Section 2.3. Wiki

WIKI

Can absolute editorial freedom result in anything but chaos? Yes, when it's in a Wiki.

Czy rezultatem całkowitej wolności redakcyjnej może być cokolwiek inego, niż chaos? Tak - w wiki.

Ward Cunningham, who invented Wikis, defines them in many ways, calling them composition systems, discussion mediums, repositories, mail systems, and chat rooms. "It's a tool for collaboration," he writes. "In fact we don't really know what it is, but it's a fun way of communicating." [48]

Ward Cunningham, pomysłodawca wiki, opisuje je na wiele różnych sposobów - nazywając je systemami kompozycji, platformami dyskusji, kopalniami wiadomości, systemami pocztowymi i czatami. „Jest to narzędzie współpracy” - pisze Cunningham. „W rzeczywistości nie wiemy tak dokładnie czym jest wiki, ale jest to dobry sposób komunikacji.”[48]

"WhatIs.com" (an online information technology dictionary) defines them this way: "A wiki (sometimes spelled "Wiki") is a server program that allows users to collaborate in forming the content of a Web site. With a wiki, any user can edit the site content, including other users' contributions, using a regular Web browser."

Internetowy słownik komputerowy WhatIS.com definiuje wiki w następujący sposób: „Wiki (czasami pisane «Wiki») Jeśli tu chodzi o pisownię wielkiej litery na początku to … w tłumaczeniu ta dygresja nie ma sensu, jeśli o co innego to jest to niejasne :D - wariat, to aplikacja komputerowa (serwera), która zezwala użytkownikom na współpracę w tworzeniu zawartości stron internetowych. Każdy z użytkowników może edytować zawartości strony internetowej wiki, w tym także zawartość dodaną przez inych uzytkowników, za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.”

The crucial element is that any user can edit any page. The software keeps track of every change. Anyone can follow the changes in detail. As Cunningham so aptly puts it, all Wikis are works in progress.

Kluczowym jest fakt, iż każdy z użytkowników może edytować każdą stronę. Program zapisuje każdą edycję, tak że każdy użytkownik może śledzić dokładnie zmiany na stronie. Jak trafnie zauważa Cunningham, każda wiki jest stroną w bezustannej zmianie.

The Wikipedia, a massive encyclopedia, is the biggest public Wiki, but far from the only one. There are Wikis covering travel, food, and a variety of other topics. You can find a Wiki category page on Cunningham's site. [49] One of the best examples of a Wiki as a collaborative tool to create something useful is the WikiTravel site, [50] which brings together a variety of viewpoints from around the world.

Największą publiczną wiki, choć oczywiście nie jedyną, jest Wikipedia, ogromna encyklopedia internetowa. Oprócz niej istnieje wiele różnych wiki, zajmujących się podróżami, jedzeniem i różnymi innymi tematami. Na swojej stronie internetowej Cunningham przedstawia stronę z kategoriami wiki[49]. Jednym z najlepszych przykładów użycia wiki jako narzędzia do współpracy grupwowej, wykorzystywanego w celu stworzenia czegoś użytecznego, jest strona WikiTravel[50], która przedstawia w jednym miejscu wiele różnych punktów widzenia z całego świata.

Wikis are going private, too. They're increasingly used behind corporate firewalls as planning and collaboration tools. And entrepreneurs are even starting to form companies around the technology, extending it for wider uses.

Wiki może być także wykorzystywana do celów prywatnych. Jest coraz częściej używana przez korporacje, jako narzędzie wenętrznej sieci służące do planowania i współpracy grupowej. Przedsiębiorcy zaczynają nawet formować kompanie oparte na technologii wiki, poszerzając jej wykorzystanie.

Wikis are making inroads on campuses as well. My colecturer at the University of Hong Kong set up a Wiki for our students to use as a planning platform for the 2003 class project. The project looked at a controversial proposal to fill in more of the harbor for development. Students posted their outlines and story proposals on the Wiki and used the site to flesh out the ideas. Instructors could watch over their shoulders without interfering except to offer guidance. The Wiki was perfect for this task.

Wiki wkraczają również do uniwersytetów. Mój współwykładowca z Uniwersytetu z Hong Kongu stworzył wiki dla naszych studentów, jako platformę do planowania projektu klasowego na rok 2003. Projekt miał na celu przypatrzenie się kontrowersyjnej propozycji to fill in more of the harbor for development. NIE MAM POJĘCIA! Studenci przedstawiali swoje szkice i propozycje na wiki, używając strony do skonkretyzowania pomysłów. Instruktorzy mogli patrzeć zza ich pleców bez przeszkadzania im, czasami oferując tylko pomoc. Wiki była idealną platformą do tego zadania.

Their use in journalism, at least the traditional kind, is almost nonexistent. But as Wikis become easier to use, they will become a particularly well-suited tool to compile information from disparate sources, collected by people in different physical locations.

Wykorzystanie wiki dla potrzeb dziennikarstwa - w każdym razie tradycyjnej jego odmany - jest praktycnie żadne. Lecz w miarę tego, jak wiki staje się coraz łatwiejsze w użyciu, powoli staje się ono szczególnie dobrze dostosowanym narzędziem do kompilowania informacji z rozproszonych źródeł, zbieranych przez ludzi znajdujących się w różnych lokalizacjach.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License