Section 6 6 Newsroom Tools

Narzędzia redakcyjne

Even as we invite the former audience into the process, journalists must first embrace the technology that makes collaborative reporting possible. We've been fairly good at this in the past, but technological changes are accelerating.

Zapraszając dawnych odbiorców do konwersacji, dziennikarze muszą najpierw zaadaptować technologie, które czynią możliwym dziennikarstwo na zasadzie współuczestnictwa. Byliśmy całkiem dobrzy w tym w przeszłości, ale zmiany technologiczne przyspieszają.

Writing on the Web would be simple if text was all that mattered. The next generation of multimedia tools will give journalists more options—and vex editors in the process. The advent of camera phones and small, high-quality digital cameras has given professional journalists great new tools that transcend the desktop. News organizations should issue a camera phone and digital camera to every member of the staff and urge people to shoot anything that even resembles news. In addition to the camera in my phone, which takes generally lousy pictures, I also carry a small digital camera that not only takes high-quality photographs but also 30-frames-per-second video with sound.

Publikowanie w Internecie byłoby łatwe gdyby tylko tekst miał znaczenie. Następna generacje narzędzi multimedialnych da dziennikarzom nowe możliwości, eliminując jednocześnie wydawców z gry. Nadejście telefonów z aparatami fotograficznymi, i małych kamery cyfrowych wysokiej jakości dała profesjonalistom możliwości znacznie wykraczające poza pulpit komputera. Korporacje powinny wyposażyć wszystkie osoby w zespole w taki telefon i kamerę cyfrową i zachęcać do kręcenia wszystkiego co tylko przypomina ciekawy temat. Poza aparatem w moim telefonie, który generalnie robi kiepskie zdjęcia, cały czas noszę ze sobą mały aparat cyfrowy, który nie tylko robi zdjęcia wysokiej jakości, ale także nagrywa film w jakości 30 klatek na sekunde z dźwiękiem.

We should be encouraging reporters to get audio and video snapshots. I'm not suggesting that we turn reporters into videographers (not yet, anyway), because anything that distracts from the reporting mission in a big way will harm journalism. But it only makes sense to get a quick video of a scene, such as the office of someone we're interviewing; maybe it'll go on the web site with a little editing, but even if it's unsuitable for general consumption, it can remind the reporter of some physical details for the actual story. Similarly, audio clips can amplify a subject, giving a better sense of the person being interviewed; since reporters increasingly make audio recordings of interviews, there's no reason not to turn them into transcripts or extended excerpts to be posted online (and they should be whenever possible).

Powinniśmy zachęcać reporterów by nagrywali materiały audio i video. Nie sugeruję by mieli zostać wideofilmowcami (Wideo amatorami może? - wariat (przynajmmniej jeszcze nie teraz) ponieważ wszystko co w dużym stopniu odciąga od misji relacjonowania sensu stricte jest dla dziennikarskiej roboty szkodliwe. Ale sens może mieć tylko krótki klip danej sceny, na przykład pokazanie czyjegoś biura w którym przeprowadza się wywiad, może będzie możliwe umieszczenie go na stronie www po lekkiej edycji. Nawet jeśli taki klip nie będzie nadawał się do rozpowszechniania, może przypomnieć reporterowi o niektórych fizycznych szczegółach sprawy. Podobnie, klipy audio mogą wzmocnić temat, dając reporterowi większą możliwość oceny osoby z którą rozmawiał. Ponieważ dziennikarze w coraz większym stopniu nagrywają swoje wywiady, nie ma przeszkód by zmieniać je w stenogramy czy rozszerzone cytaty do umieszczenia na sieci (i powinno się to robić zawsze gdy to jest możliwe).

Will this threaten the professional photographers who capture images so well for news organizations today? I hope not. Their skills are far beyond mine and most other amateurs. But we have to be ready to capture images when the pros aren't around; even a poorly composed photo of a pivotal event is better than no picture at all.

Czy taka działalność zagrozi zawodowym fotografom? Mam nadzieję że nie. Ich zdolności znacznie przekraczają umiejętności moje i innych amatorów. Ale musimy być gotowi robić zdjęcia i kręcić filmy wtedy gdy w pobliżu nie ma zawodowców. Nawet kiepskie zdjęcie przełomowego wydarzenia jest lepsze niż brak jakiegokolwiek zdjęcia.

The next generation of mobile phones will give reporters more than the ability to capture pictures and short videos. They will be publishing tools as well. The BBC, leading the way as it so often does, issued "3G" mobile phones to some of its journalists in late 2003. [177] The phones worked on the latest high-speed mobile data networks, enabling the reporters to file video interviews from the field in real time.

Następna generacje telefonów komórkowych da dziennikarzem znacznie więcej niż tylko możliwość robienie zdjęć i krótkich filmów. Takie telefony staną się narzędziami wydawniczymi. BBC, pionierska jak zwykle, przekazała telefony trzeciej generacji niektórym ze swoich dziennikarzy pod koniec 2003 roku[177]. Telefony działały w najnowszej i najszybszej sieci mobilnego Internetu, co umożliwiało reporterom nadawanie wywiadów z terenu w czasie rzeczywistym.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License