Section 2.5. Mobile Connected Cameras

Aparaty fotograficzne

Pictures are part of journalism, and most organizations employ professional photographers. As cameras become just one more thing we all carry everyday, everyone's becoming a photographer. We haven't begun to think through the societal implications of this fact, but the implications for journalism are serious.

Zdjęcia są częścią dziennikarstwa, a większość organizacji zatrudnia profesjonalnych fotografów. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy nosi ze sobą aparat, wszyscy jesteśmy fotografami. Nie wiemy jeszcze jakie będą społeczne konsekwencje tego faktu, ale konsekwencje dla dziennikarstwa są poważne.

Digital cameras are a staple of amateur photographers, and well-financed professional journalists use high-end digital cameras for their flexibility and the ability to transmit photos quickly. Video is also going digital at a rapid pace. The size of high-quality digital cameras, still and video, is decreasing along with the cost. Connecting them to personal computers for image and video editing is simpler than ever, too. As broadband Internet access becomes more common, quick publishing becomes simple.

Aparaty cyfrowe są podstawowym wyposażeniem każdego fotografa - amatora, a dobrze opłacani zawodowcy używają wysokiej klasy aparatów cyfrowych, głównie ze względu na ich łatwość użycia i możliwość szybkiej transmisji zdjęć. Technika video także w szybkim tempie staje się techniką cyfrową. Rozmiary cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wciąż maleją, wraz z ich rozmiarem. Podłączenie ich do komputera w celu obróbki obrazu jest także bardzo proste. Kiedy internetowe połączenia szerokopasmowe staną się powszechne, możliwe będzie bezproblemowe publikowanie zdjęć i filmów - praktycznie dla każdego.

Now combine cameras with true mobility, and the ability to instantly send an image to someone else or to the Web. This is the world camera-equipped mobile phones are creating. The images from early models were low resolution and lacked professional quality, but even a bad picture can be newsworthy, and the quality of phone cameras is getting better at a rapid pace. Once again, it's vital to remember technology's rapid pace of innovation and improvement to understand just how soon it will be when most phones aren't just equipped with still cameras, but video cameras. Tomorrow's mobile phones will be able to send information and images to individuals and groups, and publish to web pages in close to real time.

Połączmy teraz aparaty fotograficzne z prawdziwą moblinością i zdolność do natychmiastowego wysłania obrazu do kogokolwiek poprzez sieć. Takie mozliwości pojawiają się wraz z wprowadzeniam telefonów komórkowych z wbudowanymi aparatami fotograficznymi. Zdjęcia z pierwszych modeli były słabej jakości i małej rozdzielczości, ale nawet słaba fotografia może mieć wartość dziennkarską (reporterską), a jakość aparatów wbudowanych do telefonów komórkowych poprawia się w zawrotnym tempie. Raz jeszcze podkreślmy - należy zawsze pamiętać o ogromnym tempie rozwoju współczesnej technologii, aby zdać sobie sprawę z tego, że już niebawem większość telefonów komórkowych wyposażonych będzie nie tylko w aparaty, ale w kamery. Telefony komórkowe jutra będą w stanie wysyłać informacje i obrazy do osób pojedynczych i grup oraz publikować na stonach internetowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Keep in mind that public photos and videos are not new. The beating of Rodney King captured on videotape is a precedent for what's coming. Citizens have been capturing videos of tornados and other natural disasters for years as well, and cable television caters to voyeurs with a variety of shows featuring citizen-captured police chases, embarrassing moments, and the like. News organizations have increasingly resorted to using hidden cameras—an ugly trend, in my view, because only in the most extreme circumstances, such as when someone's life is in danger, should reporters even consider such subterfuges.

Pamiętajcie jednak, że publiczne fotografie i nagrania wideo nie są nowością. Sfilmowane pobicie Rodneya Kinga było zapowiedzią tego, co nadchodzi. Ludzie filmowali tornada i inne klęski żywiołowe od lat, a telewizja kablowa zaspokaja potrzeby podglądaczy, pokazując przeróżne programy, w których główną rolę odgrywają sfilmowane przez widzów pościgi policyjne, żenujące wydarzenia itp. Firmy medialne znacząco zwiększyły uzycie ukrytych kamer - okropny trend, moim zdaniem, ponieważ praktyki takie powinny być dopuszczalne tylko w ekstremalnych przypadkach - na przykład w momencie zagrożenia czyjegoś życia.

We are only beginning to understand the consequences of this technological development. There will be gross invasions of privacy. The barring of mobile phones with cameras from health-club locker rooms is a testament to the improper ways people have already used these devices. [54] But faster networks and nearly ubiquitous cameras in the hands of average people means that big events—the ones that have some element that can be captured on camera—will be seen, and captured, by several or many people. Keeping secrets, moreover, will be more difficult for businesses and governments. We'll look at these possibilities in the next chapter.

Dopiero zaczynamy rozumieć znaczenie tego technologicznego postępu. Wkrótce nastąpi ogromych rozmiarów ingerencja w prywatność. Zakaz wnoszenia telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym do przebieralni w klubach sportowych jest ostatecznym położeniem kresu niewłaściwemu uzyciu tych urządzeń[54]. Lecz szybsza sieć i większa dostępność aparatów cyfrowych dla zwykłych ludzi oznacza, że wielkie wydarzenia - takie, które mogą byc uchwycone na fotografii - będą widziane i uchwycone przez większą ilość osób. Co więcej trudniejszym będzie zachowanie tajemnic - zarówno dla korporacji, jak i rządów. Przyjrzymy się tym mozliwościom w następnym rozdizale.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License