Section 2.2. Weblogs

BLOGI

Many to many, few to few. The blog is the medium of both, and all.

Wielu dla wielu, nieliczni dla nielicznych. Blog jest medium dla wszystkich.

Weblogs and their ecosystem are expanding into the space between email and the Web, and could well be a missing link in the communications chain. To date, they're the closest we've come to realizing the original, read/write promise of the Web. They were the first tool that made it easy—or at least easier—to publish on the Web.

Blogi i ich ekosystem rozwijają się w przestrzeni pomiędzy emailami, a stronami internetowymi i z powodzeniem mogą stać się brakującym ogniwem w łańcuchu komunikacyjnym. W chwili obecnej są one najbliższe oryginalnej idei internetu, jako sieci odczytu i zapisu. Były one pierwszym narzędziem, które pozwalało na łatwe - w każdym razie łatwiejsze - publikowanie w sieci.

So what is a weblog, anyway? Generally speaking, it's an online journal comprised of links and postings in reverse chronological order, meaning the most recent posting appears at the top of the page. As Meg Hourihan, cofounder of Pyra Labs, the blogging software company acquired by Google in February 2003, has noted, weblogs are "post-centric"—the posting is the key unit—rather than "page-centric," as with more traditional web sites. Weblogs typically link to other web sites and blog postings, and many allow readers to comment on the original post, thereby allowing audience discussions.

Czym zatem jest blog? Ogólnie mówiąc, jest to dziennik internetowy, zawierający linki i wpisy wułożone w porządku chronologicznym - najświeższy wpis pojawia się na górze strony. Jak zauważył Meg Hourihan, współzałożyciel Pyra Labs - firmy tworzącej oprogramowanie do blogów, wykupionej w lutym 2003 przez Google, blogi są tworzone w ten sposób, że najważniejszym elementem strony jest pojedynczy wpis, a nie - jak w przypadku tradycyjnych witryn internetowych - strona www. Blogi przeważnie linkują do innych stron w sieci oraz do innych wpisów w blogach, w wielu z nich odbiorcy mogą publikować swoje komentarze, co pozwala na rozwinięcie dyskusji.

Blogs run the gamut of topics and styles. One blog may be a running commentary on current events in a specific arena. Another may be a series of personal musings, or political reporting and commentary, such as Joshua Micah Marshall's TalkingPointsMemo.com. A blog may be pointers to other people's work or products, such as Gizmodo, a site devoted to the latest and greatest gadgets, [40] or a constantly updated "what's new" by a domain expert, such as Glenn Fleishman's excellent Wi-Fi Networking News and commentary page. [41] While some blogging software permits readers to post their own comments, this feature has to be turned on by the blogger, and a significant number of prominent bloggers have not enabled the comment feature. At the other extreme, the Slashdot weblog, featuring news about technology and tech policy, is essentially written by its audience.

Blogi prezentują całą skalę tematów i stylów. Blog może przedstawiać komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń z określonej tematyki. Inny może być serią osobistych przemyśleń lub politycznych wydarzeń i komentarzy, jak na przykład TalkingPointsMemo.com Joshua Micah Marshalla. Blog może być przewodnikiem po produktach lub działalności innych ludzi, jak na przykład Gizmodo - strona poświęcona najnowszym i najlepszym gadżetom[40], lub uzupełnianym na bieżąco przez eksperta zbiorem nowinek na dany temat, jak na przykład wpaniały blog Glenna Fleishmanna dotyczący nowości na rynku Wi-Fi (wraz ze stroną z komentarzami)[41]. Podczas, gdy niektóre platformy blogowe dopuszczają możliwość wstawiania przez odbiorców komentarzy, to w innych blogach możliwość ta musi być najpierw zaktywowana przez twórcę, a wielu z nich nie decyduje się na zezwolenie czytelnikom na komentowanie swoich wpisów. Z drugiej strony, na przykład blog Slashdot, którego tematem są nowości z zakresu technologii, jest w rzeczywistości pisany przez odbiorców.

What the best individual blogs tend to have in common is voice—they are clearly written by human beings with genuine human passion.

