Section 8 5 The World Live Web

Sieć w czasie rzeczywistym

Dave Sifry, a serial entrepreneur, started Technorati in 2002. By April 2004, he was tracking more than two million blogs, with thousands coming online every day. Though many people abandon their blogs, the trend line is growing fast.

Dave Sifry, seryjny przedsiębiorca, założył serwis Technorati w 2002. W kwietniu 2004 śledził już ponad dwa miliony blogów, a z każdym dniem przybywały ich tysiące. Ten trend pozostaje wyraźny, mimo że wiele osób porzuca swoje blogi.

Technorati's tools are basically semi-canned queries that go into a giant, constantly updated database that Sifry likens to a just-in-time search engine. The service helps people search or browse for interesting or popular weblogs, breaking news, and hot topics of conversation. It also lets users rank people and their blogs and blog topics not just by popularity—the number of blogs linking to something—but by weighted popularity, determined by the popularity of the linking blogs. You can also see not just the most popular blogs, but the fastest-rising ones. My blog had about 2,100 incoming links the last time I checked. If I get 100 more, that's gratifying but not, relatively speaking, a huge change. But if someone who has a dozen incoming links today gets six more, that's an enormous relative change, and Technorati will probably flag it. Think of this as a „buzzmeter” for determining how fast a blogger—or a blogger's specific posting—is rising or cooling off.

Narzędzia stosowane przez Technorati to w gruncie rzeczy wpół-zamknięte zapytania, które lądują w wielkiej, stale aktualizowanej bazie danych, którą Sifry porównuje do wyszukiwarki dostarczającej informacje działającej wedle zasady „w samą porę”. Serwis pomaga ludziom szukać lub przeglądać bazę w poszukiwaniu ciekawych bądź popularnych blogów, najnowszych wiadomości i intensywnie dyskutowanych tematów. Pozwala też użytkownikom oceniać ludzi i ich blogi, oraz blogowane tematy nie tylko na zasadzie popularności - liczby blogów linkujących do czegoś, ale również ważonej popularności, obliczanej jako popularność wśród linkujących blogów. Możesz obejrzeć nie tylko blogi najpopularniejsze, ale również te, których oglądalność najszybciej wzrasta. Za ostatnim razem, gdy sprawdzałem, mój blog miał około 2100 linków prowadzących do niego. Uzyskanie kolejnych 100 byłoby satysfakcjonujące, ale nie oznaczałoby, relatywnie rzecz ujmując, wielkiej zmiany. Jednak gdyby ktoś prowadzący blog do który prowadzi 12 linków, otrzymał dzisiaj kolejne sześć, byłaby to duża zmiana względna i serwis Technorati zapewne odznaczyłby ów blog. Jest to coś w rodzaju „miernika szumu”, pozwalającego ocenić z jaką prędkością popularność blogera lub konkretnego wpisu rośnie bądź opada.

The idea behind Technorati might be called the Google Hypothesis: link structure matters. Knowing who is linking to whom can take a seemingly random collection of weblogs and extract a highly structured set of information. This information can then be filtered in a variety of ways. The original Technorati application was the "Link Cosmos"—what Sifry called "an annotated listing of all weblog sources pointing to a site [blog] in recent time." Type in the URL of a weblog (or an individual posting), and the engine shows a list of weblogs pointing to that URL, sorted by time of linking or by "authority"—the "most popular" linking weblog is ranked first. Searching on any linking weblog will show its Cosmos as well, and so on. (Imagine what this would look like displayed graphically as a web of links. Inevitably, someone will offer such a tool.)

Pomysł, na którym opiera się Technorati, można nazwać Hipotezę Google'a: struktura linków ma znaczenie. Wiedząc, kto do kogo linkuje pozwala spojrzeć na pozornie przypadkowy zbiór blogów i zebrać wysoce ustrukturyzowany zestaw informacji. Taka informacja może następnie zostać przefiltrowana na wiele sposobów. Początkowo, Technorati oferowało usługę o nazwie „Link Cosmos”, opisaną przez Sifry'ego jako „listę wszystkich źródeł blogowych prowadzących do danej strony [bloga] w niedawnym czasie, wraz z opisami”. Wystarczy wpisać adres URL bloga (lub pojedynczego wpisu),a wyszukiwarka wskaże nam listę blogów wskazujących na ten URL, uporządkowane w czasie lub „ważności” linków - najpopularniejsze wpisy zawierające odnośnik są umieszczane najwyżej. Szukając dowolnego z linkujących blogów możemy następnie obejrzeć jego Kosmos, i tak dalej. (Wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby taka informacja przedstawiona graficznie jako siatka linków. Jestem pewien, że ktoś zaoferuje w końcu takie narzędzie).

In addition to the Cosmos, the Technorati data can also be expressed as ordered lists. The Top 100 list, for example, shows the hundred most popular sites on the Web (whether weblogs or web sites such as Slashdot), based on the number of outgoing links from blogs. Though Technorati's algorithms are simpler than Google's, Technorati can offer the blogging community what Google offers news junkies with the Google News site: timeliness. Because the weblog world moves so fast, it's helpful to know when something was posted. Google looks at links and documents to get its Page Rank, Sifry explained, but Technorati adds two things: time of posting and the fact that with blogs, the postings are typically more personal than institutional. Combine all of this, he said, and you end up with a "World Live Web," a subset of the World Wide Web that gets at the actual conversation.

Oprócz Kosmosu, dane Technorati mogą zostać przedstawione w postaci uporządkowanych list. Lista Top 100, na przykład, przedstawia sto najbardziej popularnych serwisów w Sieci (zarówno blogów oraz stron takich jak Slashdot), mierzonych liczbą linków prowadzących do nich z innych blogów. Chociaż algorytmy stosowane przez Technorati są prostsze od tych, które ma Google, serwis ten oferuje społeczności blogujących osób to co Google News maniakom wiadomości: adekwatność czasową. Ponieważ świat blogów zmienia się tak prędko, warto wiedzieć co zostało kiedy opublikowane. Google patrzy na linki i dane innego rodzaju by obliczyć Page Rank, tłumaczy Sifry, natomiast Technorati uwzględnia dwie inne rzeczy : czas publikacji oraz fakt, że wpisy na blogach mają zazwyczaj charakter osobisty raczej niż instytucjonalny. Połączmy to, sugeruje Sifry, a otrzymamy „World Live Web”, „Światową Sieć na Żywo”, a więc wycinek sieci WWW, który ukazuje bieżące konwersacje.

As of March 2004, Technorati's services included NewsTalk ("News items people are talking about"), BookTalk ("The books people are talking about"), and Current Events ("Conversations going on around current events"). For serious news users, these were invaluable additions.

W marcu 2004 wśród serwisów Technorati można było znaleźć News-Talk (Wiadomości, o których ludzie dyskutują''), BookTalk (Książki, o których ludzie dyskutują''), oraz Current Events („Wydarzeń bieżących”). Dla poważnych konsumentów wiadomości, są to wielce przydatne usługi dodatkowe.

But these are only the start of something much more interesting. The Web transcends mere links. Machines are talking to each other on our behalf. [[/span]]

To jednak jedynie początek dużo ciekawszego trendu. Sieć przekraczaj barierę zwykłych linków. Maszyny rozmawiają ze sobą w naszym imieniu

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License