Section 6.3. Asking The Former Audience For Help

TU WSTAW TŁUMACZENIE TYTUŁU

Inviting the audience to contribute isn't a new phenomenon. After all, we've asked readers to write letters to the editor for a long time, and we generally answer the phones when readers call with tips or complaints. In other words, some conversation has always taken place; we just need to have more.

Zachęcanie odbiorców do tworzenia informacji nie jest niczym nowym. Bądź co bądź, już o dawna prosimy czytelników o pisanie listów do redakcji, i zwykle odbieramy telefony gdy dzwonią do nas z uwagami czy informacjami. Innymi słowy, jakaś forma konwersacji zawsze miała miejsce, po prostu musimy rozmawiać więcej.

Some of the most important photos and videos in recent news history were the product of amateurs; we can scarcely imagine the second half of the 20th century without the gruesome Zapruder film of John F. Kennedy's assassination. More recently, as video cameras have become popular, we have seen what happens when average people captured important events such as police beatings of suspects and approaching tornados. And it was amateurs who caught the most horrific images of the United Airlines 767 fireball as it crashed into the second World Trade Center tower on September 11, 2001.

Niektóre z najważniejszych zdjęć i filmów współczesnej historii były stworzone przez amatorów. Trudno wyobrazić sobie drugą połowę XX wieku bez makabrycznego filmu Zaprudera przedstawiającego zamach na Johna F. Kennedy’ego. Obecnie popularność kamer wideo sprawiła, iż jesteśmy poinformowani gdy zwykli ludzie nagrywają istotne wydarzenia takie jak zbliżające się tornada czy policję brutalnie przesłuchującą podejrzanych. I to amatorzy zarejestrowali najbardziej przerażające obrazy wybuchu który nastąpił gdy boeing 767 linii United Airlines wbił się w drugą wierzę WTC 11 września 2001.

In each of those cases, the public was communicating through the mass media; the amateur videos rapidly made it, as in earlier events, onto CNN and the other major TV networks. For the foreseeable future, this will continue to be the case because TV is our gathering place in national crises, because of the high bandwidth costs for offering video over the Web, and for the simple fact that mass media still reaches the biggest audience. But as more and more members of the former audience make and capture the news, their contributions will be understood as essential to the news-gathering process at all levels. [168]

W każdym z tych przypadków komunikacja następowała poprzez mass media. Amatorskie filmy były szybko emitowane przez CNN i inne główne sieci TV. Będzie tak się działo w najbliższej, przewidywalnej przyszłości, gdyż to przy telewizorze gromadzimy się podczas kryzysu. Jest to spowodowane zarówno wysokimi kosztami przesyłania plików video przez Internet, jak i prostym faktem, że to medium wciąż docieraja do największej ilości odbiorców. Ale im więcej członków dawnej publiczności będzie tworzyć i rejestrować newsy, tym szybciej ich współpraca stanie się niezbędnym składnik procesu zbierania informacji na wszystkich poziomach[168].

We can still learn a thing or two from nonjournalism organizations. In February 2003, after the space shuttle broke up on reentry to the Earth's atmosphere, NASA put out a call to anyone who had photographs that might help in the investigation of the accident, and thousands responded. [169]

Wciąż możemy się czegoś nauczyć od organizacji nie-dziennikarskich. W lutym 2003, po tym jak prom kosmiczny „Columbia” rozpadł się podczas wejścia w ziemską atmosferę, NASA poprosiła wszystkie osoby posiadające zdjęcia które mogące pomóc w rozwikłaniu przyczyn katastrofy o ich przesyłanie. Tysiące ludzi odpowiedziało na ten apel[169].

Then, in the weeks before the launch of the 2003 Iraq war, the BBC asked its audience for pictures having anything to do with the conflict. It received hundreds, some of which it posted in a photo essay that was both journalistically smart and emotionally moving for viewers.

Później, w czasie tygodni poprzedzających rozpoczęcie II wojny w Iraku, BBC poprosiła swoich widzów o zdjęcia mające cokolwiek wspólnego z tym konfliktem. BBC otrzymała ich setki, niektóre w formie fotograficznego eseju, który był zarówno inteligentny z dziennikarskiego punktu widzenia, jaki i poruszający dla odbiorców.

Those were obvious things to do, though not many traditional journalism organizations bothered even to try. It will soon be a no-brainer, I believe, for every news web site to prominently post an email address to which people can send their pictures, whether from phones or personal computers. The newspaper (or broadcast outlet or whatever kind of news service) should periodically post the best pictures online and in the regular news product. In this way, they can get the public accustomed to using the medium in this manner. Then, when some big event occurs, the organization will have trained at least some people to use the posting service almost by reflex.

