Section 2.1. Mail Lists And Forums

Listy i fora dyskusyjne

Before weblogs we had mail lists, and they have not become less important. As noted in Chapter 1, Dave Farber's "Interesting People" mail list is a news source of enormous value to his readers. It is far from alone.

Przed weblogami mieliśmy listy dyskusyjne i nie straciły one na znaczeniu. Jak zaznaczono w pierwszym rozdziale, lista dyskusyjna Dave'a Fabera „Interesujący ludzie” stała się niezwykle wartościowym źródłem informacji dla czytelników. I nie jest jedyną.

Because I spend time in Asia every year, including a month teaching in Hong Kong each fall, I was extremely interested in the rise of SARS. I wrote several columns about it in early 2003. Soon after one of the columns appeared, I received an email from a Harvard University bioengineering instructor, Henry Niman, who had created several mail lists. One called SARS Science, he said, "targets medical and scientific information on the epidemic. Members include molecular biologists and scientists from around the world who are studying coronaviruses as well as astroviruses and paramyxoviruses." Many of the reporters covering the outbreak also subscribed to this list. A second mailing list was for sending news articles about the disease. I joined both.

Ponieważ co roku spędzam czas w Azji, wliczając w to miesiąc nauczania w Hong Kongu każdej jesieni, byłem bardzo zainteresowany rozprzestrzenieniem się SARS. Napisałem na ten temat kilka artykułów na początku 2003. Niedługo po tym, jak jeden z nich ukazał się, otrzymałem maila od bioinżyniera z Uniwersytetu w Harvardzie, Henry'ego Nimana, który stworzył kilka list dyskusyjnych. Jedna, nazwana SARS Science, powiedział, „zbierać ma informacje medyczne i naukowe o epidemii. Pośród czytelników są biologowie molekularni i naukowcy z całego świata, którzy badają koronawirusy, astrowirusy i paramyksowirusy.” Wielu reporterów zajmujących się wybuchem epidemii również zapisało się na tą listę. Druga lista służyła do publikowania wiadomości o chorobie. Przyłączyłem się do obydwóch.

This sequence of writing about something and then hearing from an expert in the field has been a common one for Net-savvy journalists lately. But in a sense, journalists were late finding out what nonjournalists had been doing for years.

Sekwencja pisania o czymś, a później słuchania eksperta będącego w centrum wydarzeń była ostatnio powszechna dla zaznajomionych z Internetem dziennikarzy. Ale w pewnym sensie późno zaczęli dostrzegać to, co nie dziennikarze robili od lat.

At last count, there were thousands of mail lists, covering just about every topic one can imagine. Mail lists differ from blogs and standard web sites in at least three respects. First, they serve a specific community, the subscribers, and the community can make the list private. Second, they tend to be narrowly targeted, such as the SARS list. Third, they are "pushed" to subscribers' email inboxes. Some are moderated; most are not. The key thing about lists is that they tend to be populated by a combination of experts in a given field or topic, and by avidly interested lay people. This can be a potent combination.

W końcu, istniało wiele tysięcy list dyskusyjnych zajmujących się niemal każdym tematem, jaki można sobie wyobrazić. Listy te różnią się od blogów i standardowych stron internetowych przynajmniej trzema aspektami. Po pierwsze służą specyficznej społeczności, subskrybentom, którzy mogą ją zmienić w listę prywatną. Po drugie, mają tendencję do zajmowania się konkretnymi tematami, jak np. lista SARS. Po trzecie, są rozsyłane do internetowych skrzynek pocztowych czytelników. Niektóre są moderowane, większość nie. Kluczową rzeczą jest to, że z reguły tworzone są przez kombinację ekspertów w danej dziedzinie bądź temacie i chciwie zainteresowanych niefachowców. Może być to potężna kombinacja.

In 2000, Yahoo! bought eGroups, a primary vendor of mail lists, renamed it Yahoo! Groups, [39] and now hosts thousands of lists. It's trivially simple to create a mail list.

W 2000 roku Yahoo! kupiło eGroups, pierwotnego dostawcę list dyskusyjnych, przemianowało na Yahoo! Groups i teraz utrzymuje tysiące list. Stworzenie listy dyskusyjnej jest trywialnie proste.

Most mail lists have a small readership, such as the „Blogrollers” group Winer created in 2003 where webloggers tip each other about new postings they think might be especially noteworthy for their peers. Some mail lists have enormous readerships, such as Dave Farber's "Interesting People" list.

Większość list dyskusyjnych ma niewielkie grono czytelników, jak na przykład stworzona w 2003 roku grupa Winer'a „Blogrollers”, gdzie twórcy weblogów wymieniali się uwagami dotyczącymi nowych wpisów, które ich zdaniem mogłyby być szczególnie warte uwagi dla ich kolegów. Niektóre listy mają ogromną liczbę subskrybentów, jak „Interesujący ludzie” Dave'a Fabera.

Unlike mail lists, online forums, such as Usenet newsgroups, are open to all comers. Individual forums are hosted by companies, user groups, activists, and just about any kind of interest group one can name. Some are moderated, and many are valuable for spotting trends and getting answers to specific questions.

W przeciwieństwie do list dyskusyjnych, fora internetowe, jak na przykład grupy usenetowe, są otwarte dla wszystkich gości. Własne fora są utrzymywane przez firmy, grupy użytkowników, aktywistów i niemal każdą grupę zainteresowań, którą można by wymienić. Niektóre są moderowane i wiele z nich jest cennych, jako miejsce śledzenia trendów i otrzymywania odpowiedzi na konkretne pytania.

From a journalism perspective, mail lists and forums can amplify the news. They can be an early warning. They can simply be excellent background data. But their value should never be underestimated.

Z perspektywy dziennikarstwa, listy i fora dyskusyjne mogą wzmacniać wiadomości. Mogą być wczesnym ostrzeżeniem. Mogą być po prostu świetnymi źródłami danych. Ale ich wartość nie powinna być nigdy niedoceniana.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License