Section 9 2 New Ways To Mislead

Nowe sposoby wprowadzania w błąd

In early 2004, John Kerry's presidential campaign drew fire when conservative web critics—and several gullible newspapers—published a composite photograph of him and Jane Fonda, one of the right wing's favorite targets. Kerry and Fonda, in a photo that turned out to have been doctored, were shown "together" at a 1970s rally protesting the Vietnam War. [244] It was unclear who created the fake picture, but the willingness of many people to trust this picture spoke volumes about how easy it is to manipulate public opinion.

W początkach roku 2004, kampania prezydencka Johna Kerry'ego znalazła się pod ostrzałem, gdy konserwatywni internauci - a także kilka łatwowiernych gazet - opublikowali jego fotografię w towarzystwie Jane Fondy, będącej jednym z ulubionych celów prawicowej krytyki. Na fotografii, która okazała się być sfałszowana, pokazano Kerry'ego i Fondę biorących „wspólny” udział w marszu protestacyjnym przeciwko wojnie w Wietnamie [244]. Nie było jasne, kto zrobił fotomontaż, lecz to jak łatwo i jak wielu ludzi uwierzyło w ten obraz było wymownym dowodem na łatwość manipulacji opinią publiczną. [FR]

Moreover, the incident was only the latest demonstration of a truly pernicious trend of modern fakery. Photos are evidence of nothing in particular. [245] This is why publications that print these kinds of photos are subjected to withering criticism, as was National Geographic when it moved one of the Egyptian pyramids in a cover photo. Doctoring photos without clearly labeling them as such is a serious offense in most newspapers and news magazines. [246]

Co więcej, incydent ten był tylko kolejną z wielu demonstracji szkodliwego trendu nowoczesnych fałszerstw. Zdjęcia nie są już żadnym dowodem [245]. Dlatego też wydawnictwa drukujące tego typu obrazy są obiektem zaciekłej krytyki, jak np. magazyn National Geographic, który w okładkowym zdjęciu przesunął jedną z egipskich piramid. Podrabianie zdjęć bez jawnego informowania o tym jest piętnowane przez większość gazet i magazynów informacyjnych [246]. [FR]

Nothing, in a journalistic sense, justifies blatant deception. But the line between improper doctoring and making an image better is less clear than we might like. For example, simple cropping can remove someone who was in the original picture or it can highlight an important element in the image. Photoshop and other image-manipulation tools give darkroom technicians, who once used various physical techniques to highlight some parts of photos and move others into the background, powerful new ways to alter images.

Nic nie usprawiedliwia, w sensie dziennikarskim, rażącego oszustwa. Jednak granica między niestosownym fotomontażem, a ulepszeniem obrazu jest bardziej rozmyta niż byśmy chcieli. Przykładowo, zwykłe przycięcie może usunąć osobę, która widniała na oryginalnym zdjęciu, lub uwypuklić ważny jego szczegół. Photoshop i inne narzędzia obróbki obrazu dają nowe potężne możliwości fototechnikom, którzy niegdyś w ciemni stosowali różne fizyczne zabiegi w celu naświetlenia pewnego fragmentu czy przesunięcia innej części w głąb. [FR]

Even more worrisome is the increasing use of doctored video. It's now common practice for televised sporting events to feature advertising digitally inserted on, for example, stadium walls that are actually blank. The growing field of "product placement"—putting brand-name products into TV shows and movies—is moving closer to the news process, and that should disturb everyone. As the film Forrest Gump showed, we can put someone into a scene who wasn't there in reality; digital technology's steady improvements mean this will become trivially easy.

Jeszcze bardziej niepokojące jest coraz częstsze wykorzystywanie spreparowanych nagrań wideo. Powszechną praktyką dla telewizyjnych przekazów sportowych jest teraz feature advertising wstawiana cyfrowo, na przykład na ścianach stadionu, które w rzeczywistości są puste. Rosnący rynek „product placement” - umieszczanie produktów konkretnej marki w serialach TV i filmach - przybliża się do procesu informacyjnego(?), co powinno stanowić powód do niepokoju. Jak pokazał film Forrest Gump, w scenie może pojawić się osoba której nie było tam w rzeczywistości; stały rozwój techniki cyfrowej oznacza, że wkrótce będzie to trywialnie proste. [FR]

An element of trickery has been present for years in news programming. For example, the backdrops of urban settings behind anchor people are often inserted electronically. But CBS News, for one, took this to another level in 1999 when Dan Rather's newscast, anchored from Times Square, included digitally created billboards advertising products. At the time, CBS officials said they saw nothing wrong with the practice. [247] This isn't deception on the scale of Jayson Blair, who made up fictitious stories in The New York Times, but no responsible news organization should ever insert things into a report that are not really there. If viewers are getting used to this kind of trickery, we're all in trouble.

Element oszustwa był obecny od lat w programach informacyjnych. Na przykład kulisy miejskich zabudowań za plecami pierwszoplanowych postaci są często wstawiane elektronicznie. Jednak praktyka ta wzniesiona została na nowy poziom w roku 1999 przez CBC News, gdy przekaz Dana Rathera, nadawany z Times Square, zawierał cyfrowo wklejone billboardy z reklamami. Oficjele CBC powiedzieli wówczas, że nie widzą w takiej praktyce nic złego [247]. Nie jest to wprawdzie oszustwo na skalę Jaysona Blaira, który wymyślał fikcyjne tematy dla New York Times, jednak żadna odpowiedzialna agencja informacyjna nie powinna nigdy umieszczać w raporcie rzeczy, których naprawdę nie ma. Jeśli widzowie przyzwyczają się do tego rodzaju manipulacji, będziemy mieli kłopot. [FR]

These techniques are made to order for the Internet, where lies spread quickly and can do enormous damage before the truth catches up. Some of the remedies—including digital watermarking of photos and videos so fakes can be discovered—have surface appeal. But they are not foolproof technically because hackers can consistently defeat such schemes, and they would encourage copyright restrictions even more onerous, and therefore more damaging, to grassroots media and scholarship than the ones currently in place.

Takie techniki są wprost stworzone aby sterować internetem, w którym kłamstwa szybko się upowszechniają i mogą wyrządzić olbrzymią szkodę zanim prawda je dogoni. Potencjalne środki zapobiegawcze - w postaci cyfrowych znaków wodnych do wykrywania fałszerstw na zdjęciach i nagraniach - mają znikomą moc. Nie są bezbłędne technicznie, jako że hakerzy wciąż mogą je łamać, i spowodowałyby restrykcje copyrightu jeszcze uciążliwsze, zatem bardziej szkodliwe dla oddolnego dziennikarstwa i naukowości niż te istniejące obecnie. [FR]

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License