Section 11 9 The End Of Scarcity

Koniec niedoboru

What if the scarcity of the airwaves turns out to be an artifact of history and outmoded technology? If scarcity can be overcome, the implications are both exciting and disruptive—we will see a cornucopia of communications that foreshadows woes and opportunities for some of our biggest telecommunications companies. David P. Reed told me that the FCC's fundamental mission is flawed, maybe obsolete.

A co, jeśli niedobór eteru okaże się artefaktem historii i przestarzałej technologii? Jeśli niedobór może być pokonany, skutki są zarówno ekscytujące, jak i destrukcyjne – zobaczymy obfitość komunikacji, która przyćmiewa smutki i możliwości dla niektórych z naszych firm telekomunikacyjnych. David P. Reed powiedział mi, że fundamentalna misja FCC ma skazy, może nawet jest przestarzałą.

Reed is no newcomer to the tech scene. He holds a Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology, where he taught computer science and headed the Laboratory for Computer Science's Computer Systems Structure Group. He was chief scientist at Lotus Development and Software Arts, two pioneering software companies, and worked at the now closed Interval Research, the Paul Allen-funded think tank in Palo Alto. He's been involved in the technical details of the Internet for several decades, and lately has been a consultant, entrepreneur, and researcher. [316]

Reed nie jest „nowy” na scenie technologicznej. Posiada doktorat z Instytutu Technologii Massachusetts, gdzie wykładał informatykę (computer science) i przewodniczył Laboratory for Computer Science's Computer Systems Structure Group (Laboratorium Grupy Strukturalnej Informatycznych Systemów Komputerowych). Był głównym naukowcem Lotus Development i Software Arts, dwóch pionierskich firm software'owych, i pracował w obecnie zamkniętym Interval Research, stworzonym przez Paul'a Allena zespole analityków w Palo Alto. Był zaangażowany w szczegóły techniczne Internetu przez kilka dekad, a ostatnio jest konsultantem, przedsiębiorcą i badaczem[316].

Simply put, he said, we have to start looking at spectrum as an almost limitless commodity, not a scarce one.

Ujmując rzecz prosto, powiedział, musimy zacząć patrzeć na spektrum jak na prawie nieograniczone dobro, nie jak na dobro brakujące.

The current regulatory regime that allocates spectrum "is a legal metaphor that does not correspond to physical reality," he told me. Why not? First, he said, the notion of interference has more to do with the equipment we use to send and receive signals than with the physics of radio waves. "Radio waves pass through each other," Reed said. "They do not damage each other."

Obecny reżim regulacyjny, który przydziela spektrum „jest prawną metaforą, która nie jest dopasowana do fizycznej rzeczywistości,”, powiedział mi. Dlaczego nie? Po pierwsze, powiedział, pojęcie zakłócenia ma więcej wspólnego z urządzeniami, których używamy aby wysyłać i otrzymywać sygnały, niż z fizyką fal radiowych. „Fale radiowe przenikają przez siebie,” powiedział Reed. „Nie niszczą się nawzajem.”

In the early days of radio, the equipment could easily be confused by overlapping signals. But we can now make devices that can sort out the traffic.

We wczesnych dniach radia, urządzenia mogły łatwo być zmylone przez zazębiające się sygnały. Ale teraz możemy tworzyć urządzenia, które umieją porządkować ruch.

The second way that reality defies the old logic is what happens when you add wireless devices to networks. I won't go into the details of Reed's argument, which you can find on his site, but he contends that you end up with more capacity—the ability to move bits of data around—than when you started.

Drugim sposobem, w jaki rzeczywistość przeciwstawia się starej logice jest to, co się dzieje, kiedy dodasz urządzenia bezprzewodowe do sieci. Nie będę wchodził w szczegóły argumentu Reed'a, które możesz znaleźć na jego stronie, ale twierdzi on, że w sumie masz większą pojemność – możliwość ruchu danych – niż kiedy zaczynałeś.

