Section 3.3. Looking Deeper

Patrząc uważniej

If customers exchanging information wasn't a big enough change, consider the new category of self-organized customer information erupting around us.

Jeżeli klienci wymieniający się informacjami nie byli wystarczająco dużą zmianą, rozważmy nową kategorię samoorganizującej się informacji konsumenckiej pojawiającej się wokół nas.

In his research labs, University of Tokyo Professor Ken Sakamura has been experimenting with tiny chips that contain short-range radios, embedding them in various products and other items. In his Ubiquitous Networking Laboratory, [84] he scans them and links the product identification to a database with much more information, including the product's history. Someday, he told me, everything will have these ID tags, and we'll be able to get vast amounts of information about what we touch and buy. For example, a head of lettuce could tell us where it was grown and whether the farmer used pesticides. Or a bottle of pills could tell us whether the drug would pose risks if taken with another drug we've been prescribed.

W swoim laboratorium badawczym, profesor Uniwersytetu Tokijskiego Ken Sakamura eksperymentował z maleńkimi układami scalonymi zawierającymi moduł radiowy krótkiego zasięgu, wbudowując je w różne produkty. W swoim Ubiquitous Networking Laboratory [84] skanuje je i dokonuje powiązania identyfikatora produktu z bazą danych zawierającą dużo więcej informacji, włączając w to historię produktu. Pewnego dnia – powiedział mi – wszystko będzie miało takie identyfikatory i będziemy w stanie uzyskać ogromne ilości informacji o tym czego dotykamy i co kupujemy. Na przykład główka sałaty może wyjawić nam gdzie została wyhodowana i czy rolnik używał pestycydów. Lub fiolka tabletek powie nam czy lek zażyty z innym przepisanym środkiem będzie stanowił jakieś zagrożenie.

Marc Smith, a Microsoft researcher, [85] has offered another glimpse of the future with his "Aura" system. Using what is essentially off-the-shelf technology, he's equipped a handheld computer with a wireless Internet connection and a bar-code scanner that he uses to scan products in stores. His computer then connects to a server that collects data from Google and other sources, and shows him the results on the handheld screen.

Pracownik naukowy Microsoftu Marc Smith [85] przedstawił inną wizję przyszłości z jego systemem „Aura”. Używając przede wszystkim gotowej technologii wyposażył kieszonkowy komputer w bezprzewodowy dostęp do Internetu i czytnik kodów kreskowych, którego używa do skanowania produktów w sklepach. Wówczas jego komputer łączy się z serwerem pobierającym dane z Google i innych źródeł i prezentuje rezultat na ekranie.

Suddenly, far more than the price is available. Data about the product, and its maker, is available in a far wider information ecosystem. Was a shirt made by slave labor? Did the can of processed food come from a company with a record of poisoning streams in its factories' backyards? Did the company have a reputation for being good to employees and the environment? Smith likes to show a supermarket scan he once did of a cereal box. The top item in Google reveals that the maker had at one point recalled the product because a significant ingredient wasn't on the label. That might be interesting information to someone hyper-allergic to that ingredient. If every object can tell a story, Smith said, "One of the more profound stories is ‘If you eat me I will kill you.’"

Nagle dostępne jest dużo więcej (informacji) niż tylko cena. Dane dotyczące produktu, jego wytwórcy w dużo bardziej rozległym informacyjnym ekosystemie. Czy koszula była wykonana nakładem niewolniczej pracy? Puszka przetworzonej żywności pochodzi z firmy posiadającej w swojej historii epizod z trującymi strumykami na tyłach swoich fabryk? Czy firma cieszy się dobrą reputacją za troskę o pracowników i środowisko naturalne? Smith lubi pokazywać rezultat jaki uzyskał niegdyś skanując w supermarkecie pudełko płatków śniadaniowych. Pierwsza pozycja na liście rezultatów zwróconych przez Google ujawnia, iż pewnego razu producent wycofał ten produkt ponieważ ważny składnik nie był wymieniony na etykiecie. To mogłaby być ciekawa informacja dla kogoś uczulonego na ten składnik. Jeśli każdy przedmiot może opowiedzieć jakąś historię, mówił Smith, „Jedna z bardziej znaczących opowieści brzmi «Jeśli mnie zjesz to umrzesz».”

Now add location to this notion. During the SARS crisis of 2003, a Hong Kong mobile phone company created a system to alert people if there had been any cases of SARS in the building they were about to enter. They used publicly available data and combined it with location-based software in the phones. [86]

Teraz dodajmy możliwość lokalizacji do tej wizji, Podczas kryzysu SARS w 2003 roku, operator komórkowy w Hongkongu stworzył system ostrzegający ludzi, jeśli w budynku, do którego zamierzają wejść odnotowano wcześniej przypadki SARS. Użyto powszechnie dostępnych danych i połączono je wykorzystującym lokalizację oprogramowaniem w telefonach [86].

It all suggests a higher level of transparency, not granted willingly by the "newsmaker"—a government or corporation—but captured by the user. It's possible because all kinds of data and metadata (information about information) is now escaping into the wild. The downsides are plain, including the consequences of erroneous information and potential invasions of privacy. But the positive uses are also evident.

Wszystko to sugeruje wysoki stopień przejrzystości, nie przyznany dobrowolnie przez „obiekt zainteresowania” (newsmaker) – rząd czy przedsiębiorstwo – lecz zdobyty przez użytkownika. Jest to możliwe ponieważ obecnie wszystkie rodzaje danych i metadanych (informacje o informacjach) ulatniają się w przestrzeń. Wady są wyraźne, włączając konsekwencje fałszywych informacji i potencjalne naruszenia prywatności. Lecz konstruktywne zastosowania również są oczywiste.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License