Section 2.8. The Rss Revolution

REWOLUCYJNE ZNACZENIE RSS

For people who want to "roll their own" news reports, nothing may be more important for them to understand than a little known technology that is beginning to transform the delivery of Internet content. And they can thank the bloggers, in large part, for its growing success.

Dla ludzi, którzy chcą tworzyć swoje własne wiadomości nie może być nic ważniejszego do poznania i zrozumienia niż mało znana technologia, która zapoczątkowuje przekształcenia w sposobach dostarczania treści w Internecie. Ludzie ci mogą podziękować blogerom, to oni bowiem w znacznej mierze przyczynili się do jej sukcesu.

Early in the development of blogging software, programmers baked in a content-syndication format called RSS, which stands for (among other things) Really Simple Syndication. This syndication capability allows readers of blogs and other kinds of sites to have their computers and other devices automatically retrieve the content they care about. It's spawning a content revolution that is only now beginning to be understood and appreciated. It could well become the next mainstream method of distributing, collecting, and receiving various kinds of information. If the Web is a content warehouse, the blogging world is a conversation—and RSS may be the best way to follow the conversation.

We wczesnym etapie rozwoju oprogramowania wspierającego blogowanie, programiści wykorzystywali format zwany RSS, co oznacza (między innymi) Really Simple Syndication. Dzięki niemu komputery i inne urządzenia automatyczne pobierają i dostarczają treść, którą zainteresowani są czytelnicy blogów i innych stron internetowych. To zaś zapoczątkowuje rewolucję treści, która dopiero zaczyna być rozumiana i doceniana. RSS z powodzeniem może stać się następną główną metodą dystrybucji, gromadzenia i otrzymywania różnych rodzajów informacji. Jeśli globalna Sieć jest magazynem treści to świat blogów jest konwersacją - a RSS może okazać się najlepszym sposobem, aby za tą konwersacją nadążać.

Imagine your own "Presidential Briefing"—with only the topics you want, updated whenever you want, and with the added ability to drill down for details. No need to go to your browser and reload a bunch of sites. RSS does the heavy lifting.

Wyobraź sobie własne „Presidential Briefing” (%PRZYPIS: The President's Daily Brief - jest ściśle tajnym dokumentem przygotowywanym codziennie przez szefa wywiadu dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. - tłum%)- z tematami, jakie wybierzesz, uaktualniane kiedykolwiek zechcesz i z dodatkową możliwością dotarcia do bardziej szczegółowych informacji. Bez konieczności używania wyszukiwarki i odwiedzania ogromnej ilości stron internetowych. RSS wykonuje za Ciebie tę pracę.

So don't think of RSS as just another technology abbreviation. "Think of it as a Rosetta Stone to tomorrow's information—or at least some of it," said Chris Pirillo, founder of LockerGnome, a provider of tech-oriented email newsletters. [59] RSS suddenly makes the Internet work the way it should. Instead of you searching for everything, the Internet comes to you on your terms."

Nie myśl zatem o RSS jako kolejnym technologicznym skrócie. „Myśl o nim jako o Kamieniu z Rosetty (%PRZYPIS: Kamień z Rosetty - starożytny egipski artefakt, który okazał się kluczowy dla odszyfrowania pisma hieroglificznego. - tłum%) do informacji jutra - lub przynajmniej czymś tego rodzaju” - mówi Chris Pirillo, założyciel LockerGnome, promotor newsletterów na temat technologii [59]. „RSS w końcu czyni pracę w Internecie taką, jaka być powinna. Nadchodzi kres poszukiwania informacji w Internecie, teraz to globalna Sieć przychodzi do internauty, na jego warunkach.”

RSS, or a technology like it, is baked into almost every weblog software product. Create a blog, and you're creating RSS. There is a critical mass of content just from bloggers. But traditional news organizations and businesses are realizing its value, too, and they're creating RSS "feeds," as the files are called, of their own material.

RSS lub inna tego rodzaju technologia jest nieodłącznym elementem niemal każdego oprogramowania blogowego. Stwórz blog, a stworzysz RSS. Ogromna ilość internetowej treści pochodzi od blogerów. Jednak tradycyjne organizacje medialne i biznesowe również uświadamiają sobie znaczenie RSS i tworzą tego typu powiadomienia (RSS 'feeds', jak pliki są nazywane) na temat ich własnego materiału.

If you want to see the RSS feed of my (or any other) weblog or other RSS-enabled web site, you have to subscribe yourself. I can't force it on you. This is one reason why RSS is so important: the user is in control.