Były to dość oczywiste rzeczy, jednak wiele z tradycyjnych korporacji nie postanowiło nawet spróbować. Sądzę, że już wkrótce jasna jak słońce stanie się konieczność umieszczania na newsowych www widocznego adresu mailowego, na który będzie można nadsyłać zdjęcia z komputera czy też bezpośrednio z telefonu. Gazeta (lub jakiekolwiek inne źródło informacji) powinna regularnie zamieszczać najlepsze zdjęcia na Sieci i stosować je jako element zwykłego produktu informacyjnego. W ten sposób można przyzwyczaić publiczność do stosowania medium w ten sposób. Kiedy zaś wydarzy się coś ważnego, znajdą się ludzie „wytrenowani” tak, by niemal odruchowo przesyłać swoje materiały.

Readers of the San Diego Tribune's "Sign On San Diego" online operation were an essential part of that city's biggest local story of 2003: the wildfires that raged through southern California. The readers, urged on by the site, posted photos of and messages about what they were seeing. Some used the forums to create discussions aimed at the residents of a single block in a suburb; neighbors were filling each other in on what was happening. This was local news at its finest, and the people were doing it for themselves, assisted in the best possible way by their local newspaper. [171]

Czytelnicy serwisu internetowego gazety San Diego Tribune „Sign On San Diego” byli kluczową częścią największej historii w regionie 2003 roku: pożarów szalejących na południu Kalifornii. Czytelnicy, zachęceni poprzez stronę www, zamieszczali zdjęcia i informacje o tym co widzieli. Niektórzy z nich używali forum by dyskutować o sprawach dotyczących swojej dzielnicy na przedmieściach; sąsiedzi informowali się nawzajem o rozwoju wydarzeń. Było to dziennikarstwo lokalne w najlepszym możliwym wydaniu, a ludzie uprawiali je dla siebie, wspomagani przez ich lokalną gazetą[171].

In addition to photos, news organizations can make it easy for readers to send them tips through SMS (short text messages on phones) addresses for various newsrooms (sports, local, etc.), just as phone numbers are made available to the public. As more and more people use mobile phones for messaging, this can be another efficient way to get tips. Even if people want to call to offer a tip on a story, they may not be able to get through, or they simply may be uncomfortable talking with a journalist.

Oprócz zdjęć, media mogą ułatwić swoim odbiorcom wysyłanie SMSów adresowanych do poszczególnych działów redakcji (sport, sprawy lokalne itd.), tak jak udostępniane są odpowiednie numery telefonów. Ponieważ coraz więcej i więcej osób używa telefonów do wysyłania wiadomości, może to być skuteczne metoda otrzymywania informacji. Nierzadko osoby które chcą zaoferować informację nie mogą się dodzwonić, a ponadto niektórzy informatorzy mogą czuć się niekomfortowo w bezpośredniej rozmowie z dziennikarzem.

My newspaper does the best job it can in covering local news, but we can't do it all. For example, we can't cover every meeting of the Sunnyvale School Board. But I'm willing to bet there are at least a few people in Sunnyvale who care deeply enough about their school board's activities that they could become reporters in their own right. Maybe we can help.

Moja gazeta robi wszystko co w jej mocy aby informować o sprawach lokalnych, ale istnieją jednak pewne granice. Na przykład nie możemy raportować o każdym spotkaniu zarządu szkoły w Sunnyvale. Ale mogę się założyć, że są ludzi w Sunnyvale którym tak bardzo zależy na działalności zarządu tej szkoły, że sami mogą stać się reporterami. Może jesteśmy w stanie im pomóc.

I'd like to see news organizations encourage "citizen-reporting" by people who want to cover some broadly defined aspect of community life. This is not a simple process. The legal and even cultural questions are enormous; not least are how to deal with accreditation (who's a journalist, anyway?) and libel (who's responsible when a citizen reporter wrongly injures someone's reputation?). Still, the advantages outweigh the risks.

Chciałbym aby media promowały „reporterów obywateli”, ludzi którzy chcą zajmować się pewnym, szeroko definiowanym aspektem życia danej społeczności. To nie jest łatwy proces. Prawne i nawet kulturalne problemy są olbrzymie, niełatwe są też odpowiedzi na pytania jak radzić sobie z akredytacjami (kto tak naprawdę jest dziennikarzem) i zniesławieniami (kto odpowiada gdy reporter-nieprofesjonalista niesłusznie narazi na szwank czyjaś reputację). Mimo to, korzyści przewyższają ryzyko.

Let me suggest some ways it might work. Maybe we could create OhmyNews-like add-ons to our sites. If that's too much extra effort, we could offer members of the community their own weblogs. We'd be the host.

Zasugeruję kilka możliwości. Być może moglibyśmy implementować dodatkowe sekcje na naszych stronach internetowych w stylu Oh My News. Jeśli to nie będzie wymagało wiele zachodu, moglibyśmy oferować członkom naszej społeczności blogi. My bylibyśmy gospodarzami.

