Section 12 1 A Creative Commons

Creative Commons

More than once during this project, I've been asked if my passion for openness includes the contents of this book. It does.

Więcej niż raz w czasie trwania tego projektu pytano mnie, czy moja pasja otwartości dotyczy także treści tej książki. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Despite ample evidence to the contrary, some people believe I am against copyright. I think highly of copyright as it was originally conceived. I believe it should be a sensible bargain that gives creators of new works the fruits of their labor, while providing society with the more important fruits of a robust debate, the ability to innovate and create new works based on old ones, and, ultimately, the benefits of the public domain itself.

Pomimo wielu dowodów obalających taką tezę, część ludzi uważa, iż jestem przeciwny prawom autorskim. Dobrze oceniam ideę praw autorskich w jej oryginalnej postaci. Wierzę, że powinien istnieć rozsądny kompromis, który daje twórcom nowych dzieł możliwość korzystania z owoców ich pracy, zapewniając jednocześnie społeczeństwu - co jest znacznie ważniejsze - możliwości korzystania z owoców ożywionej dyskusji oraz możliwości do tworzenie innowacji i budowania nowych dzieł opartych na starych, i ostatecznie korzyści w postaci istnienia samej domeny publicznej jako takiej.

I value copyright. I loathe its abuse.

Cenię prawa autorskie, nienawidzę ich nadużywania.

Luckily, I have a way to express my views that both endorses copyright and uses it appropriately. Equally luckily, I have a publisher that gets the point and is willing to be part of an exercise most other publishers would flatly reject.

Na szczęście, mam możliwość wyrazić swoje poglądy, w których jednocześnie aprobuję prawa autorskie jak i ich odpowiednie spożytkowanie. Równie szczęśliwie, mam wydawcę, który rozumie sytuację i chce stać się częścią ćwiczenia, które inni wydawcy by stanowczo odrzucili.

That vehicle, as I mentioned in Chapter 11, is called Creative Commons Copyright, an alternative copyright licensing system that allows the creator of a work to decide which rights he wants to reserve for himself, while allowing the public to build on his ideas. You've seen the standard copyright notice, which says, "All Rights Reserved." Creative Commons is a system of "Some Rights Reserved." [318]

Narzędzie, jak wspomniałem w rozdziale 12, jest nazywane Creative Commons Copyright, alternatywny system licencyjny praw autorskich, który pozwala twórcy pracy zdecydować, czy chce zachować prawa autorskie dla siebie, czy pozwolić społeczności tworzyć w oparciu o jego pomysły. Każdy zna standardowe zastrzeżenie praw autorskich, które brzmi: „Wszelkie Prawa Zastrzeżone”. Creative Commons to system opierający się na stwierdzeniu: „Niektóre prawa zastrzeżone” [318]

So here's what my publisher and I have done with this book. First, we are explicitly setting the term of the copyright to be 14 years, which was the term when America's Founders first wrote a copyright law. As noted in Chapter 11, the current copyright term is the life of the author plus 70 years, an outrageously long period that doesn't give authors any serious additional incentives even as it denudes our vital public domain.

Oto co ja i mój wydawca zrobiliśmy z tą książką. Po pierwsze, wyraźnie ustaliliśmy okres praw autorskich na 14 lat, co jest czasem określonym przez Ojców Założycieli USA gdy po raz pierwszy stworzyli reguły praw autorskich. Jak zostało podane w rozdziale 11, obecny okres to czas życia autora plus 70 lat, czas skandalicznie długi, który nie nie daje autorom żadnych poważnych dodatkowych zysków, nawet jeśli niszczy naszą istotną domenę publiczną.

Second, we will publish the book on the Web and offer it for free from the day it's in the stores. Free in this case does not mean the right to reprint it for resale. It does mean the right to download and read it without buying the book. Naturally, I'd prefer that you buy it. My publisher and I believe we won't lose sales overall, that free downloading will create more, not less, demand. But even if we're wrong and suffer financially because of it, we're willing to take the chance.

Po drugie, opublikujemy tę książkę w internecie i będzie ona dostępna za darmo od dnia, kiedy znajdzie się w sklepach. Udostępnienie za darmo nie oznacza prawa do ponownego wydrukowania do ponownej sprzedaży. Oznacza to zaś prawo do pobierania i czytania bez kupowania książki. Naturalnie, wolałbym, abyś kupił tę książkę. Mój wydawca i ja wierzymy, że nie stracimy na sprzedaży ogółem, że bezpłatne pobieranie stworzy więcej, nie mniej, zapotrzebowania. Ale nawet jeśli się mylimy i ucierpimy na tym finansowo, chcemy podjąć ryzyko.

Why am I doing this? Two reasons. First, I believe in copyright and want to support it—but in the right way. In the process of creation, we stand on the shoulders of those who have gone before. Locking down heritage means locking out vital innovation, and I don't want to be one of the people who turns reasonable protections into absolute control.

Dlaczego to robię? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wierzę w prawa autorskie i chcę je wspierać, ale w prawidłowy sposób. W procesie tworzenia, stoimy na ramionach tych, którzy przeszli wcześniej. Zamykając nasze dziedzictwo, zamykamy możliwości innowacji a ja nie chcę zostać jednym z ludzi, którzy zmieniają rozsądne zabezpieczenia w absolutną kontrolę.

Second, I'm wondering what people will do with this book. Consider what happened with Lawrence Lessig's latest, which he and his publisher put under a Creative Commons license. One group of people created an audio version. Someone else turned it into a Wiki. Since one of my goals in writing this book is to encourage experimentation, I'm hoping that people will—within the boundaries of a "some rights reserved" license—use this book to expand the conversation in ways I hadn't imagined. We'll have a web site, of course, but I'm hoping that's just the beginning.

Po drugie, zastanawiam się, co ludzie zrobią z tą książką. Warto przemyśleć to, co stało się z ostatnią publikacją Lawrenca Lessinga, którą on i jego wydawca opatrzyli licencją Creative Commons. Jedna grupa ludzi stworzyła wersję audio. Ktoś inny zmienił ją w Wiki. Ponieważ jednym z celów które przyświecały mi w czasie pisania tej książki było zachęcanie do eksperymentowania, mam nadzieję że ludzie będą - w graniach licencji „niektóre prawa zastrzeżone” - używać mojej pracy do poszerzenia konwersacji w sposób którego ja nie przewidziałem. Będziemy mieli oczywiście własną stronę internetową, ale mam nadzieję, że to dopiero początek.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License