Section 5.6. Open Source Politics

Polityka open source

I have no doubt that the 2004 campaign will be seen, in retrospect, to have shown the first glimmerings of open source politics. What does that mean? Open source politics is about participation—financial as well as on the issues of policy and governance—from people on the edges. People all over the world work on small parts of big open source software projects that create some of the most important and reliable components of the Internet; people everywhere can work on similarly stable components for a participatory political life in much more efficient ways than in the past.

Nie mam wątpliwości, że w przyszłości wybory w 2004 roku będą oceniane jako pierwsze, w których pojawiła się polityka prowadzona na zasadach zapożyczonych z ruchu otwartego oprogramowania [open source] Co to oznacza? Taka polityka opiera się na udziale w niej ludzi z granic systemu, udziale finansowym jak i merytorycznym, dotyczącym kierunków rządzenia i polityki. Ludzie z całego świata pracują nad małymi kawałkami dużych projektów programistycznych właśnie na zasadzie otwartego kodu, tworząc najważniejsze i najbardziej niezawodne składniki Internetu. Na tej samej zasadzie można tworzyć równie stabilne fragmenty polityki partycypacyjnej w znacznie bardziej efektywny sposób niż niegdyś.

The Dean campaign is hardly the only example of people using the Internet to take action in innovative ways. Perhaps the most intriguing idea, from an open source perspective, was an experiment by MoveOn.org. [129] This left-of-center nonprofit was formed during the Clinton impeachment drama—"Censure the president and move on," was the mantra that launched one of the Net's most powerful political organizations.

Kampania Deana pokazała tylko jeden ze sposobów na to jak ludzie mogą wykorzystywać Internet by zacząć działać w innowacyjny sposób. Z perspektywy otwartego oprogramowania być może najbardziej intrygujący był eksperyment przeprowadzony przez MoveOn.org [129]. Ta lewicująca organizacja non-profit powstała w czasie historii z impeachmentem Clintona. „Skrytykujmy prezydenta i idźmy dalej” to było hasło, które zapoczątkowało istnienie jednej z najpotężniejszych politycznych organizacji sieciowych.

The experiment was a contest staged in the spring of 2004, called "Bush in 30 Seconds," [130] in which MoveOn invited regular people to create their own anti-Bush commercials. The 15 finalists were an incredible display, not just of activist sentiments but of the power of today's inexpensive equipment and software for making videos. It was a demonstration of how personal technology had begun to undermine, as Marshall McLuhan had long since predicted, the broadcast culture of the late 20th century. Tools that were once the preserve of Big Media were now in the hands of the many.

Wspomniany eksperyment to konkurs zatytułowany „Bush w 30 sekund” [130] rozpisany na wiosnę 2004 roku. MoveOn poprosiło zwykłych ludzi o stworzenie filmików skierowanych przeciwko Bushowi. Filmy 15 finalistów były niezwykłym pokazem nie tylko emocji aktywistów, ale także możliwości dzisiejszych tanich programów i niedrogiego sprzętu do robienia filmów. Była to demonstracja tego co od dawna przewidywał McLuhan – osobistych technologii podkopujących kulturę masowego nadawania późnego wieku XX . Narzędzie które niegdyś były zarezerwowane dla Dużych Mediów stały się dostępne dla wszystkich.

Wes Boyd, MoveOn's cofounder, told me that he and his colleagues were deeply impressed by the passion and creativity that went into the "Bush in 30 Seconds" spots, as well as by their technical execution. Whether one agreed with the ads or found them appalling, they compared well, at least in terms of impact, with spots by the pros. "I'm excited about turning the broadcast medium back on itself," Boyd said.

Wes Boyd, współzałożyciel MoveOn, powiedział mi że on i jego koledzy byli pod dużym wrażeniem nie tylko zaangażowania i kreatywności twórców filmów zgłoszonych na konkurs, ale także ich technicznej sprawności. Można było zgadzać się z treścią zawartą w spotach lub się nimi przestraszyć, jednak można było je porównać, przynajmniej pod względem „siły uderzeniowej” z dziełami profesjonalistów. „Jestem bardzo podekscytowany możliwością zwrócenia masowego nadawania przeciwko samemu sobie” .Polityka działająca na zasadzie kodu otwartego była integralną częścią kampanii Deana, która korzystała z usług programistów otwartego oprogramowania. To oni pisali kod na którym opierała się internetowa maszyna tego kandydata. Niektórzy z nich przenieśli się później do innych kampanii, a niektórzy zaczęli pracować nad platformami przyszłości.

Open source politics was integral to the Dean campaign, which relied on open source programmers who flocked to the cause and wrote software that ran the campaign's online machinery. After the Dean campaign shut down, some of the programmers moved to other campaigns, and some decided to work on new platforms for the future.

Polityka działająca na zasadzie kodu otwartego była integralną częścią kampanii Deana, która korzystała z usług programistów otwartego oprogramowania. To oni pisali kod na którym opierała się internetowa maszyna tego kandydata. Niektórzy z nich przenieśli się później do innych kampanii, a niektórzy zaczęli pracować nad platformami przyszłości.

