Section 2.4. Sms

SMS

If weblogs are becoming the opinion pages and, sometimes, even the newspages of the Net, short message services (SMS) are becoming the headlines. For bulletins, there's nothing better.

Podczas gdy blogi stały się wyrazicielami opinii, a czasami nawet sieciowymi gazetami, to SMS-y zaczynają pełnić rolę nagłówków. Nie ma nic lepszego dla biuletynów.

Think of SMS as instant messaging without being tethered to a PC. [51] SMS isn't a product per se. It's a service offered by network providers that allows customers to send text messages over their cell phones. About the only things that differ from carrier to carrier are price and the kind of device a customer will use.

Pomyślmy o SMS-ach, jak o informowaniu na żywo, bez uwiązania do komputera[51]. SMS nie jest produktem samym w sobie. Jest to usługa oferowana przez sieć telefonii komórkowej, pozwalająca klientom na wysyłanie wiadomości tekstowych przy pomocy telefonów komórkowych. Jedynymi istotnymi różnicami pomiędzy sieciami jest różnica w cenie i rodzaj urządzenia, wykorzystywanego przez klienta.

SMS has been a staple of the information diet just about everywhere where mobile phones have penetrated markets, except in the United States. That is surely changing. Forward-looking newspapers in the U.S., along with other kinds of information providers, including companies that have time-sensitive information (such as airlines), have begun offering an assortment of SMS services. The San Diego Union-Tribune's SignOnSanDiego.com, for example, offers SMS alerts on local news. And I've signed up with United Airlines and American Airlines, the carriers I use most frequently, to be notified if flights are delayed.

SMS stał się podstawowym sposobem informacji prawie wszędzie, gdzie rozwinęła się telefonia komórkowa - z wyjątkiem USA. W tej chwili ulega to zmianie. Postępowe gazety amerykańskie, wraz z innymi dostarczycielami informacji, wliczając w to firmy, dla których ważna jest szybkość dostępu do informacji (jak na przykład linie lotnicze), zaczęły oferować także usługi SMS. Dla przykładu - San Diego Union Tribune oferuje na stronie internetowej SignOnSanDiego.com usługę alertów SMS-owych dotyczących informacji lokalnych. Ja sam zarejestrowałem się w dwóch najczęściej wykorzystywanych przeze mnie liniach lotniczych: United Airlines i American Airlines, aby otrzymywać SMS-y z informacjami o opóźnieniach w lotach.

Journalists can use SMS in any number of ways; again, this is much more common outside the U.S. The first inkling among journalists of China's SARS epidemic came in an SMS from sources inside the medical profession there. Was this significantly different than simple phone calls in its fundamental nature? Not really. But in a place where being overheard can lead to big trouble, it's much safer—as long as one's messages aren't being intercepted—to simply send a quick SMS.

Dziennikarze mogą używać SMS-ów na wiele różnych sposobów - jest to jednak, ponownie, bardziej popularne poza granicami USA. Pierwsze podejrzenia dziennikarzy dotyczące epidemii SARS w Chinach oparte były na wiadomości SMS otrzymmanej od kogoś, kto przebywał tam jako członek służby medycznej. Czy istnieją znaczące, fundamentalne różnice pomiędzy takim SMS-em, a zwykłą rozmową telefoniczną? Niekoniecznie, ale przebywając w miejscu, gdzie podsłuchanie takiej rozmowy mogłoby skutkować sporymi kłopotami, o wiele bezpieczniej jest - o ile wiadomość nie zostanie przechwycona - wysłać SMS-a.

Over time, perhaps the most important value of SMS will be of the kind described by Howard Rheingold in his prescient book Smart Mobs: [52] a self-organizing information system in which individuals and small groups tell each other important news. Rheingold relates, among other examples, how citizens in the Philippines used SMS to organize and overthrow a corrupt government. [53] On a more prosaic level, young people in countries with advanced wireless communications have used SMS for social organization. We're just at the beginning of this technology's development. As networks and handsets improve, SMS will give way to video messaging, with yet to be understood implications.

Prawdopodobnie w przyszłości najważniejszą wartością SMS-ów będzie mozliwość stworzenia, opisanego przez Howarda Rheingolda, w jego proroczej książce „Smart Mobs”[52], samoorganizujący się system informacyjny, w którym jednostki i niewielkie grupy ludzi przekazują sobie nawzajem ważne informacje. Rheingold opisuje na przykład, jak obywatele Filipin używali SMS-ów w celu obalenia skorumpowanego rządu[53]. Z bardziej prozaicznych przykładów można podać sposób organizacji życia socjalnego przy uzyciu SMS-ów, przez młodzież krajów z rozwiniętą techniką telefoniczną. Jesteśmy dopiero na początku drogi rozwoju tej technologii. W miarę udoskonalania sieci telefonii komórkowych i aparatów telefonicznych, dojdzie do sytuacji, w której za pomocą SMS-ów będzie można wysyłać wiadomości video, a skutków takich możliwości jeszcze w pełni nie znamy.

Professional news people will need to be plugged into tomorrow's smart mobs, just as they must be plugged into today's informal organizations. This is already a natural state of affairs in much of Europe and Asia, which lead the U.S. in the development of wireless messaging; certainly it was for the Chinese journalist who received news of SARS via SMS. Technology moves so quickly that before long it will also seem natural to the men and women who enter professional journalism in America.

Koniecznością profesjonalnych dzienikarzy będzie wniknięcie w mądre tłumy, tak samo, jak w tej chwili koniecznością jest ich przyłączenie się do organizacji zajmujących się dsytrybucją informacji. W tej chwili jest to już naturalnym stanem rzeczy w Europie i w Azji, co zmusi USA do rozwoju technologii komunikacji bezprzewodowej. Z pewnością stan taki jest naturalny dla dziennikarzy chińskich, którzy otrzymali wiadomości o epidemii SARS za pomocą SMS-ów. Technologia rozwija się w takim tempie, że już niedługo będzie to również naturalną rzeczą dla Amerykanek i Amerykanów, którzy wchodzą na ścieżkę profesjonalnego dziennikarstwa.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License