Wspólną cechą najlepszych indywidualnych blogów jest osobisty głos - są one z całą pewnością pisane przez żywych ludzi z autentyczną pasją.

Blogs are, as New York University's Jay Rosen puts it, an "extremely democratic form of journalism." On his PressThink blog, [42] a site that has become essential for anyone looking at the evolution of journalism, he offers 10 points to explain why. Here are the first three:

Blogi są, jak pisze Jay Rosen z New York University, „najbardziej demokratyczną formą dziennikarstwa”. W swoim blogu PressThink[42], który stał się podstawowym źródłem wiedzy dla każdego zainteresowanego rozwojem dziennikarstwa, wymienia dziesięć punktów potwierdzających tą tezę. Oto trzy z nich:

  1. The weblog comes out of the gift economy, whereas most (not all) of today's journalism comes out of the market economy.
  2. Journalism had become the domain of professionals, and amateurs were sometimes welcomed into it—as with the op-ed page. Whereas the weblog is the domain of amateurs and professionals are the ones being welcomed to it.
  3. In journalism since the mid-nineteenth century, barriers to entry have been high. With the weblog, barriers to entry are low: a computer, a Net connection, and a software program like Blogger or Movable Type gets you there. Most of the capital costs required for the weblog to "work" have been sunk into the Internet itself, the largest machine in the world (with the possible exception of the international phone system.)

1. Blog wywodzi się z ekonomii daru, podczas gdy większość (ale nie całość) obecnego dziennikarstwa wywodzi się z ekonomii rynku.

2. Dziennikarstwo stało się domeną zawodowców, do której zapraszani są czasami amatorzy - na przykład na stronę z opiniami i komentarzami odredakcyjnymi. Blog natomiast jest domeną amatorów, gdzie zawodowcy są niekiedy zapraszani do współpracy.

3. Od połowy dziewiętnastego wieku wymagania, jakie musi spełnić ktoś, kto chce zostać dziennikarzem, są bardzo wysokie. Aby zostać bloggerem, wymagania te są niskie: komputer, połączenie z Internetem i oprogramowanie, jak na przykład Blogger lub Movable Type. Większość kosztów potrzebnych do uruchomienia bloga pokrywa sam Internet, największa maszyna na świecie (może poza światowym systemem telefonicznym).

The nature of journalistic authority is shifting, he told me.

Istota dziennikarskiego autorytetu ulega zmianie, powiedział mi.

In a "bottom-up, chaotic system like weblog world, certain sites are important without anyone designating that," Rosen said. Moreover, when the people formerly called the audience are now participants, "that's a different kind of relationship."

W „powywracanym, chaotycznym świecie blogów, niektóre z nich są po prostu ważne, bez niczyjego wskazania”, powiedział Rosen. Poza tym sytuacja, w której ludzie zwani kiedyś odbiorcami, stajli się teraz aktywnymi uczestnikami, „skutkuje zupełnie nowym rodzajem relacji międzyludzkich”.

Businesses have joined the conversation because blogs fill a gap. A few years into the commercial Internet, companies discovered the value of email for marketing and customer support, not to mention internal communication. Then came the plague of spam, which threatens email as a tool for external contacts. Most corporate web sites, meanwhile, are like most annual reports: static, stiff, and turgid, with the most revealing information hidden in footnotes—sometimes to disguise the truth, not tell it—and led by a "Letter from the Chief Executive" (or vacuous mission statement) that appears to have been written by a committee of lawyers and marketing people.

Biznes przyłączył się do konwersacji, ponieważ blogi wypełniły pustkę. Po paru latach istnienia komercyjnego Internetu, kompanie odkryły, jak wielką rolę odgrywać może poczta elektroniczna w marketingu i we sparciu otrzymywanym od klientów, nie wspominając już o komunikacji wewnątrz firmy. Potem nastąpiła plaga spamu, która zagroziła emailom jako narzędziu komunikacji zewnętrznej. Tymczasem większość korporacyjnych witryn internetowych przypomina raporty roczne: są statyczne, oficjalne i napuszone, a najważniejsze informacje schowane są przeważnie w przypisach - czasami po to, aby ukryć prawdę. Serwisy te zaczynają się zwykle „Listem od szefa zarządu” (lub bezsensowną deklaracją misji), który wydaje się być napisany przez zespół prawników i specjalistów od marketingu.