Members of an unaffiliated group called Hack4Dean, later renamed DeanSpace, [131] contributed tools including social-networking software designed to connect volunteers. Their work, itself based on an open source project called Drupal, is continuing. Zack Rosen, one of the programmers, later received venture-capital funding from a California firm that looks for public-interest investments. He and his team would build a "groupware tool set" that included content-management, mail lists and forum posting, blogging, and much more. Initially, the goal was to create an analogue to Yahoo! Groups, the online service that lets nontechies set up mailing lists, but to aim its functions strictly at political campaigns. In the long run, the goals were much more ambitious:

Członkowie niezależnej grupy Hack4Dean, później przemianowanej na DeanSpace [131] wnieśli narzędzia takie jak oprogramowanie społecznościowe zaprojektowane by łączyć ze sobą wolontariuszy. Ich praca, oparta na projekcie z kategorii kodu otwartego Drupal, jest kontynuowana. Zack Rosen, jeden z programistów należących do grupy, otrzymał później pieniądze od funduszu venture capital z Kalifornii poszukującego możliwości inwestowania w sferę publiczną. Zack i jego zespół mieli stworzyć „zestaw narzędzi do pracy grupowej” zawierający system zarządzania treścią, listy mailingowe, fora dyskusyjne blogi i wiele więcej. Początkowo celem było stworzenie odpowiednika Yahoo! Groups, usługi pozwalającej osobom bez wiedzy technicznej zakładanie list mailingowych. Różnica polegała na tym że projekt Rosena miał mieć funkcjonalność przystosowaną dla potrzeb kampanii politycznych. Długoterminowe cele były znacznie bardziej ambitne. :

To establish a permanent foundation that can spearhead social software development projects for non-profit organizations. Unless an organization is committed to hiring full time engineers to do Web development, the only and most frequent solution is to pay tons of money hiring firms to provide proprietary ‘black box’ Web application products. These firms have a conflict of interest—they live off the monthly checks so they have a huge interest in owning the organization's data and locking them into their services.

„Stworzenie stabilnej podstawy która będzie ułatwiać budowanie projektów programistycznych dla organizacji non-profit. Jeśli organizacja nie chce zatrudniać pracowników na pełny etat w celu rozwijania jej działalności internetowej, jedynym i coraz częstszym rozwiązaniem jest zapłacenie dużej sumy firmie zewnętrznej, która dostarczy internetowe aplikacje w zamkniętym, właściwym tylko dla siebie standardzie. Firmy takie znajdują się w konflikcie interesów : ich zysk zależy od miesięcznych wpłat, więc są bardzo zainteresowane posiadaniem informacji należących do pracodawcy i zamykaniem tych danych w swoich własnych usługach.

We want to create a much cheaper, open, and powerful option for these kinds of services. The goal is to have a full-time development shop that spearheads projects inside open-source communities working on the applications these organizations need, and a consulting firm that can support the toolsets. This is a much more efficient and productive way to do this kind of development.

Chcemy zbudować znacznie tańszą, otwartą i mającą więcej możliwości alternatywę dla tego typu usług. Celem jest wykreowanie instytucji wspierającej rozwój projektów w społecznościach wolnego oprogramowania zajmujących się rozwijaniem aplikacji na potrzeby organizacji politycznych, i uruchomienie firmy konsultingowej która może dostarczyć odpowiednich narzędzi. Jest to znacznie efektywniejsza i bardziej wydajna metoda rozwijania tego typu oprogramowania. „

A safe prediction: Net-savvy campaigning will be the rule by 2008, and it will be lower-level candidates who do the next wave of innovating. The Chandler campaign in Kentucky was just the start.

Bezpieczna przepowiednia : internetowa działalność kampanijna będzie regułą w 2008 roku, i to kandydaci z trzeciego szeregu będą następnymi innowatorami. Kampania Chandlera w Kentuckty była tylko początkiem.

If 2004 was a breeding ground for what's coming, it's clear that the Internet will be integral to every campaign, not just an add-on. For example, every candidate, or at least campaign, will have a weblog or something like it. Keeping supporters up to date and involved in the campaign's activities, will be as much a part of the routine as keeping the media informed. In most cases, there will be little difference. Campaign web sites will be far more interactive than they are today, and will host a genuine discussion instead of the pseudofolksy lectures we are used to. All insurgent campaigns, and some incumbents, will raise most of their money online.

Jeśli rok 2004 zapowiadał to co się będzie działo dalej, to wydaje się jasne, że Internet stanie się integralną częścią każdej kampanii, nie zaś tylko dodatkiem. Na przykład, każdy kandydat albo przynajmniej każda kampania, będzie miała swój blog lub coś w tym rodzaju. Informowanie zwolenników na bieżąco i angażowanie ich przez cały czas w działalność na rzecz kandydata będą tak rutynowe jak informowanie mediów. Strony www będą znacznie bardziej interaktywne, będą na nich toczyły się prawdziwe dyskusje zamiast pseudoinformacyjnych wykładów do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystkie kampanie, niezależnie od statusu kandydata będą zbierać pieniądze przez Internet.

If they're especially smart, campaign managers will take a page from MoveOn's textbook. If I were running a political campaign of any size, I would be asking my candidate's supporters to send in their best ideas and home-brew advertisements.

Szefowie kampanii – jeśli będą bardzo sprytni – zaczną wykorzystywać przykład MoveOn. Gdybym zarządzał jakąkolwiek polityczną operacją, to niezależnie od jej rozmiaru zachęcałbym zwolenników mojego kandydata do nadsyłania swoich pomysłów i „amatorskich” reklamówek.

Campaigns will also improve the mechanics of getting out the vote. For example, SMS messaging will be in the toolkit for local political operatives who want to make sure a candidate's supporters make it to the polls, remind voters with SMS to make sure they remember to vote, and send a car if a voter needs a ride. These are standard tactics, just updated.

Również mechanizmy zbierania głosów zostaną usprawnione. Na przykład lokalni działacze polityczni by mieć pewność że stronnicy kandydata dotrą na głosowanie, będą wykorzystywać SMSy z przypomnieniami. Będą także pytać SMSem czy wyborca potrzebuje samochodu by dotrzeć do lokalu wyborczego. To są standardowe chwyty, tylko ich warstwa technologiczna zostanie odświeżona.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License