Section 5.8. The Tools Of Better Governance

Narzędzia lepszego rządzenia

Politics doesn't stop when the elections are decided. Governing is political, by definition. The tools of many-to-many communications will transform government if politicians and bureaucrats cooperate and lead. How this will occur is still a bit foggy, because a true deployment of e-government is many years away. But the potential may be even more obvious than in campaigns.

Polityka nie zatrzymuje się gdy kończą się wybory. Rządzenie jest polityczne z definicji. Jeśli politycy i biurokraci będą ze sobą współpracować i przewodzić temu procesowi, to narzędzia komunikacji grupowej przekształcą państwo. Trudno odpowiedzieć teraz na pytania jak to się dokona, gdyż dzielą nas lata od prawdziwego wprowadzenia e-państwa. Jednak potencjał może być jeszcze lepiej widoczny niż w kampaniach wyborczych

To date, e-government has largely consisted of static web pages offering information to taxpayers, businesses, and other constituents of governmental services. The interactivity in such sites tends to be limited to filling out the occasional form or making an appointment. It's the standard top-down approach moved to the Net.

Do tej pory, e-rząd oznaczał w większości przypadków statyczne strony www oferujące informacje skierowane do podatników, biznesu i innych odbiorców działalności państwa. Interaktywność na takich stronach była ograniczona do możliwości wypełnienia formularza kontaktowego albo umówienia się na spotkanie. To standardowe podejście centralistyczne, przeniesione tylko do internetu.

But it doesn't have to offer a substandard result, not when it's done right. For evidence, visit the remarkable "Earth 911," [136] a site created by an environmental activist that has become indispensable to citizens and governments alike. Phil Windley, the former state of Utah chief information officer, calls it a "public-private partnership that happened unilaterally"—that is, at the instigation of a single motivated citizen.

Ale to nie musi być reguła, nie jeśli Internet jest we właściwy sposób zastosowany. By się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić niezwykłą stronę „Earth 911”[136] stworzoną przez obrońcę środowiska naturalnego. Strona ta stała się niezastąpiona zarówno dla obywateli jak i przedstawicieli państwa. Phil Windley, były dyrektor ds. informacji stanu Utah nazywa ją „partnerstwem publiczno-prywatnym które zostało jednostronnie zawiązane” przez jednego, silnie zmotywowanego obywatela.

That citizen is Chris Warner, who's been working at this project for about 15 years from his home base of suburban Phoenix. Operating initially on a shoestring and now with contributions from companies and some government support, he and his team have collected under one virtual roof the most comprehensive array of environmental information you can find anywhere. If you visit the home page and type in your Zip Code, you'll find local data for that community from a variety of federal, state, local and corporate sources. Earth 911 is a clearinghouse that serves governments and people in their communities. Thousands of government employees, from a variety of agencies, send their information to Earth 911. Its staff massages the data and then arranges it so citizens can use it. In other words, what they've created is a highly centralized core with a thoroughly decentralized data-collection system that feels utterly local to the citizen looking for information.

Tym obywatelem jest Chris Warner z przedmieść Phoenix, który pracuje nad tym projektem od 15 lat. Działając początkowo bez zewnętrznych źródeł finansowania Warner i jego zespół zebrał pod jednym wirtualnym dachem najdokładniejszą z możliwych bazę danych informacji o środowisku. Dopiero niedawno Earth 911 otrzymało wsparcie finansowe ze strony firm i (nieduże ale jednak) państwa. Jeśli wstukasz swój kod pocztowy w serwisie to znajdziesz dane z Twojej okolicy pochodzące z różnego rodzaju federalnych, stanowych, lokalnych i korporacyjnych źródeł. Ten serwis to izba rozrachunkowa która służy zarówno jednostkom państwowym jak i obywatelom. Tysiące pracowników rządowych, z wielu różnych agencji, wysyła informacje do Earth 911. Zespół Warnera wygładza informacje i segreguje je tak, by mogły być wykorzystywane przez obywateli. Innymi słowy, powstał silnie scentralizowany rdzeń z bardzo mocno rozproszonym systemem zbierania danych, który dla obywateli szukających informacji wydaje się całkowicie lokalny.

Warner and his team have replicated the system in a pets-oriented site called (what else?) Pets 911, [137] again collecting massive amounts of data and massaging it so it's locally relevant. News organizations have started using Pets 911 on their web sites, a trend Warner is thrilled to support. They've also just finished an "Amber Alert" support project to make the new national missing-child system work more efficiently. The possibilities are almost endless.

