redakcji Slashdota. Redaktorzy codziennie wybierają około tuzina najlepszych pozycji, które wyróżniają na stronie głównej podając krótkie streszczenie i link do źródeł, oraz zapraszają internautów do dyskusji. Tu rola wydawców się kończy, wraz z tysiącami innych czytelników zasiadają oni aby obserwować co się stanie. [FR]

The initial summaries and links are the beginning of the conversation on Slashdot, not the end. The average item generates about 250 comments. Some generate far more. Moderators, themselves selected on the basis of their participation in other discussions, rate the quality of the postings, and readers can adjust the results so they see everything or, as most do, a subset of the more substantive comments.

Opublikowane streszczenie i odnośniki są dopiero początkiem rozmowy na Slashdocie. Przeciętny wpis generuje około 250 komentarzy. Niektóre - znacznie więcej. Moderatorzy, którzy sami są wybierani na podstawie udziału w innych dyskusjach, oceniają jakość wpisów, a czytelnicy mają możliwość dopasowania - mogą przeglądać wszystkie wpisy, lub, jak robi większość, wybór tych istotniejszych. [FR]

The Slashdot team has had to keep tweaking the software that runs the Slashdot site, as well as the user-based moderation system, because of the trolls and vandals who try to clog the site with irrelevant or obscene postings, ruining the experience for others. It's a constant annoyance, Bates told me, but part of the price of doing business.

Zespół Slashdota był zmuszony wciąż ulepszać oprogramowanie serwisu, oraz system moderacji opartej na czytelnikach, ponieważ trolle i wandale zaśmiecali stronę nieistotnymi lub obscenicznymi komentarzami, psując odbiór innym. Bates powiedział mi, że jest to nieustająca uciążliwość, lecz także po części cena prowadzenia tego interesu. [FR]

How do you know if a troll is on your site? The definition on Ward Cunningham's Wiki says it best:

A troll is deliberately crafted to provoke others with the intention of wasting their time and energy. A troll is a time thief. To troll is to steal from people. That is what makes trolling heinous.

Trolls can be identified by their disengagement from a conversation or argument. They do not believe what they say, but merely say it for effect.

Trolls are motivated by a desire for attention by people and can't or won't acquire it in a productive manner.

Someone may be insufferable, infuriating, fanatical, and an ignorant idiot to boot without being a troll.

Also note that a troll isn't necessarily insulting, snide, or even impolite. Only the crudest, most obvious, forms of trolling can be identified so easily.

If you find yourself patiently explaining, at length and in great detail, some obscure point to someone who isn't even being polite to you, then you are probably being trolled. [254]

Jak poznać, że masz trolla na swojej stronie? Definicja na Wiki Warda Cunninghama opisuje to najlepiej:

Troll celowo stosuje prowokację, z zamiarem zmarnowania czasu i energii innych. Troll jest złodziejem czasu. Troll istnieje by okradać ludzi. To czyni go paskudnym..

Trolle można poznać po braku zaangażowania w konwersację lub argumentację. Nie wierzą w to co mówią, lecz po prostu stwierdzają coś dla wywołania efektu.

Trolle pożądają uwagi innych ludzi, i nie chcą lub nie potrafią jej produktywnie wykorzystać.

Ktoś może być nieznośny, denerwujący, fanatyczny i głupi jak but, nie będąc trollem.

Należy zwrócić uwagę, że troll niekoniecznie jest obraźliwy, złośliwy, czy nawet nieuprzejmy. Tylko najbardziej prymitywne, oczywiste formy trollowania są tak łatwe do rozpoznania.

Jeśli zauważysz, że właśnie cierpliwie tłumaczysz, długo i szczegółowo, jakąś niewyraźną sprawę komuś, kto nie jest nawet dla ciebie uprzejmy, to prawdopodobnie właśnie zostałeś ofiarą trolla [254].

User registration on comment systems, with a name and verifiable email address, can be a deterrent to trolls. The worst thing you can do, as Netizens know, is feed the troll. Ignoring him is usually the best answer. If people become abusive, they can be banned from discussions. Not everyone has a right to speak on everyone else's site or be part of everyone else's conversation.

Rejestracja użytkowników w systemie komentarzy, poprzez nazwę i sprawdzony adres email, może być czynnikiem odstraszającym trolle. Jak wiedzą członkowie społeczności internetowej, najgorsze, co można zrobić, to karmić trolla. Zwykel najlepiej jest go zignorować. Ludzi którzy są obraźliwi dla innych można wykluczyć z dyskusji. Nie każdy ma prawo do wypowiadania się na czyjejś stronie, lub prawo udziału w czyjejś konwersacji. [FR]

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License