Section 5.3. Electing A President

Wybierając prezydenta

There is wide consensus that smart use of the Net was a principal reason for the election of Roh Moo Hyun as president of South Korea in 2002. Running as a reformer, he attracted support from young people who deftly used tools such as short text messages (SMS) on mobile phones, online forums, and just about every other available communications technology in the nation widely considered to have the planet's best communications infrastructure.

Powszechnie uważa się, że inteligentne wykorzystanie Internetu zapewniło zwycięstwo Roh Moo Hyunowi w wyborach prezydenckich w Korei w 2002 r. Roh występował jako reformator, i przyciągnął do siebie młodych ludzi, posługujących się chętnie narzędziami takimi jak SMSy, fora dyskusyjne i wszelkimi innymi możliwymi technologiami komunikacyjnymi. Działo się to w kraju który uznaje się za posiadający najlepszą na świcie infrastrukturę telekomunikacyjną.

Roh also attracted the interest of an online publication that hadn't even existed when his predecessor was elected. OhmyNews.com, an online newspaper written mostly by its readers, had achieved a strong following for its tough, skeptical reporting in a nation where the three major newspapers—all conservative and accounting for some 80 percent of all daily circulation—had ties to the government and rarely rocked the boat. Korean political observers agree that OhmyNews' journalism helped elect Roh. It was absolutely no coincidence that Roh granted his first post-election interview to the publication, snubbing the three conservative newspapers. (We'll look more closely at OhmyNews in Chapter 6.)

Roh przyciągnął także uwagę internetowego serwisu który nie istniał nawet w momencie gdy został wybrany jego poprzednik. OhMyNews.com, magazyn tworzony w większości przez własnych czytelników, zyskał dużą popularność ze względu na twarde, sceptyczne dziennikarstwo w państwie gdzie trzy główne gazety – konserwatywne i obejmujące 80\% rynku – miały związki z rządem i rzadko szły pod prąd. Komentatorzy polityczni zgodzili się że dziennikarstwo OhMyNews pomogło w zwycięstwie Roha. Nie było przypadkiem, że właśnie Oh My News Roh udzielił swojego pierwszego wywiadu po sukcesie wyborczym, pomijając wspomniane konserwatywne gazety. (więcej o Ohmynews w Rozdziale 6)

In 2004, the Legislature impeached Roh. But the Korean cyber-citizens had their say once again. In an April legislative election, voters decisively voted into power a party allied with Roh, and by all accounts the Internet activists again played an enormous role.

W 2004 roku Legislatura(%PRZYPIS: koreański parlament - przyp. tłumacza%) zdjęła Roha za stanowiska. Ale koreańscy Internauci znowu dostali swoją szansę. W kwietniowych wyborach parlamentarnych, wyborcy w zdecydowany sposób poparli partię sprzymierzoną z Rohem, a Internet znowu odegrał ogromną rolę

By 2004, American politics was approaching a tipping point. Enough people were online, and for the first time they had the tools to seriously shake things up themselves. And it was the Dean campaign that did the shaking. It's worth spending some time understanding how this happened, why it happened, and what lessons we can learn.

W 2004 roku amerykańska polityka dojrzała do przełomu. Wystarczająco wiele osób miało dostęp do Internetu, i również po raz pierwszy Internauci mieli narzędzia aby na własną rękę przełomu dokonać. Udało się to Howardowi Deanowi. Warto zatrzymać się na moment przy tej kampanii, zastanowić się co się stało oraz dlaczego i jakie wnioski możemy wyciągnąć.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License