Section 8 6 Probing Apis And Web Services

Sondując API oraz inne Usługi Sieciowe

Few users of Technorati know, and fewer care, about something called the Technorati API. API stands for "applications programming interface," a term used by tech people to explain how to hook one piece of software to another. In effect, APIs are standards created to help ensure that one product can interoperate with another. Think of the phone jack in your wall as an API that allows you to connect your phone to the phone network. Anyone can make an RJ-11 plug, connecting to a wire that runs between your phone and the wall.

Niewielu użytkowników Technorati zdaje sobie sprawę, a jeszcze mniejsza ich liczba przejmuje się faktem, że istnieje usługa o nazwie Technorati API. API to skrót od Applications Programming Interface (Interfejs Programowania Aplikacji) - w ten sposób osoby zaznajomione z technologią tłumaczą, jak połączyć jedno oprogramowanie z drugim. API to standardy stworzone by zapewnić, że jeden produkt może współpracować z drugim. Możemy wyobrazić sobie gniazdko telefoniczne w ścianie jako API, które pozwala połączyć telefon z siecią telefoniczną. Każdy może wyprodukować wtyczkę RJ-11, i połączyć ją z kablem, który biegnie między telefonem a ścianą.

Software development relies on APIs. Operating systems have them so that independent software programmers can create applications, such as word processors, that use the underlying features of the system. They don't have to reinvent the proverbial wheel each time they write software, and they help ensure a vibrant ecosystem on whatever programming platform they're using. Technorati is one of a growing number of web companies, including Google and Amazon, to create and publish APIs for its software. Most blogging software also has APIs.

Twórcy oprogramowania opierają na API swoją pracę. Systemy operacyjne zawierają API, aby informatycy niezależni od producenta mogli tworzyć oprogramowanie, takie jak edytory tekstu, wykorzystujące podstawowe funkcje systemu. Nie muszą dzięki temu wynajdywać przysłowiowego koła za każdym razem, gdy piszą program. API zapewniają istnienie żywego ekosystemu na dowolnej platformie informatycznej. Technorati należy do rosnącego grona firm sieciowych, takich jak Google czy Amazon, które tworzą i udostępniają API dla swojego oprogramowania. Czyni to również większość programów do blogowania.

With these and other APIs, programmers are using a technology called "web services" to further change the basic rules of the information game. According to programmer and blogger Erik Benson, [232] A web service is basically a system that lets web sites talk to each other, sharing information between each other without the intervention of pesky humans." In a sense, humans have used the Web this way for years: type a query into Google, or buy a book on Amazon, and you're using a web service.

Z pomocą tego rodzaju API, informatycy wykorzystują technologię o nazwie „usługa sieciowa”, aby jeszcze bardziej zmienić reguły informacyjnej gry. Według informatyka i blogera Erika Bensona [232] usługa sieciowy to system, który pozwala stronom porozumiewać się ze sobą, wymieniać informacją bez angażowania w to ohydnych ludzi” W pewnym sensie, ludzie od lat wykorzystują sieć w ten sposób: wpisz zapytanie do Google, lub zakup książke przez Amazon, a skorzystasz z serwisu sieciowego.

When Google [233] and Amazon, [234] and Technorati [235] (among others) offer APIs into their data, they're not offering us the entire database the way the U.S. government does with, for example, census data, much of which can be downloaded and massaged at will. They're offering a way to get specific information out of the databases in a structured way. But their willingness to do this means we can build, using web services, entirely new kinds of queries—and learn new things—with just a little bit of expertise. This may be beyond you and me, but programmers have already created some useful applications using APIs and web services, such as "Amazon Light," [236] which uses the Amazon API to turn the retailer's site into something more closely resembling a search engine. Another extraordinarily interesting application is Valdis Krebs' analysis of people who buy books about politics with a right or left slant, and how little overlap there is among people who buy those books. [237]

