Section 6 8 A Question Of Trust

Kwestia zaufania

Using the tools of multidirectional journalism doesn't mean we have to cross ethical lines. We have plenty to deal with already on that score, as the infamous Jayson Blair proved with his fabrications and plagiarism while reporting for The New York Times. When cyber-gossip Matt Drudge reported rumors of investigations that Senator John Kerry, the Democratic presidential candidate, had been romantically involved with a former intern, few responsible news organizations picked up the story. Drudge, we recognized, didn't have a sterling record for accuracy. The old-fashioned publications and broadcasts that disdained the story were, it turned out, making the right call both online and offline. (I'll talk more about this in Chapter 9.)

Używanie narzędzi dziennikarstwa wielokierunkowego nie oznacza że musimy przekraczać granic etycznych. W tym zakresie mamy już teraz wiele do zrobienia, co udowodnił niesławny Jayson Blair i jego fabrykacje i plagiaty tworzone w czasie gdy był reporterem New York Times. Kiedy cyber-plotkarz Matt Drugde przytoczył plotki o śledztwie w którym sprawdzano czy kandydat Demokratów na prezydenta John Kerry był zaangażowany w romans z byłą stażystką, niewiele odpowiedzialnych firm medialnych podchwyciło tą historię. Uznaliśmy, że Drugde nie był wcześniej wzorcem z Severs dokładności. Jak się okazało, te tradycyjne media które zignorowały tą historię, miały rację, zarówno w Internecie jak i poza nim (szerzej o tym w rozdziale 9)

No matter which tools and technologies we embrace, we must maintain core principles, including fairness, accuracy, and thoroughness. These are not afterthoughts. They are essential if professional journalism expects to survive.

Niezależnie od tego jakich narzędzi i technologii używamy, musimy trzymać się naszych podstawowych zasad takich jak : uczciwość, dokładność, sumienność. Nie są to przypadkowe refleksje. Te zasady są niezbędne jeśli zawodowe dziennikarstwo ma przetrwać.

Even as we listen better to our former audience and converse more freely, we are still obliged to gather as many facts as possible. We are obliged to be fair. We are obliged to correct our mistakes. Fortunately, it turns out that we'll be even better equipped to maintain those principles if we listen and participate in the conversation.

Nawet kiedy słuchamy naszych dawnych odbiorców i rozmawiamy bardziej swobodnie, jesteśmy wciąż zobowiązani do zbierania tak wielu faktów jak to możliwe. Jesteśmy zobligowani by uczciwie podchodzić do sprawy. Jesteśmy zobowiązani poprawiać nasze błędy. Na szczęście okazuje się że jesteśmy nawet lepiej przygotowani do trzymania się tych zasad jeśli słuchamy konwersacji i uczestniczymy w nich.

And we still need editors. Bloggers who disdain editors entirely, or who say they're largely irrelevant to the process, are mistaken. [180] The community's eyes and ears on weblogs are fine for what they provide. As noted, my readers make me a better journalist because they find my mistakes, tell me what I'm missing, and help me understand nuances.

I wciąż potrzebujemy dobrej redakcji tekstów. Blogerzy którzy całkowicie ignorują potrzebę nadzoru, albo mówią że jest on w większości niepotrzebny, mylą się[180] Oczy i uszy społeczności są dobre w tym co robią. Jak mówiłem, moi czytelnicy sprawiają że jestem lepszym dziennikarzem przez to że znajdują moje błędy, mówią mi czego brakuje, i pomagają mi zrozumieć niuanse sprawy.

Good editors add their own experience in a different way. They are trained, mostly through long experience, to look for what's missing in a story. They ask tough questions, demand better evidence for assertions, and, ultimately, understand how this thing we call journalism comes together. Sometimes they can help us see that less is more: I can't count the number of times an editor of my column has suggested that a sentence is unnecessary or inflammatory without purpose, leading me to agree that its removal would strengthen the piece, not weaken it. They make my work better in different ways, and I would not want to see them disappear.

Dobrzy redaktorzy dodają po drodze własne doświadczenie. Są to ludzie umiejący, zwykle dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rozpoznać brakujące elementy w tekście czy reportażu. Zadają trudne pytania, domagają się lepszych uzasadnień dla ocen, i w rezultacie rozumieją jak to coś co nazywamy dziennikarstwem składa się w jedną całość. Czasami potrafią pokazać nam że więcej oznacza mniej: nie pamiętam ile razy redaktor mojej kolumny zasugerował mi że zdanie jest niepotrzebne albo bezsensownie agresywne, dzięki czemu przekonywał mnie że jego usunięcie wzmocni tekst, nie go osłabi. Sprawiają, że moja praca jest lepsza pod wieloma względami, i nie chciałbym by zniknęli.

We can help the new journalists understand and value ethics, the importance of serving the public trust, and professionalism. We can't, and shouldn't, keep them out.

Możemy pomóc „nowym” dziennikarzom zrozumieć i cenić etykę, profesjonalizm oraz wagę służenia zaufaniu publicznemu . Nie możemy, i nie powinniśmy, trzymać ich na zewnątrz.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License