In the case of the Sunnyvale School Board and other local bodies that deserve coverage, we might invite members of the community to create blogs for that purpose. We'd monitor what was written and point from our web site to the various blogs on these topics. We'd obviously need disclaimers, pointing out that the reporters didn't work for us. But I'd maintain that members of the public who cared about their local school board would learn more from their neighbors than their newspaper. Once the blogs were established, the professional reporters would read the coverage and, in many cases, learn about stories we might otherwise have missed.

W przypadku zarządu szkoły w Sunnyvale i innych tego typu organizacji które zasługują na uwagę, moglibyśmy zaprosić członków społeczności by tworzyli blogi im poświęcone. To co zostało napisane byłoby przez nas monitorowane, wskazywalibyśmy także na naszej stronie internetowej inne blogi o tej tematyce. Oczywiście potrzebne byłoby jasne zaznaczenie, że ci reporterzy nie pracują dla nas. Ale twierdzę, że członkowie opinii publicznej którym zależy na ich lokalnej szkole dowiedzieliby się o jej działalności więcej z takiego bloga – prowadzonego przez sąsiada lub sąsiadów - niż z ich gazety. Zawodowi dziennikarze czytaliby teksty na blogach, i często natykaliby się na rzeczy które w innym wypadku na pewno byśmy przeoczyli.

Now extrapolate this notion to national and international news. Amateur blogs are already full of news and commentary about the biggest issues of our day. Could Big Media companies ask the readers/viewers to join the team in a slightly more formal way? In April 2004, as the Iraq situation seemed to be deteriorating toward near-anarchy, most foreign journalists there feared kidnapping or worse, and had sequestered themselves in their hotels or highly fortified offices. The on-the-ground reporting was coming largely from Iraqis they'd hired. Would the news-reading public in America, Japan, and Europe have been better informed if media organizations had also placed computers and digital cameras with several hundred Iraqis and asked them to blog about their experiences and what they were seeing? We should at least ask such questions, and look into the implications, before dismissing the idea out of hand.

Teraz zastosujmy ten sam mechanizm dla newsów krajowych i międzynarodowych. Blogi amatorskie już teraz pełne są informacji i komentarzy o sprawach dnia. Czy Wielkie Koncerny Medialne mogłyby zaprosić czytelników/widzów aby dołączyli do zespołu w nieco bardziej formalny sposób? W kwietniu 2004, w momencie gdy sytuacja w Iraku pogarszała się aż do punktu przypominającego anarchię, większość zachodnich dziennikarzy obawiała się porwania lub czegoś gorszego i zamknęła się w ufortyfikowanych biurach lub hotelach. Reportaże z terenu były robione w większości przez zatrudnionych przez nich Irakijczyków. Czy opinia publiczna z Ameryki, Japonii i Europy byłaby lepiej poinformowana gdyby Irakijczykom dostarczono komputery i kamery cyfrowe kilkuset Irakijczkom, a następnie poproszono ich o blogowanie na temat własnych doświadczeń oraz tego co zobaczyli? Przed natychmiastowym odrzuceniem tego typu pomysłów powinniśmy przynajmniej zadać sobie takie pytania, i spojrzeć na możliwe rezultaty.

There might even be some revenue potential for the established media in all this. The online magazine Salon offers blogs to its subscribers for an extra $40 a year. [172] Perhaps local newspapers or TV stations could sell advertising on readers' blogs, or sell the hosting service for a modest amount. But the vital bottom line would be in improving the news reporting for everyone.

Być może nawet tkwi w tym wszystkim potencjał do czerpania zysków. Internetowy magazyn Salon oferuję blogi swoim prenumeratorom za dodatkowe 40 dolarów rocznie[172]. Być może lokalne gazety lub stacje radiowe będą mogły sprzedawać ogłoszenia na blogach swoich czytelników, albo za rozsądną cenę oferować usługi hostingowe. Ale kluczową sprawę jest poprawianie jakości informacji dla wszystkich.

There's another good reason to try. As Chris Willis and Shayne Bowman observed in "We Media," a 2003 report on participatory journalism (to which I contributed the foreword): "An audience that participates in the journalistic process is more demanding than passive consumers of news. But they may also feel empowered to make a difference. As a result, they feel as though they have a shared stake in the end result."

Jest jeszcze jeden doby powód by spróbować. Chris Willis i Shayne Bowman zaobserwowali w „My Media”, raporcie sporządzonym w 2003 o dziennikarstwie uczestniczącym (do którego napisałem słowo wstępne). „Odbiorcy którzy uczestniczą w procesie dziennikarskim są bardziej wymagający od pasywnych konsumentów informacji. Ale także czują się wzmocnieni tym, że ich praca przyniosła efekt. W rezultacie, mają wrażenie jakby mieli swój udział w rezultacie końcowym.”[173]


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License