Warner i jego zespół powielili ten system na stronie poświęconej zwierzętom, nazywającej się (jakżeby inaczej) „Pets 911” [137] znowu zbierając duże ilości informacji i przedstawiając je w sposób użyteczny dla użytkowników na szczeblu lokalnym. Media zaczęły wykorzystywać Pets 911 na swoich stronach. Jest to trend, który Warnera obserwuje z radością. Jego zespół ukończył też projekt wspierający „Bursztynowy Alarm”, aby sprawić by ten narodowy system odszukiwania zaginionych dzieci działał bardziej efektywnie. Możliwości są prawie nieograniczone.

"There are hundreds of uses for this medium we've built," Warner said of the open source software platform his team has created. "We want it to be plagiarized. That's the best thing that could happen."

„Są setki zastosowań dla tego nowego medium które zbudowaliśmy” Warner powiedział o platformie działającej na zasadzie kodu otwartego zbudowanej przez jego zespół. „Chcemy by ten pomysł był plagiatowany. To najlepsze co się może zdarzyć”

Going from the bottom up, from average citizens to the power centers, is a considerably more difficult, but potentially more rewarding, endeavor. There are several reasons for this, only one of which is obvious: the potential cost savings in letting citizens take on more of the chores. This doesn't have to resemble the use of institutional voice-mail systems, where costs are literally shifted to the caller (assuming the caller's time has some value, as is always the case). The time saved by doing things online can easily outweigh the hassle of doing things in person, especially in a bureaucratic way.

Znacznie trudniejszym, choć o wiele bardziej wynagradzającym wyzwaniem jest budowa drogi dla obywateli do samej góry, do centrów podejmowania decyzji. Jest wiele potencjalnych korzyści, tylko jedna oczywista : można wiele zaoszczędzić, jeśli pozwoli się ludziom wykonywać większą ilość czynności wcześniej zarezerwowanych dla państwa. Nie musi to przypominać metody działania zinstytucjonalizowanych systemów poczty głosowej, w której koszty są bardzo dosłownie przenoszone na dzwoniącego (zakładając że czas osoby dzwoniącej ma jakąś wartość, jak to zawsze bywa). Czas zaoszczędzony na robieniu czegoś przez Internet jest znacznie ważniejszy niż zamieszanie związane z robieniem tej samej rzeczy osobiście, zwłaszcza na sposób biurokratyczny.

When I renew my car registration every year, I do it through the California Department of Motor Vehicles web site. I can't print the little sticker that goes over the old one on the license plate—a shame, actually, but an understandable decision given the potential for counterfeiting stickers—but I can handle every part of the process except the actual sending of the sticker and new registration to me. What do I save? The cost of the stamp and envelope, for one thing. But the more important value is that I'm not mailing my check to the DMV; I know my payment will have arrived on time.

Kiedy co roku odnawiam moje prawo jazdy, robię to klikając na stronie Departamentu Ruchu Drogowego Kalifornii. Nie mogę tylko wydrukować naklejki którą nakleja się na dokumencie – szkoda, ale jest to zrozumiale ze względu na możliwości fałszerstw. Jednak osobiście mogę zająć sie każdym etapem procesu, poza właściwym wysłaniem naklejki i dokumentu potwierdzającego. Co zyskuję? Na pewno nie muszę płacić za znaczek i kopertę. Ale najważniejsze że nie wysyłam czeku do Departamentu; jestem całkowicie pewien że przelew dojdzie na czas.

What's missing from the DMV site, and from just about every other government site I can name, is any sense that a bureaucrat has the slightest concern for what the citizen thinks or knows. And this is where the tools of bottom-up journalism could have a genuine value. The simplest example is a suggestion box—a real one, where people in government listen to the citizens. Just as journalists need to hear what the audience is saying, governments can and should learn from voters and taxpayers.

To czego nie ma na stronie Departamentu, i czego nie ma na każdej stronie internetowej należącej do rządu którą potrafię wymienić, to wrażania że urzędnik choć w najmniejszym stopniu przejmuje się tym co obywatel myśli lub robi. I tutaj prawdziwą wartość mogą pokazać narzędzie dziennikarstwa oddolnego. Najprostszym tego przykładem może być uruchomienie pola do zostawiania sugestii - prawdziwego a nie fikcyjnego, dzięki któremu ludzie z administracji mogliby wysłuchać obywateli. Tak jak dziennikarze muszą słuchać tego co ich odbiorcy mają do powiedzenia, państwo może i powinno uczyć się od wyborców i podatników.

For the briefest time after September 11, there was a glimmer of precisely this.

Na krótką chwilę po 11 września, mieliśmy przebłysk dokładnie czegoś takiego.