Jeśli chcesz zobaczyć powiadomienia RSS na temat mojego (lub jakiegokolwiek innego) bloga, czy strony internetowej, musisz wyrazić na to zgodę. Nie mogę Cię do tego zmusić. Jest to powód, dla którego RSS jest taki ważny: to użytkownik decyduje, jego wybór się liczy.

The web site accompanying this book has links to a variety of RSS-related software and how to use it. But let me offer an example to demonstrate how simple it is to get it running. In my own case, on a Macintosh computer, I downloaded and installed NetNewsWire, [60] a type of program known as a newsreader or aggregator. NetNewsWire came with a large collection of RSS feeds to which I could subscribe with a couple of mouse clicks. For several that weren't included with the software, subscribing was trickier. I had to find each site's RSS feed web address, copy it, and paste it into NetNewsWire's subscription chooser.

Na stronie internetowej towarzyszącej niniejszej książce zamieszczone są odnośniki do różnorodnego oprogramowania umożliwiającego odczytywanie wiadomości RSS, a także informacje jak z niego korzystać. Pozwólcie mi jednak przytoczyć pewien przykład, który zademonstruje, w jak prosty sposób to działa. W moim przypadku wyglądało to następująco - na Maca ściągnąłem i zainstalowałem NetNewsWire [60], program z rodzaju czytników wiadomości RSS. NetNewsWire zawiera listę kanałów RSS, do których można się zapisać w zaledwie kilka kliknięć myszką. W przypadku innych, które nie zostały wyszczególnione na liście, proces zapisywania się był trudniejszy. Na każdej z interesujących mnie stron musiałem odnaleźć link kanału RSS, skopiować go i wkleić w wyznaczone miejsce w NetNewsWire.

Like other newsreaders, NetNewsWire has three "panes," much like most email programs. In the lefthand pane is a list of sites I follow. I click on one of those site names, and the pane at the top right of the screen shows the headlines from that site. I click on a headline, and in the bottom-right pane I see a summary of the article or the entire piece, depending on what the owner of the site has decided to provide. If I want to see the original page or article, I need only double-click on the site name or headline.

Tak jak inne czytniki wiadomości, podobnie do programów pocztowych, NetNewsWire ma trzy sekcje. W sekcji po lewej znajduje się lista stron, które uznałem za interesujące. Kiedy klikam w jedną z nazw wyszczególnionych stron w sekcji znajdującej się po prawej na górze wyświetlają się nagłówki wiadomości z tej właśnie strony. Gdy klikam w nagłówek w sekcji po prawej na dole widzę podsumowanie artykułu, lub też jego całość, w zależności od decyzji autora strony. Jeśli chcę zobaczyć oryginalną stronę, na której opublikowany został artykuł, muszę dwukrotnie kliknąć w nazwę strony lub nagłówek.

Because newsreaders pull together various feeds into one screenful of information, they are incredible time savers. I can pull the headlines and brief descriptions of postings from dozens of blogs and other sites into a single application on my Mac. I don't need to go surfing all over the Web to keep an eye on what all the people I'm interested in are writing. It comes to me.

Czytniki wiadomości skupiają różnorodne informacje w jednym panelu informacyjnym, z tego powodu pozwalają zaoszczędzić czas. Teraz, w pojedynczej aplikacji na moim Macu, mogę gromadzić nagłówki i krótkie opisy wiadomości pochodzących z ogromnej liczby blogów i innych stron internetowych. Nie muszę przeszukiwać zasobów globalnej Sieci, by trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Informacje, którymi jestem zainteresowany same do mnie przychodzą.

The formatting and structure of an RSS feed tends to be bare bones, making RSS a great way to make material available on non-PC platforms such as smart phones and handheld organizers, as well as providing a way for web sites to syndicate content from one another. For example, I have an RSS reader on my Treo 600, a combination phone and personal organizer. It scoops up a bare minimum of material from the RSS feeds—just the headlines and summaries—and provides a great service.

Powiadomienia RSS opierają się na schemacie, który znajduje zastosowanie również w przypadku innych niż komputery platform, takich jak smartfony, palmtopy (w zakresie udostępniania treści), a także jako sposób na usprawnienie przepływu treści pomiędzy różnymi stronami internetowymi. Ja na przykład mam czytnik wiadomości RSS na moim Treo 600, będącym kombinacją telefonu i prywatnego organizera. Pobiera on zupełne minimum treści z powiadomień RSS - jedynie nagłówki i podsumowania - i uważam, że jest to świetna usługa.

