Section 4.6. Some Rules For New World Pr And Marketing

Kilka zasad nowego świata PR i marketingu.

Usunąłem na razie numerowanie, a właściwie jego część, bo przy edycji nad nim nie panowałem, potem wszystko wróci do normy.

I'm always glad not to be doing PR or marketing. Unless I was pitching something I genuinely believed to be important, I'd have trouble making the pitch. And never mind the chore of dealing with journalists.

Cieszę się niezmiernie, że nie muszę zajmować się PR-em lub marketingiem. Gdyby przyszłoby mi promować coś, w czego doniosłość nie wierzę, miałbym z tym problemy. Mniejsza już o trudy zmagania się z dziennikarzami.

But if I were doing this, given the tools now available, I'd offer to my boss or client the following rules for using tomorrow's media:

Lecz jeśli tym bym się parał, mając w odwodzie dostępne obecnie narzędzia, zaproponowałbym mojemu szefowi czy klientowi następujące zasady korzystania z mediów jutra.

Tu pojawia się punkt pierwszy i jego tłumaczenie.

Listen hard, because people outside your organization may know things you don't. Keep an eye on chat rooms, discussion boards, email, blogs, and everything else from the edge, both outside and inside the operation.

Słuchaj uważnie, ponieważ ludzie spoza twojej organizacji mogą wiedzieć coś, czego nie wiesz ty. Miej oko na czaty, fora dyskusyjne, pocztę elektroniczną, i inne nowinki (coś, co jest „from the edge”, jest innowacyjne i nowatorskie, jeszcze nie „w centrum”, książka chyba się już troszeczkę zdezaktualizowała, rozwój nowych mediów nastąpił niezwykle szybko, jak wiecie), zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz firmy.

Talk openly about what you're doing, and why. Start a weblog, or 10 weblogs, from inside the company. Explain, in plain English (or whatever your local language), what's going on inside the place. Get the CEO to post, too. Create internal blogs and Wikis behind the firewall.

Mów otwarcie o tym, co robisz, i dlaczego to robisz. Załóż firmowego bloga, albo dziesięć blogów. Objaśnij wprost, nieskomplikowaną angielszczyzną (lub w lokalnym języku), co się u was w firmie dzieje. Namów i dyrektora generalnego do publikowania wpisów. Stwórz blogi wewnętrzne i strony oparte na mechanizmie wiki schowane za firewallem.

  1. Ask questions, because there will be people who are willing to answer. After you've listened and talked, take the next step and turn on the comments feature in your weblogs so customers can post back. Ask for help from your various constituencies. Set up discussion groups, but don't censor them except to remove libelous, obscene, and totally off-point postings.

Zadawaj pytania, ponieważ zawsze znajdą się ludzie gotowi na nie odpowiedzieć. Po tym jak słuchałes i rozmwiałes, pójdź krok dalej i włącz komentarze na blogach aby klienci mogli odpowiadać. Zapytaj ludzi z różnych grup odbiorców. Ustaw grupy dyskusyjne, ale nie cenzuruj ich oprócz wycinania komentarzy oszczerczych, obscenicznych i całkowicie nie na temat. .

  1. Syndicate your information to the widest audience in the most efficient way. Create RSS feeds for everything useful to journalists and the rest of us, including press releases, speeches, blog postings, and other material.

Udostępniaj swoje informacje jak najszerszemu gronu odbiorców, w jak najbardziej efektywny sposób. Stwórz kanały RSS zawierające wszystkie przydatne dla dziennikarzy i innych ludzi informacje, włączając w to informacje prasowe, przemówienia, wpisy na blogach, i inne materiały.

  1. Help out by offering more, not less. Make sure your web site has everything a journalist might need. This includes pictures, audio, video, charts, and plain old text—and make sure it's easy to find. If journalists can find it, customers can, too. That's a good situation, not a negative one.

