Section 8 3 Sorting It Out

Porządkując sprawy

The ability to get the news you want is the hallmark of a networked world. People can create their own news reports from a variety of sources, not just the ones in their hometowns, which typically have been dominated by a monopoly local newspaper and television stations that would have to dig deeper to be shallow.

Możliwość zdobycia pożądanych wiadomości jest typowa dla świata sieciowego. Ludzie mogą tworzyć własne serwisy informacyjne z szeregu dostępnych źródeł, również tych spoza ich miejsca zamieszkania, zdominowanych przez monopol lokalnych gazet i stacji telewizyjnych, które musiałyby pracować bardziej dogłębnie, by zasłużyć na miano płytkich.

Creating our own news reports is still a largely haphazard affair. The sheer volume of information deters all but the most dedicated news hunters and gatherers. But the tools are improving fast, and it won't be long before people will be able to pick and choose in a far more organized way than they do today. New kinds of Big Media are emerging in this category, including Google, Microsoft, and Yahoo!. But the opportunity for small media is enormous, too.

Tworzenie własnych wiadomości jest nadal w przeważającej mierze dorywczym zajęciem. Sama ilość dostępnej informacji zniechęca wszystkich poza najbardziej wytrwałymi łowcami i zbieraczami wiadomości. Jednak narzędzia stale ewoluują i niedługo zapewne będziemy w stanie znajdywać i wybierać newsy w sposób dużo bardziej zorganizowany. Nowe rodzaje Wielkich Mediów zaczynają się wyłaniać - to na przykład Google, Microsoft i Yahoo! Szansa, jaka stoi przed mediami małymi jest jednak równie ogromna.

I've been a fan of Google News [229] since it launched in "beta" form (it was still beta as I wrote this) in early 2002. The brainchild of Krishna Bharat, it has become a popular, and I'd argue essential, part of the web news infrastructure. The search engine "crawls" various news sites—designated by humans—and then machines take over to display all kinds of headlines on a variety of subjects from politics to business to sports to entertainment and so on. The display is calculated to resemble a newspaper. It's an effective glimpse into what's big news on the Web right now, or at least what editors think is big.

Jestem fanem Google News[229] od chwili startu tego serwisu w wersji „beta” we wczesnym 2002 roku (gdy piszę te słowa, serwis jest nadal w tej fazie).Wytwór umysłu Krishny Bharata, stał się popularną, a moim zdaniem również kluczową, częścią sieciowej infrastruktury informacyjnej. Wyszukiwarka „kroczy” poprzez wyznaczone przez ludzi serwisy z wiadomościami, i wyświetla wszelkiego rodzaju informacje na różnorodne tematy, od polityki przez biznes do sportu i rozrywki, i tak dalej. Wygląd serwisu ma przypominać gazetę. Google News efektownie ukazuje, co w danym momencie jest w Sieci ważną wiadomością, lub przynajmniej co za takie uznają redaktorzy.

A user who wants to be better informed on a particular topic can use Google News to drill deeper, which may be the most important aspect of the site. One click and the user gets a list, sorted by what Google estimates is relevant or by date, of all stories on a given topic. There's a great deal of repetition, but it can be eye-opening to see how different media organizations cover the same issue, or what different angles they choose to highlight.

Użytkownik, który chce być lepiej poinformowany na dany temat może z pomocą Google News szukać głębiej - to być może najważniejszy aspekt tego serwisu. Wystarcza jedno kliknięcie, by otrzymać listę, posortowaną względem daty oraz oszacowanej przez Google doniosłości, wszystkich tekstów na dany temat. Informacje wielokrotnie się powtarzają, co pozwala uświadomić sobie, jak różne serwisy opisują te samo wydarzenie, uwypuklając różne aspekty tej samej sprawy.

A useful element of Google News is called Google Alerts, a service that lets users create keyword searches, the results of which are sent by email on a regular basis. But as of early 2004, the service didn't let you read the alerts in RSS (the syndication format I discussed in Chapter 2 and will look at again below), a serious drawback.

Przydatnym elementem Google News jest usługa o nazwie Google Alerts, która pozwala użytkownikom przeszukiwać wiadomości z pomocą słów kluczowych. Wyniki wyszukiwań można otrzymywać regularnie poprzez pocztę elektroniczną. Jednak poważną wadą serwisu, przynajmniej na początku 2004 roku, jest brak możliwości otrzymywania wiadomości poprzez RSS [format syndykacji, który opisałem w Rozdziale Drugim, i do którego jeszcze powrócę).