The extensibility of RSS creates some drawbacks. Many weblogs expose only headlines and summaries to newsreaders, requiring the user to click through to the source (the original web site) to read the full text. The irony here is that the newsreader actually undoes the idiosyncratic feel of many weblogs by stripping them of visual elements such as layout or logos, as well as eliminating the context produced by blogrolls (blog authors' links to other weblogs) or the author's biographical information (and any advertising). The same drawback, or benefit, exists with text versions of email newsletters.

Elastyczność jaką daje RSS ma jednak pewne wady. Wiele blogów udostępnia czytnikom wiadomości jedynie nagłówki i podsumowania, tym samym zmuszając użytkownika, który chciałby przeczytać pełny tekst do odwiedzenia strony źródłowej (oryginalnej strony internetowej). Jest w tym pewna ironia - czytnik wiadomości RSS poprzez pomijanie elementów wizualnych blogów takich jak wygląd strony, loga, a także odzieranie z kontekstu tworzonego przez blogrolle (zamieszczone przez autora bloga odnośniki do innych blogów) i pomijanie informacji na temat biografii autora (czy reklam) właściwie odbiera użytkownikom odczucia związane z charakterystyką konkretnego bloga. Takie same wady, lub zalety, istnieją w przypadku tekstowych wersji emailowych newsletterów.

Newsreaders also assign equal weight to everything they display. So the headlines and text from Joe's Weblog receive roughly the same display treatment as material from, say, The New York Times. For some users, this will be entirely appropriate. But others will demand—and vendors will surely provide—more nuanced newsreading tools, with the ability to highlight by topic, by writer, by metrics such as how many other people subscribe to a particular blog (its popularity), or by other parameters. The world is waiting for such creative approaches, and RSS and related tools will make them possible. Nick Bradbury, who wrote the popular HomeSite HTML editor and site-design tool, has taken the first steps in that direction with FeedDemon, [61] a Windows RSS reader that creates a newspaper-like view of RSS content; for better or worse, it controls display details and takes layout flexibility away from the human reader.

Co więcej, czytniki wiadomości wszystkim materiałom przypisują identyczną wagę. Nagłówki i materiały pochodzące z bloga Joe są zatem wyświetlane w taki sam sposób jak, powiedzmy, informacje z The New York Times'a. Niektórym użytkownikom będzie się to wydawało zupełnie naturalne. Jednak inni będą się domagali - i w końcu zostaną im dostarczone - bardziej zaawansowanych narzędzi, które pozwolą na zróżnicowanie wiadomości według tytułu, autora, charakterystyk takich jak liczba osób wpisanych na listę powiadomień danego bloga (jego popularność), lub innych cech. Świat czeka na takie kreatywne podejście, a RSS i podobne narzędzia uczynią je możliwym. Nick Bradbury, który napisał popularny edytor HomeSite HTML i narzędzia do projektowania stron, podjął już pierwsze kroki w tym kierunku, stworzył FeedDemon'a [61], czytnik RSS pod Windowsa, w którym widok treści RSS przypomina gazetę; tak czy siak program kontroluje sposób wyświetlania treści, wobec czego użytkownik nie ma w tym względzie wiele do powiedzenia.

As exciting as RSS has become in the personal weblog context, its possibilities are much wider. Information from all kinds of sources can and should be syndicated this way. The New York Times makes some of its content available via RSS. Microsoft, while slow to embrace weblogs, latched onto RSS recently in a way that was useful and honored the spirit of the community. The company is making available feeds of its Microsoft Developers Network (MSDN) articles, so a programmer can subscribe to MSDN rather than hunting through the Microsoft site. Similarly, Cisco Systems has begun making some material available via RSS. Several sites provide lists and descriptions of what's available, including NewsIsFree [62] and Syndic8. [63]

RSS zyskał uznanie w kontekście prywatnej blogosfery, jednak jego możliwości są znacznie szersze. Informacje pochodzące ze wszystkich rodzajów źródeł mogą i powinny być rozpowszechniane w ten sposób. New York Times udostępnia niektóre artykuły przez RSS. Microsoft, chociaż daleki od wspierania blogów, zaczyna rozumieć i doceniać RSS, co jest użyteczne i sprzyja duchowi wspólnoty. Firma udostępnia powiadomienia RSS artykułów z Sieci Developerów Microsoftu (MSDN), dzięki czemu programista może otrzymywać informacje zamiast samemu poszukiwać ich na stronie Microsoftu. Podobnie, Cisco Systems rozpoczęło udostępniać materiały przez RSS. Wiele stron dostarcza listy i opisy tego, co jest dostępne, włączając w to NewsIsFree [62] i Syndic8 [63].


Poprzednia strona <--> Następna strona

heading level 1

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License