To the extent that even a business blog can bring information to the audience—internal or external—with more style than we tend to see on business web sites, enterprises will benefit. But what brings people back to personal weblogs is their individualized perspective.

Blogi biznesowe mogą dostarczyć informacji czytelnikom - wewnętrznym lub zewnętrznym - nawet w większym stopniu, niż robią to firmowe strony internetowe. Trzeba jednak pamiętać o tym, że czynnikiem przyciągającym ludzi do osobistych blogów jest ich indywidualna perspektywa.

Personal blogs also tend to be part of running conversations. One blogger will point to another's posting, perhaps to agree but often to disagree or note another angle not found in the original piece. Then the first blogger will respond, and other bloggers may join the fray. As tools are developed to help people follow those discussion threads across different sites, the cross-fertilized conversations will spread both in numbers and complexity even more quickly than they do today.

Blogi mają również skłonność do bycia częścią bieżącej komunikacji. Jeden blogger wskaże na wpis innego, czasami aby się z nim zgodzić, częściej jednak, aby wyrazić odmienne zdanie lub wskazać na inny punkt widzenia opisywanej sprawy. Wówczas drugi blogger odpowie, a inni przyłączą się do dyskusji. W miarę rozwoju narzędzi pozwalających na śledzenia takich dyskusji na różnych stronach w sieci, samonapędzające się konwersacje rozprzestrzenią się, zarówno pod względem ilościowym, jak i zasięgu, nawet szybciej, niż dzieje się to obecnie.

To date, blogs have been a medium mainly for individuals, though group blogs are proving to be a smart medium in some circumstances. The most popular individual bloggers draw tens of thousands of visitors daily. It's safe to say that several million people have at least tried blogging. How many do it regularly is unclear, but the best bet is several hundred thousand.

Do chwili obecnej blogi były medium głównie dla użytkowników indywidualnych, jakkolwiek blogi grupowe mogą być - w niektórych przypadkach - dobrym rozwiązaniem. Najpopularniejsze z blogów przyciągają dziesiątki tysięcy codziennych odwiedzin. Można śmiało stwierdzić, że kilkanaście milionów ludzi przynajmniej spróbowało blogować. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak wielu robi to regularnie, ale przypuszcz się, że może to być kilkaset tysięcy.

The addition of audio, video, animation, and other multimedia to weblogs has been an obvious move. But it's taken some time for these mediums to become part of the blogging toolkit. Bandwidth (or lack thereof) is the main reason. But as networks improve, we can take for granted that what technologists call "rich media" formats will infiltrate. (I've added audio and video to my own blog, with limited success.)

Naturalną koleją rzeczy było dodawanie nowych mediów do blogów: audio, animacji i wideo. Zajmie to jednak trochę czasu, zanim media te stana się pełnoprawnymi narzędziami blogów. Głównym problemem jest tu szybkość i ograniczona przepustowość połączeń internetowych. Jednak możemy mieć pewność, że wraz z rozwojem sieci powstanie to, co technolodzy nazywają „bogatymi mediami”. (Sam dodałem do mojego bloga audio i wideo, ale z ograniczonym sukcesem.)

Blogging software has evolved a great deal from the first products of Dave Winer, Evan Williams, and other pioneers to the genre. The most popular, as of this writing, are Movable Type from SixApart; [43] Radio UserLand, [44] Live Journal, [45] and Blogger, [46] but a number of competitors such as 20six [47] have emerged.

Oprogramowanie blogowe rozwinęło się znacznie od czasów pierwszych produktów Dave Winera, Evana Williamsa i innych pionierów. Najpopularniejsze obecnie platformy to: Movable Type produkcji SixApart[43], Radio UserLand[44], Live Journal[45] i Blogger[46], ale powstają konkurencyjne, jak na przykład20six[47].


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License