Section 2.9. Making Sense Of It All

Nadawanie temu wszystkiemu sensu

If tomorrow's journalism is an infinitely complex conversation, keeping track of it will require an assortment of new tools going well beyond RSS that will allow us to search for and organize what we discover. A few have already arrived in what can only be called "Version 0.5"—what techies call beta form: promising and useful to a degree, but not quite ready for the average user.

Jeżeli dziennikarstwo jutra jest niekończącą się, złożoną konwersacją, śledzenie tego zjawiska będzie wymagało wielu nowych narzędzi wykraczających poza RSS, narzędzi, które ustrukturyzują nasze poszukiwania i pozwolą uporządkować to, co odkryjemy. Niektóre są już dostępne, w - jak można by to określić - „Wersji 0.5” - czyli postaci, którą specjaliści nazywają wersją beta: jest ona do pewnego stopnia obiecująca i użyteczna, ale nie do końca dostosowana do umiejętności przeciętnego użytkownika.

One that shows the way is Feedster, [64] a web-based application that indexes RSS files. I've found it useful for keeping track of what some bloggers are saying about my own work. Feedster has been experimenting with aggregating and sorting through discrete collections of RSS feeds to create what it calls "Feedpapers," which the site calls up-to-the-minute digests of RSS-based news and blog commentary.

Drogę torują narzędzia typu Feedstera [64], będącego aplikacją webową, która indeksuje pliki RSS. Jej użyteczność dla mnie polega na tym, że pozwala ona śledzić to, co bloggerzy piszą na temat mojej pracy. Feedster eksperymentuje z gromadzeniem i sortowaniem pojedynczych powiadomień RSS, z myślą o stworzeniu „Feedgazety”, co nazywane jest aktualizowanym na bieżąco (co do minuty) przeglądem wiadomości RSS i komentarzy zamieszczanych na blogach.

Another is Technorati, [65] which mines information about the weblog world. It was designed by San Francisco technologist Dave Sifry to fill a personal need. "I had been running my own blog for about a year, and referrer logs [information about site visitors and the pages they viewed on the site] weren't enough," he said. "I wanted to know what people were talking about, and what they were saying about me, and about the people I cared about." So he wrote some code to crawl the blogs and find out.

Następnym narzędziem jest Technorati [65], skarbnica informacji na temat świata blogów. Została zaprojektowana przez mieszkającego w San Fransisco technologa, Dave'a Sifry. Jej powstanie było podyktowane osobistymi potrzebami. „Prowadziłem blog od, mniej więcej, roku i referrer logs [informacje o osobach odwiedzających stronę i stronach, które przeglądali] nie były wystarczające” - powiedział. „Chciałem wiedzieć o czym ludzie mówią, co mówią o mnie i ludziach, na których mi zależy”. Napisał więc pewien kod, by przeszukać blogi i znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania.

The Feedsters and Technoratis, and projects like them, have become a vital part of a larger ecosystem. But like mail lists, blogs, Wikis, SMS, and the other tools of our journalistic future, they are only tools. They must not be confused with journalism itself. Certain values must remain: fairness, accuracy, and thoroughness.

Feedster, Technorati i projekty im podobne stały się żywotną częścią większego ekosystemu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że, tak jak listy mailingowe, blogi, Wiki, SMSy i inne narzędzia naszej dziennikarskiej przyszłości, są one jedynie narzędziami. Nie można ich mylić z dziennikarstwem samym w sobie. Określone wartości muszą pozostać: uczciwość, ścisłość, dokładność.

At the same time, services such as Feedster and Technorati are helping us envision what amounts to a new architecture for tomorrow's news and information. They may enable "consumers" of journalism to sort through the opinionated conversations and assemble something resembling reality, or maybe even truth, if they are willing to seek out sources from a variety of viewpoints. We'll look at this architectural potential in more detail in Chapter 8.

W tym samym czasie, serwisy takie jak Feedster i Technorati dają nam pewne wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać architektura dziennikarstwa i informacji jutra. Mogą one umożliwiać „konsumentom” wiadomości śledzenie toczących się, zawziętych konwersacji i w ten sposób przybliżać ich do prawdy, oczywiście jeżeli są oni skłonni do poszukiwania różnorodnych źródeł informacji, różnych punktów widzenia. Przyjrzymy się temu specyficznemu potencjałowi w Rozdziale 8.

More intriguingly, we have to ponder a world where many kinds of devices connect relatively seamlessly, and where social and business networks can be formed in an ad hoc way. The spreading of an item of news, or of something much larger, will occur—much more so than today—without any help from mass media as we know it. The people who'll understand this best are probably just being born.

Co ciekawsze, musimy rozważyć świat, w którym wiele rodzajów urządzeń jest ze sobą tak ściśle połączonych, że stają się one nieodróżnialne i w którym społeczne i biznesowe sieci mogą powstawać ad hoc. Będzie miało miejsce rozprzestrzenianie się informacji, a może i czegoś znacznie bardziej złożonego - w stopniu znacznie większym niż do tej pory - bez najmniejszej pomocy ze strony mass mediów, jakie znamy obecnie. Ludzie, którzy w pełni to zrozumieją prawdopodobnie właśnie się rodzą.

In the meantime, even the beginnings of this shift are forcing all of us to adjust our assumptions and behavior. The people who make news, as we'll see next, are at the forefront of this adjustment.

W międzyczasie, nawet początki tej zmiany zmuszają nas wszystkich do dostosowywania naszych przypuszczeń i zachowań. Ludzie, którzy tworzą wiadomości, jak się za chwilę przekonamy, znajdują się na pierwszym planie tych przekształceń.


Poprzednia strona <--> Następna strona

  1. list item
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License