Another Google News drawback, as of this writing, was a refusal to acknowledge news content from the sphere of grassroots journalism. For example, only a few blogs are considered worthy. This underestimates the value of the best blogs. Bharat told me the site has one basic rule: news requires editors, and Google News is displaying what editors think is important at any given moment. He saw the site as "complementary" to what newspapers do, but this seemed to understate its potential. Of course, it would not exist without the actual news reporting and editing from elsewhere. But it has the potential to turn into the virtual front page for the rest of us.

Inną wadą Google News, istniejąca w momencie pisania tego tekstu, jest fakt, że serwis nie uwzględnia jakichkolwiek treści ze świata dziennikarstwa oddolnego. Przykładowo, jedynie nieliczne blogi są uznawane za wartościowe, a więc najlepsze blogi pozostają niedowartościowane. Bharat opowiadał mi, że serwisem rządzi jedna podstawowa zasada: wiadomości muszą mieć redaktora, a Google News wyświetla to, co redaktorzy w danej chwili uznają za istotne. Zdaniem Bharata jego serwis uzupełnia gazety - takie stwierdzenie moim zdaniem nie oddaje w pełni znaczenia Google News. Oczywiście, serwis nie mógłby istnieć, gdyby wiadomości nie były gdzie indziej zbierane i opracowywane. Jednak dla wszystkich z nas Google News może potencjalnie stać się wirtualną pierwszą stroną gazety.

Microsoft, racing to catch Google in the search-engine wars, has long been established in the news business. MSNBC, the company's partnership with General Electric's NBC News unit, is a classic news site—big, heavy, rich with content. It's innovative in how it provides multimedia news. Now Microsoft is making Google-like experiments in news, too, with its "Newsbot," [230] the early tests of which closely resemble Google News.

Microsoft, pragnąc dogonić Google w wojnach wyszukiwarkowych, od dawna działa na polu tworzenia wiadomości. MSNBC, serwis prowadzony przez firmę razem z NBC News, będącym własnością General Electric, to typowy serwis informacyjny: duży, ciężki, pełen treści. MSNBC w innowacyjny sposób prezentuje wiadomości multimedialne. Obecnie Microsoft eksperymentuje również z rozwiązaniami podobnymi do tych stosowanych przez Google. „Newsbot”[230] jest w fazie wczesnych testów, jednak już teraz w dużej mierze przypomina Google News.

More interesting, by the sound of it, is an upcoming Microsoft product called NewsJunkie, which is due to be released later in 2004. As Kristie Heim reported in the San Jose Mercury News on March 24, 2004, it is being designed to keep track of what readers have already seen, but with refinements. "It reorganizes news stories to rank those with the most new information at the top and push those with repetitive information to the bottom, or filter them out entirely," she wrote.

Dużo ciekawszy, jak się wydaje, jest powstający produkt Microsoftu o nazwie NewsJunkie, który zostanie udostępniony pod koniec 2004 roku. Według Kristie Heim, która opisała to narzędzie w San Jose Mercury News z 24 marca 2004, zadaniem NewsJunkie jest przedstawianie tych samych wiadomości, ale w udoskonalony sposób. „NewsJunkie sortuje na nowo wiadomości i umieszcza na górze te najnowsze, a powtarzające się informacje spycha na dół lub całkowicie filtruje”, pisze Heim.

In looking at the major web companies' moves, I've been most impressed with Yahoo!'s direction. The MyYahoo! page has been more customizable than any of the other major sites, letting the user create a highly tailored news report. In early 2004, Yahoo! folded RSS into the service, letting users select feeds from weblogs and other sites and add them to the MyYahoo! news page.[231] It's the best blend yet of old and new.

Przyglądając się posunięciom gigantów sieciowych, największe wrażenie zrobił na mnie kurs przyjęty przez Yahoo! Serwis MyYahoo! można dostosowywać do własnych potrzeb bardziej, niż jakikolwiek inny. Użytkownik może stworzyć serwis informacyjny skrojony dokładnie na jego miarę. We wczesnym roku 2004, serwis został wyposażony w funkcje RSS, dzięki czemu czytelnicy mogą wybierać RSSy z blogów i innych serwisów, a następnie dodawać je do strony MyYahoo![231]. To najlepsza mieszanka nowego ze starym, jaką znam.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License