Gdy Google[233], Amazon[234] oraz Technorati[235] (między innymi) udostępniły API do swoich danych, nie otworzyły tym samym całych swoich baz danych, jak czyni to na przykład rząd amerykański w przypadku danych ze spisu powszechnego, które można sobie ściągnąć i dowolnie przerabiać. Oferują furtkę, by otrzymać określone i odpowiednio ustrukturyzowane informacje z baz danych. Dzięki tej otwartości możemy, posiadając jedynie odrobinę wiedzy, z pomocą serwisów sieciowych tworzyć zupełnie nowe rodzaje zapytań i uczyć się nowych rzeczy. Przerasta to zapewne mnie oraz was, jednak informatycy stworzyli już szereg przydatnych aplikacji wykorzystujących API i serwisy sieciowe, takich jak „Amazon Light”[236]. Usługa ta wykorzystuje API Amazona, by przekształcić stronę księgarni w coś bardziej przypominającego wyszukiwarkę. Innym niesamowicie ciekawym zastosowaniem jest stworzone przez Valdisa Krebsa narzędzie pozwalające analizować ludzi kupujących książki polityczne o wydźwięku prawicowym bądź lewicowym oraz ukazujące, jak mało wspólnego ze sobą mają te dwie grupy ludzi.

Web services get even more interesting when you consider how we might wire them together to create new kinds of applications. Long before Technorati started watching conversations about books, Benson had created AllConsuming, [238] which combined four web services to watch and highlight the books bloggers were discussing. I'm also fascinated by GoogObits, [239] which takes newspaper obituaries and essays and then augments them with Google searches.

Usługi sieciowe są jeszcze ciekawsze, jeśli uwzględnimy, że można połączyć je ze sobą i utworzyć nowe rodzaje aplikacji. Na długo zanim Technorati zaczęło obserwować rozmowy o książkach, Benson stworzył AllConsuming [238] serwis łączący cztery inne usługi sieciowe, by śledzić i pokazywać książki omawiane przez blogerów. Równie bardzo fascynuje mnie serwis [239] GoogObits, który pobiera nekrologi oraz eseje z gazet, a następnie uzupełnia je o dane z Google.

These technologies will be part of future news dissemination systems. They'll help us do something essential: keep better track of conversations. For example, I would like to be able to track news of innovative applications for my Treo smartphone. The news includes conversations among people I respect, not just standard journalists. If someone in the group I trust posts an item about the Treo, I want to know about it, of course. But I also want to know what others in that group—and people they designate as trustworthy or well-informed—are saying about this news. I want software that tracks not just the top-level item, which in this case could be a news story or blog posting or SMS response, but how the conversation then takes shape about the item across a variety of media. Now imagine having the same ability to track conversations about local, national, or international issues. Today, this is impossible except in a laborious and time-wasting way. Web services will eventually make it possible. [240]

Technologie tego rodzaju stanowią część przyszłych systemów rozprowadzania wiadomości. Pozwolą nam osiągnąć coś bardzo istotnego, a mianowicie lepiej śledzić rozmowy, które prowadzimy. Przykładowo, chciałbym móc śledzić wiadomości na temat innowacyjnych rozwiązań dla mojego telefonu Treo. Wiadomości powinny zawierać rozmowy toczone przez ludzi, których szanuję, a którzy nie są typowymi dziennikarzami. Jeśli ktoś w grupie osób, którym ufam, napisze o Treo, chcę o tym wiedzieć. Ale równie bardzo chcę znać opinie innych osób z tej grupy, a także opinie osób uznanych przez te pierwsze za wartych zaufania bądź dobrze poinformowanych. Chciałbym mieć oprogramowanie, które śledzi treści znajdujące się na najwyższym poziomie, a więc w tym wypadku wiadomości prasowe, wpisy na blogach czy odpowiedzi SMSowe, ale również kształt dalszej dyskusji wśród różnego rodzaju mediów. Wyobraźmy teraz sobie możliwość śledzenia w podobny sposób dyskusji na temat wydarzeń dziejących się w skali lokalnej, narodowej i międzynarodowej. Dzisiaj można to osiągnąć jedynie z wykorzystaniem metod praco- i czasochłonnych. Pewnego dnia, za pomocą usług sieciowych będzie to możliwe[240].

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License