On the DefenseLink web site, [138] the public face of the U.S. military, a link appeared. It asked the public for "Your Ideas to Counter Terrorism." The solicitation didn't last long, but it was a smart move, with great potential. Here's why.

Na stronie DefenseLink [138] , czyli oficjalnej „twarzy” armii USA pojawił się link. Zachęcano obywateli do nadsyłania „Twoich idei na walkę z terrorem”. Nie trwało to długo, ale było to świetne posunięcie, o dużym potencjale. Oto dlaczego.

The military and law enforcement are, almost by definition, centralized entities. But they're facing a decentralized opponent in a kind of combat known as " asymmetrical warfare"—in which one side is big and powerful by traditional measures while the other side is small, decentralized, and able to leverage technology in horrific ways. [139]

Armia i organy ścigania to twory niemal z definicji scentralizowane. Ale napotykają na wroga który prowadzi „wojnę asymetryczną” – walkę w której jedna strona jest duża i dysponuje dużymi zasobami tradycyjnej siły militarnej, podczas gdy druga strona jest mała, zdecentralizowana i wykorzystuje technologię w okropny sposób [139].

There's growing recognition of the value of decentralizing people and data at a time when big, centralized operations may be targets. But we need to find ways to bring the nation's collective energy and brainpower to bear on the threat. As Sun Microsystems' Bill Joy has said so memorably, most of the brightest people don't work for any one organization. Tapping the power of everyone is the best approach.

Coraz więcej mówi się konieczności rozpraszania danych i ludzi w momencie gdy duże scentralizowane jednostki stają się celami. Ale musimy znaleźć sposób by wykorzystać zbiorową energię i siłę umysłu całego narodu w walce z zagrożeniami. Jak to trafnie ujął kiedyś Bill Joy z Sun Microsystems najwięcej błyskotliwych ludzi nie pracuje dla żadnej organizacji. Wykorzystanie energii wszystkich to najlepsze podejście.

The Homeland Security Information Network, under construction as I write this, is built in part on peer-to-peer technology. It's designed to let various levels of governments share information quickly and securely, and on an ad hoc basis when necessary. The furthest the system goes is to local public-safety personnel. What it does not do, at least not yet, is solicit information from average citizens. To me, this suggests insufficient recognition at high levels that in a world of asymmetric threats, the people who are not in official chains of command will be more and more important.

W Sieci Informacyjnej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – będącej w trakcie budowy gdy piszę te słowa - zastosowano technologię peer-to-peer. Sieć ta jest zaprojektowana tak, by ludzie na różnych poziomach rządu mogli w szybki i bezpieczny sposób dzielić się informacjami, na zasadzie ad hoc tam gdzie jest to niezbędne. Ten system zatrzymuje się na lokalnych członkach służb bezpieczeństwa publicznego. Nie umożliwia nasłuchiwania głosów zwykłych obywateli. Dla mnie oznacza to, że na wysokich szczeblach nie całkiem rozumie się jeszcze tego, że w świecie asymetrycznych zagrożeń, ludzie którzy nie są w oficjalnym łańcuchu dowodzenia będą znaczyć coraz więcej i więcej.

John Robb, who served in a U.S. Air Force special operations unit and later ran an Internet research firm, helped me understand asymmetry and its consequences in the wake of the attacks. I asked him how we could use the power at the edges of networks and society to counteract the bad guys. [140]

John Robb, który służył w jednostkach specjalnych Sił Powietrznych USA a później założył internetową firmę badawczą, pomógł mi zrozumieć asymetrię i jej konsekwencje tuż po atakach. Zapytałem go w jaki sposób możemy wykorzystać umiejętności ludzi na krawędziach sieci i społeczeństwa by zwalczać czarne charaktery [140].

Among his suggestions: "Build a feedback loop that greatly expands on the Pentagon's suggestion box but also narrows down the individual questions. Marshall McLuhan first proposed this (and I believe it): For any problem there is a person or persons in a large population of educated people that don't see it as a problem. We need a feedback loop that can filter up knowledge and insight. For example: If you have seen a loophole in airport security and have a solution as to how to correct it, there should be a mechanism for getting that information to the people that can make the change."

Oto jedna z jego sugestii „ Zbudujmy pętle sprzężenia zwrotnego, która będzie czymś znacznie więcej niż odnośnikiem który na moment umieścił Pentagon, i jednocześnie umożliwi obywatelom udzielania znacznie dokładniejszych odpowiedzi. Pierwszy zaproponował to Marshall McLuhan (i ja w to wierzę): W dużej grupie wykształconych ludzi zawsze znajdzie się osoba lub osoby, dla których to co my uznajemy za problem problemem nie jest. Potrzebujemy sprzężenia zwrotnego, które będzie filtrować wiedzę i pomysły. Na przykład jeśli ktoś zauważy lukę w systemie zabezpieczeń lotniska i ma pomysł jak tą pętle załatać, powinien istnieć mechanizm przekazywania takich informacji ludziom którzy mogą dokonać zmian”

Note the direction of the information, from the bottom to the top—or, more accurately, from the edge to the middle.

