Section 3.7. Turning The Tables

Zamiana ról

We've seen how modern communications give anyone who cares the tools to learn more—far more—about people and organizations that in the past tried to ration the news. What's more, once someone finds out something, she can spread the word globally. But newsmakers need to embrace this new reality, not fight it.

Zobaczyliśmy jak nowoczesne sposoby komunikacji dają każdemu komu tylko na tym zależy narzędzia by dowiedzieć się więcej – dużo więcej – o ludziach i organizacjach, które w przeszłości usiłowały wydzielać informacje. Co więcej, gdy już ktoś odnajdzie coś (interesującego) może uczynić to dostępnym w całej sieci. Lecz bohaterowie newsów powinni zaakceptować tą nową rzeczywistość, a nie z nią walczyć.

They should also realize that they are far from helpless in the new era. They can use the same tools, in fact, to bring their message to the outside world, and to improve the way they communicate internally, as we'll see in the next chapter.

Powinni także uświadomić sobie, że w tej nowe erze są dalecy od bezradności. W rzeczywistości mogą używać tych samych narzędzi by przedstawić swoją wiadomość zewnętrznemu światu i udoskonalić sposób w jaki komunikują się między sobą, jak zobaczymy to w kolejnym rozdziale.

These changes are, at the least, disconcerting on all sides. However, I strongly believe that they are a positive trend because they encourage openness instead of paranoid secrecy. And in the end, like it or not, they're inevitable.

Te zmiany są, co najmniej niepokojące dla wszystkich stron. Jestem jednakże głęboko przekonany, że są to pozytywne trendy, ponieważ stymulują otwartość zamiast paranoicznej skrytości. I na koniec, czy wam się to podoba, czy nie, są nieuniknione.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License