Section 2.6. Internet Broadcasting

INTERNETOWE AUDYCJE

A nie lepiej „radio internetowe” ?

At one time, Internet Broadcasting was seen as the next big thing, with individuals and groups spawning Internet radio and news stations with the same ease they create weblogs and Wikis. But the entertainment industry has all but killed the possibilities of Internet radio, at least the kind with music, by persuading copyright regulators in the U.S. to impose unaffordable royalties on Net radio.

Niegdyś internetowy broadcasting postrzegany był jako kolejna wielka nowość, z ogromną ilością osób indywidualnych i grup zakładających internetowe stacje radiowe z taką samą łatwością, jak blogi i wiki. Ale przemysł rozrywkowy zabił ten trend, w każdym razie muzyczne internetowe stacje radiowe, poprzez wpłynięcie na ustawodawców amerykańskich, aby nałożyć na nie tak wysokie tantiemy od udostępnianych utworów, że żadne z sieciowych stacji nie było w stanie ich zapłacić.

News radio via the Net is another matter entirely, and there's a big opportunity for people to create their own shows featuring interviews, audio documentaries, and other formats in which royalty-free content is the goal. Christopher Lydon, a longtime professional journalist who has taken to blogging in a big way, posted a series of superb interviews on his "The Blogging of the President 2004" [55] site. [56] IT Conversations, a Net-only program, has been posting interviews in various audio formats along with transcripts. [57]

Internetowe radio informacyjne to całkowicie odmienna sprawa - nadal istnieją wielkie możliwości dla ludzi. którzy chcą stworzyć własne programy radiowe, prezentujące wywiady, programy dokumentalne i inne formy dziennikarstwa radiowego, w których wykorzystuje się niepłatny kontent. Christopher Lydon, długoletni profesjonalny dziennikarz, który zajął się blogowaniem, opublikował serię wspaniałych wywiadów na swojej stronie: „The Blogging of the President 2004”[55][56]. Inny program dostępny tylko w sieci - IT Conversations, zaprezentowało szereg wywiadów w różnych formatach audio, wraz z transkrypcjami[57].

Web-based talk radio is another possibility, and it doesn't need to be expensive. Two staff members on Howard Dean's 2004 presidential campaign created an Internet talk-radio program by patching together some low-cost equipment. They showed that anyone can do this, inexpensively and fairly easily. Look for others to put all the pieces together in a coherent package that anyone can use.

Radio internetowe jest kolejną możliwością, i, co więcej, nie musi być ono kosztowne. Podczas trwającej w 2004 roku kampanii prezydenckiej Howarda Deana dwie osoby stworzyły internetowe radio. Nadawanie programu stało się możliwe dzięki uprzedniemu zgromadzeniu niezbędnego sprzętu, który zresztą okazał się niedrogi. Osoby te pokazały, że każdy może to robić, tanio i całkiem łatwo. Poszukaj innych, by połączyć wszystkie potrzebne elementy w jedną spójną całość - w ten sposób powstanie narzędzie, z którego korzystać będzie mógł każdy.

Internet video is a different matter. While the cost of producing video news programming is dropping all the time, delivering it online is extremely expensive, because Internet service providers charge for uploading bandwidth at rates amateurs can't afford. This is where peer-to-peer networking may come into play.

Internetowe wideo jest już czymś innym. Podczas gdy koszt produkcji wiadomości w formacie wideo wciąż spada, dostarczanie ich za pośrednictwem Internetu jest niezwykle kosztowne, gdyż dostawcy usług internetowych pobierają tak wysokie opłaty za umieszczanie danych, że amatorów na to nie stać. W tym względzie rolę odegrać może za to sieć peer-to-peer.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License