Section 8 7 Okay But Whose Information Do You Trust

Świetnie, ale czyim informacjom ufać?

Among the missing components in this hierarchy is a way to evaluate a person's reputation beyond the crude systems in place today. A reliable reputation system would allow us to verify people and judge the veracity of the things they say based, in part, on what people we trust say about them. In a sense, Google is already a reputation system: Google my name and you'll discover a lot about me, including where I work, what I've written, and a lot about what I think about various issues—and what some other people think of me (not all flattering by any means). Technorati is also this type of system: the more people linking to you, the more "authority" you have. But it's important to note that the majority of blogs tracked by Technorati have nobody linking to them. This doesn't mean the blogs lack value, because there are people close to the bloggers who trust them. No matter who you are, you probably know something about a topic that's worth paying attention to. [241]

Wśród brakujących elementów tej hierarchii znajduje się sposób na ocenę reputacji danej osoby oparty na czymś innym niż prymitywne sposoby stosowane dzisiaj. Godny zaufania system reputacji pozwoliłby weryfikować ludzi i oceniać prawdziwość ich wypowiedzi na podstawie tego co ludzi którym ufamy mówią o nich. W tym sensie Google już dziś jest systemem reputacyjnym. Wystarczy wpisać do Google'a moje imię i nazwisko, a dowiecie się wiele na mój temat, między innymi gdzie pracuję, co napisałem, oraz co sądzę na różne tematy. Odkryjecie również, co inni sądzą na mój temat, i nie są to zawsze wypowiedzi chwalące mnie. Technorati to kolejny system tego rodzaju: im więcej osób linkuje do Ciebie, tym wyżej w hierarchii jesteś. Warto jednak zaznaczyć, że większość blogów śledzonych prez Technorati nie jest przez nikogo zlinkowana. Nie oznacza to, że nie mają wartości, gdyż istnieją w otoczeniu tych blogerów ludzie, którzy im ufają. Niezależnie od tego, kim jesteś, wiesz coś zapewne na temat, na który warto zwrócić uwagę [241].

Someday, a person who is interested in news about the local school system, which rarely rates more than a brief item in the newspaper except to cover some extraordinary event, will be able to get a far more detailed view of that vital public body. Any topic you can name will be more easily tracked this way. Just in the political sphere, the range will go beyond school governance to city councils to state and federal government to international affairs. Now multiply the potential throughout other fields of interest, professional and otherwise. And when audio and video become an integral part of these conversations—it's already starting to happen as developers connect disparate media applications—the conversations will only deepen.

W przyszłości osoba zainteresowana wiadomościami na temat lokalnego systemu szkolnego, któremu w gazecie rzadko kiedy poświęca się więcej niż krótką notatkę o ile nie wydarzy się coś wyjątkowego, będzie mogła uzyskać dużo dokładniejsze informacje na temat tej znaczącej instytucji. Dowolny temat, który potraficie nazwać, będzie można z łatwością śledzić w podobny sposób. Ograniczając się do sfery polityki, tematy będą sięgać od zarządzania szkołami, do rad miejskich, władzy narodowej i federalnej oraz kwestii międzynarodowych. Następnie pomnóżcie ten potencjał przez liczbę istniejących sfer zagadnień, nie tylko profesjonalnych. A gdy audio i wideo staną się integralną częścią naszych konwersacji, co już zaczyna się dziać dzięki programistom łączącym razem różne narzędzia medialne, rozmowy staną się tym głębsze.

The tools are being built now. Look on the accompanying web site for this book, where we will maintain a comprehensive list along with links to the toolmakers.

Narzędzia już są tworzone. Wystarczy spojrzeć na stronę internetową towarzyszącą tej książce, gdzie będę prowadził kompleksową listę takich narzędzi, wraz z odnośnikami do ich twórców.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License