Zauważmy kierunek przepływu danych – od dołu w górę, lub bardziej dokładnie – z krawędzi do środka.

An extension of the feedback loop, Robb said, is to create much more targeted "knowledge networks" tapping into specific pools of information. "Our foreign service and military units don't have enough Pushtu speakers," he wrote just prior to the U.S. invasion of Afghanistan, referring to one of that Asian nation's dominant languages. "However, I am sure we have tens of thousands [of Pushtu speakers] living in the U.S. right now. Why not tap them for expertise in real-time?" How? By giving soldiers satellite phones to call Pushtu speakers who could serve as translators.

Rozszerzeniem takiej pętli sprzężenia zwrotnego, powiedział mi Robb, mogłyby być znacznie bardziej wyspecjalizowane „sieci wiedzy”, nakierowane na zbieranie bardziej konkretnych informacji. „ Wojsko i służby dyplomatyczne cierpią na brak wystarczającej ilości tłumaczy znających język pusztu” napisał przed inwazją USA na Afganistan, mówiąc o jednym z najważniejszych języków Azji „ Jednak, jestem pewien, że dziesiątki tysięcy osób mówiących w pusztu mieszka w USA. Dlaczego nie wykorzystać ich wiedzy w czasie rzeczywistym?” Jak? Rozdając żołnierzom telefony satelitarne, z których mogliby dzwonić do znających pusztu ludzi.

The public-health world could take advantage of these kinds of techniques. Bioterrorism, in fact, may absolutely require them. Ronald E. LaPorte, a public-health expert at the University of Pittsburgh, has proposed an "Internet civil defense" using the power of networks to help neighbors watch out for each other. As USA Today's Kevin Maney described it in October 2001: [141]

Także w zakresie zdrowia publicznego wykorzystanie tego typu technik byłoby korzystne. W istocie, bioterroryzm może wręcz do tego zmusić. Ronald E LaPorte, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia z Uniwersytetu w Pittsburghu, zaproponował „internetową obronę cywilną” – wykorzystanie potęgi sieci we wspomaganiu sąsiedzkiej czujności. Jak to opisał Kevin Maney z USA Today w październiku 2001 roku [141]

In an attack, the millions of Net users could act as sensors, feeding information about illnesses, suspicious activity and so on to the captain, who would feed it to the system. Authorities would instantly know what was happening. Experts everywhere — whether a molecular biologist at a university or a grandmother in Dubuque, Iowa, who lived through smallpox—would instantly be tapped, so they could see the information and try to help. Sure, it could be used fraudulently, but the risks would be outweighed by the rewards.

„W razie ataku, miliony użytkowników Internetu odgrywałoby rolę czujników, przekazując informacje o chorobach, podejrzanych zachowaniach do „lidera” który wprowadzałby dane do systemu. Władze natychmiast wiedziałyby co się dzieje. Eksperci ze wszystkich stron kraju – od uniwersyteckiego biologa molekularnego do babci z Dubquque w stanie Iowa która przeżyła ospę – byliby szybko w stanie przejrzeć istniejące dane i zacząć pomagać. Oczywiście, że taki system mógłby być wykorzystany w przestępczy sposób, ale ryzyko przewyższa potencjalne korzyści”

In reverse, officials could send the captains instructions on what to tell people to do and real-time information about events. By disseminating reliable, trusted information, the system might prevent panic. Individual Internet users would have to take the responsibility of passing information to non-Net users.

Odwracając sytuację, władze mogłyby wysyłać „liderom” instrukcje i aktualne informacje, które byłyby później przekazywane ludziom. System poprzez dystrybuowanie sprawdzonych, wiarygodnych informacji mógłby zapobiec panice. Użytkownicy Internetu musieliby też przekazywać te informacje osobom które z sieci nie korzystają.

When the stakes are this high, and the threat this different, we should be looking for the best ideas wherever they originate. I'm betting that the center won't hold if we waste power at the edges.

Kiedy stawka jest tak wysoka, a zagrożenie tak inne od dotychczasowych, powinniśmy szukać najlepszych pomysłów, niezależnie od ich pochodzenia. Założę się, że centrum nie przetrwa jeśli zmarnujemy możliwości na krawędziach.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License