Pomagaj oferując więcej, nie mniej. Upewnij się że Twoja strona www ma wszystko czego może potrzebować dziennikarz. Wchodzą w to zdjęcia, materiały audio i video, wykresy, i stary dobry tekst. Upewnij się że wszystkie te informacje są łatwe do znalezienia. Jesli dziennikarz będzie je w stanie znaleźć, tym bardziej uda się to klientom. To dobra sytuacja, nie zła.

  1. Post or link to what your people say publicly, and to what is said about you. When your CEO or other top official gives an interview, transcribe it and post it on the web site. If it's an interview being broadcast, put the audio or video online as well. If an article about you is unfriendly, link to it anyway (because other people will find it even if you pretend it doesn't exist) but also post a reply.

Publikuj albo linkuj to co pracownicy Twojej firmy mówią publicznie i to co się mówi o Twojej firmie. Gdy CEO albo inny człowiek wysoko w hierarchii udziela wywiadu, dokonaj transkrypcji i opublikuj na stronie www firmy. Jeśli to materiał telewizyjny, umieść także klipy audio lub video. Jeśli tekst jest nieprzyjazny Tobie również podaj do niego link (bo inni ludzie znajda taki tekst nawet jeśli będziesz udawał ze nie istnieje) ale zamieść także polemikę.

  1. Aim carefully at people who really care. Find out which micro-publishers are talking about your product or service. (Use Google, Technorati, Blogdex, and Feedster, not just Nexis and clipping services.) Also ask around about whom you should be contacting. Then make sure you keep these people well-informed. Treat them like professional journalists who are trying to get things right, and they'll be more likely to treat you with similar respect.

Uważnie koncentruj się na ludziach którym naprawdę zależy. Dowiedz się którzy mikro-wydawcy mówią o Twoim produkcie lub usłudze (użyj google, technorati, Blogdex i Feedstera, nie tylko Nexis i usług dostarczających wycinki prasowe) Popytaj w okolicy o osoby z którymi powinenes się kontaktować. Później staraj się wyczerpująco informować tych ludzi. Traktuj ich jak profesjonalnych dziennikarzy którzy chcą wykonywać swoją pracę, a oni będą traktować się z podobnym szacunkiem.

  1. Correct your mistakes promptly and honestly. When a major news outlet or serious blogger posts something inaccurate, respond immediately. Point to source material that backs you up. Send an email to bloggers who have pointed to the errant item, and tell them about your response. If it's a matter of opinion, not fact, be judicious in your replies.

Poprawiaj swoje błędy szybko i uczciwie. Gdy poważna redakcja albo poważny blog napisze coś nieprawdziwego, reaguj natychmiast. Wskazuj materiały źródłowe które wspierają Twoją tezę. Wysyłaj emaile do blogerów którzy wskazali na błędny tekst, i mów im o swojej reakcji. Jeśli sprawa dotyczy opinii, a nie faktów, bądź sprawiedliwy w swoich replikach.

  1. Thank the people who teach you new things. Congratulate them publicly when they offer a great suggestion, and do it again when you put it into effect. And when someone finds your mistake, don't be defensive. Tell the world—and the person who told you—how much you appreciate the assistance.

Dziękuj ludziom którzy nauczyli Cię nowych rzeczy. Gratuluj im publicznie gdy zaoferowali świetna radę i zrób to ponownie gdy ją wcielisz w życie. A gdy kto znajdzie Twój błąd, nie bądź defensywny. Powiedz światu - i osobie która Ci znalazła Twój błąd - jak bardzo doceniasz pomoc.

  1. Experiment constantly, because risk is a part of growth. This is a new medium we're all learning. As Esther Dyson says, "Always make new mistakes."

Eksperymentuj cały czas, ponieważ ryzyko to częsc rozwoju. To jest nowe medium którego się wszyscy uczymy. Jak mówi Esther Dyson „Zawsze popełniaj nowe błędy”


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License