Section 2.7. Peer To Peer

Sieć peer-to-peer

Remember Napster, the music file-sharing web site? It started a revolution with its file-sharing model, also known as peer-to-peer (P2P). If one person had a particular song on his computer, his Napster software would (if he allowed it to) tell a central computer at Napster that the song was available. Then other people who wanted the same song would check the Napster database, find who had the music, and log directly onto the computer of the person who was offering the song.

Pamiętacie Napstera, dzielenie się plikami muzycznymi za pośrednictwem Internetu? Był to początek rewolucji związanej z modelem dzielenia się plikami, zwanym również siecią peer-to-peer (P2P). Jeśli jedna osoba miała pewną piosenkę na swoim komputerze, program Napster mógł (jeśli użytkownik na to pozwolił) przekazać do centralnego komputera Napstera informację, że ta właśnie piosenka jest dostępna. Wówczas inni ludzie, którzy chcieli piosenkę sprawdzali bazę danych Napstera, znajdowali kogoś, kto był w jej posiadaniu i logowali się bezpośrednio do jego/jej komputera.

This system, while having some legitimate (and therefore theoretically legal) uses, was also a haven for copyright infringement. The music industry sued, ultimately killing the company. What the industry could not stop, however, was the idea, and other technologists filled the gap with increasingly sophisticated file-sharing systems, some of which will be difficult to stop because they'll have no central points of control.

Ten system, chociaż znajdujący pewne usankcjonowane (a przez to teoretycznie legalne) zastosowania, stanowił również przestrzeń łamania praw autorskich. Pozwy skierowane przez przemysł muzyczny ostatecznie doprowadziły do upadku firmy. Jednakże tym, czego przemysł muzyczny nie był w stanie zatrzymać, była idea, niebawem miejsce Napstera zajęły inne technologie, ze zdumiewająco wyszukanymi systemami wymiany plików, spośród których niektóre będą trudne do powstrzymania, gdyż w ich ramach nie istnieją scentralizowane punkty kontroli.

There are a number of reasons why P2P is important for tomorrow's journalism. One of the most prosaic is cost, because P2P solves a serious problem: the more successful your web site becomes, the more it costs you to keep it going. Internet service providers charge web site publishers in several ways, but one way is based on how much traffic your site receives and the bandwidth required to serve the text, images, audio, and video to viewers. Even a modestly successful video can create a huge bill for the site owner. This is a unique situation in media history because in the past, the more successful you were, the lower your marginal costs.

Istnieje wiele powodów, dla ktorych sieć P2P jest ważna dla dziennikarstwa jutra. Jednym z najbardziej prozaicznych jest koszt, gdyż P2P rozwiązuje poważny problem polegający na tym, że wraz ze wzrostem popularności twojej strony internetowej, rośnie również koszt jej utrzymania. Dostawcy uslug internetowych uzależniają pobieraną od publikujących opłatę od różnych czynników - jednym z nich jest ruch rejestrowany na stronie i szerokość pasma niezbędna, aby dostarczyć zamieszczony tekst, zdjęcia, nagrania audio i wideo użytkownikom strony. Nawet umiarkowanie popularne wideo może znacznie podwyższyć rachunek, jaki przyjdzie zapłacić właścicielowi strony. Jest to wyjątkowa sytuacja w historii mediów, gdyż w przeszłości, wraz z rosnącą popularnością, malał koszt krańcowy.

P2P solves this by spreading popular material around the network. With technologies such as BitTorrent, a free software product, every downloader's computer is also a content server. [58] So the more popular you are, the less it costs, not the other way around.

P2P rozwiązuje ten problem poprzez rozprzestrzenianie popularnych materiałów w sieci. Z technologiami takimi jak BitTorrent, darmowy produkt software'owy, każdy komputer osoby ściągającej pliki z Internetu jednocześnie jest serwerem. Zatem, im bardziej jesteś popularny, tym niższe koszty, nie na odwrót.

P2P is also valuable in a political sense. New P2P systems under development will provide the closest thing to anonymity that we've seen so far. Repressive governments want to keep Internet content under control, but anonymity will make censorship more difficult.

P2P jest również wartościowe pod innym względem, mianowicie politycznym. Nowo rozwijane systemy P2P będą odznaczały się niezwykłym stopniem anonimowości. Represyjne rządy pragną sprawować kontrolę nad Internetem, jednak dzięki anonimowości cenzura stanie się trudniejsza do utrzymania.

As we'll discuss in Chapter 11, the entertainment media barons of today utterly loathe P2P, at least the kind they can't control, largely because it can be a platform for copyright infringement. I also believe they fear it because of its assistance in democratizing media. Either way, they want to put a stop to it. They must not be permitted to succeed, however, because in the name of preventing copyright infringement, they are taking away other rights—including our right to make what's known as "fair use" for quoting and personal backups—and they could ultimately dampen or even wreck the possibility of grassroots journalism taking hold.

Co zostanie przez nas przedyskutowane w Rozdziale 11, dzisiejsi baronowie sprawujący pieczę nad mediami i rozrywką, odczuwają ogromną niechęć do P2P, a przynajmniej tego jej rodzaju, który leży poza ich kontrolą, głównie ze względu na fakt, że P2P może stanowić platformę dla naruszania praw autorskich. Ja ponadto uważam, że obawiają się jej ze względu na wsparcie, jakie udziela ona procesowi demokratyzacji mediów. Tak, czy inaczej starają się ją powstrzymać. Nie można pozwolić, aby odnieśli sukces. W imię zapobiegania naruszeniom praw autorskich, naruszają oni inne prawa - włączając w to nasze prawo do tego, co nazywane jest wykorzystaniem dzieła w zakresie dozwolonym przez prawo autorskie, do cytowania i wykonywania kopii zapasowej - i mogą ostatecznie stłumić, bądź nawet zaprzepaścić możliwość, aby dziennikarstwo oddolne zaczęło odgrywać większą rolę.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License