Section 8 4 Syndication Takes Off

Syndykacja rusza z kopyta

Let's revisit RSS. You'll recall that RSS is a file generated automatically by weblog and web site software, and increasingly by other applications, that describes the site's content for the purpose of syndication.

Przyjrzyjmy się ponownie mechanizmowi RSS. Jak pamiętacie, RSS to plik automatycznie generowany przez program obsługujący blog lub inny serwis, jak również przez różne aplikacje. Plik ten opisuje zawartość strony w sposób umożliwiający jej syndykację.

Here's an example. A typical blog consists of a homepage with several postings. Each posting consists of a headline and some text. The RSS "feed," as it's known, is a file containing a list of the headlines and some or all of the text from the postings. In other words, RSS describes the structure and some of the content of a particular page.

Oto przykład. Typowy blog składa się ze strony domowej zawierającej kilka wpisów. Każdy z nich składa się z nagłówka i jakiegoś tekstu. „Strumień” RSS, bo tak się je nazywa, to plik zawierający listę nagłówków oraz część bądź całość tekstu ze wpisów. Innymi słowy, RSS opisuje strukturę oracz część treści danej strony.

RSS feeds can be read by "aggregators" or "newsreaders," software that allows individuals to collect news from many different sites into one screenful of information instead of having to surf from one page to another. Today, RSS readers are fairly primitive, but that will change in coming years.

Strumienie RSS mogą być czytane z pomocą „agregatorów” bądź „czytników”, czyli oprogramowania, które umożliwia jednostkom zbieranie na jednej stronie wiadomości z wielu różnych serwisów. Przez to nie muszą przechodzić od strony do strony. Czytniki RSS są dzisiaj dość prymitywne, ale to się na pewno zmieni w nadchodzących latach.

Some of the most exciting new work surrounding RSS is coming from fledgling companies such as Feedster, which mines RSS data and keeps track of bloggers' mentions of products, among other things. The inherent possibilities seem nearly endless, including the ability to follow conversations in much more detailed ways. As I was finishing this book, Microsoft quietly let it be known that it was planning "Blogbot," a search tool that sounded very much like Feedster and Technorati. Surprisingly, Google, which owns Blogger, a company that makes blogging software, hadn't done any of this.

Najciekawsze działania dotyczące RSS są podejmowane przez młode firmy takie jak Feedster, która zbiera dane z RSS i śledzi na przykład przypadki, kiedy blogerzy wspominają o określonych produktach. Wynikające z tego możliwości są niemal nieskończone, można na przykład dużo dokładniej śledzić dyskusje w sieci. Gdy kończyłem pisać tę książkę, Microsoft bez rozgłosu oznajmił, że zamierza stworzyć „Blogbota”, wyszukiwarkę mającą wiele wspólnego z Feedsterem i Technorati. Zaskakujący wydaje się fakt, że Google, które posiada serwis Blogger i tworzy oprogramowanie do blogowania, jeszcze tego nie zrobiło.

The technologists looking at this field see rich lodes in RSS and other data created on blogs and web sites. Mountains of data are being created every day by RSS feeds and other structured information, and smart entrepreneurs and researchers are creating tools that I believe will become an integral part of tomorrow's news architecture.

Eksperci od technologii przyglądające się temu polu działań widzą bogate złoża RSS i innych danych tworzonych na blogach i stronach internetowych. Sterty danych są tworzone każdego dnia w postaci strumieni RSS oraz informacji strukturyzowanej na inne sposoby. Sprytni badacze i przedsiębiorcy tworzą więc narzędzia, które według mnie staną się kluczowym elementem przyszłej architektury świata wiadomości.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License