"In principle, the capacity of a certain bandwidth in a certain physical space increases with the number of transceivers in a given space," he said. Yet the FCC regulates the airwaves as if the capacity was a fixed amount. [317]

„W zasadzie, przepustowość pasma w pewnej przestrzeni fizycznej wzrasta z liczbą pośredników w danej przestrzeni” powiedział. Jednak FCC reguluje fale tak, jakby ich pojemność była wielkością stałą[317].

Yes, he said, this is counter-intuitive. And, to be sure, there are experts who disagree with him.

Tak, powiedział, to jest wbrew intuicji. I, aby być pewnym, są eksperci, którzy się z nim nie zgadzają.

But if he and others in his camp are right, we have a lot of work ahead to fix a hopelessly broken regulatory system. And if that happens, the sky is literally the limit for future communications. At the same time, the consequences for some of the most powerful companies in our economy may be grim because they are based on economic scarcity. The value of the big broadcasting companies, for example, has much to do with their government-granted licenses to control specific parts of the airwaves.

Ale jeśli on i inni w jego obozie mają rację, mamy dużo pracy przed sobą, aby naprawić beznadziejnie zepsuty system regulacyjny. I jeśli to się zdarzy, dosłownie tylko niebo granicą dla przyszłej komunikacji. W tym samym czasie, konsekwencje dla niektórych z najsilniejszych firm w naszej gospodarce mogą być ponure, gdyż są one oparte na niedoborze ekonomicznym. Wartość dużych firm nadawczych, na przykład, ma wiele wspólnego z ich, zapewnianymi przez rząd, licencjami, aby kontrolować poszczególne części eteru.

Reed wants the FCC to open up some spectrum for the new, more open wireless networks, giving entrepreneurs a new public space in which to innovate and create value for the rest of us. He's not sure who'll make money in this space, but surely, equipment manufacturers and other companies, especially software companies, will be in the middle of a wave of innovation.

Reed chce, aby FCC otworzyła część spektrum dla nowych, bardziej otwartych bezprzewodowych sieci, dając przedsiębiorcom nową publiczną przestrzeń, w której innowacja i kreacja mają wartość dla reszty z nas. Nie jest on pewien, kto zarobi pieniądze w tej przestrzeni, ale z pewnością, producenci sprzętu i inne firmy, szczególnie software'owe, będą w środku fali innowacji.

Software is a key, perhaps the key, to the future Reed envisions. Most radio-like devices using today's spectrum—radios, televisions, mobile phones, and the like—are based on the old way of doing things, constrained by hardware to receive and transmit signals in specific ways and in specific places.

Oprogramowanie jest kluczem, prawdopodobnie kluczem, do przyszłych wizji Reed'a. Większość urządzeń radiopodobnych korzystających z dzisiejszego spektrum – radia, telewizory, telefony komórkowe i tym podobne – są oparte na starym sposobie działania, ograniczanym przez sprzęt, aby otrzymywać i przekazywać sygnały w specyficzny sposób i w specyficznych miejscach.

To get the full multiplier effect, he said, we need devices with fairly generic but powerful hardware components. "Software defined radios" will be vastly more adaptable and useful than their old-fashioned cousins, according to Reed and others who are promoting the concept. The military has been using these devices, called "agile radio," for some time; civilian availability is getting closer as costs come down.

Aby uzyskać pełen efekt mnożący, mówi, potrzebujemy urządzeń z dość typowymi, ale mocnymi składnikami sprzętowymi. „Software defined radios” (Radia programowalne, SDR) będą o wiele łatwiejsze do adaptacji i bardziej użyteczne niż ich staromodni kuzyni, według Reed'a i innych, którzy promują tę koncepcję. Wojsko używało tych urządzeń, zwanych „zwinne radio” (agile radio), przez jakiś czas; dostępność dla cywilów jest coraz bliższa, ponieważ koszty maleją.

Imagining this new world conjures a boost for a civil liberty we take for granted in America but which has been dampened under the current regulatory scheme. I'm talking about free speech. Regulation of the airwaves has specifically included curbs on speech, such as the FCC's commands to the nation's TV and radio broadcasters about what may or may not be said on the air. That regulation took an ugly turn in the spring of 2004 as the FCC, egged on by an election-year Congress, slammed huge fines on broadcasters in what was surely the most direct attack in years on free speech.

Wyobrażanie sobie tego nowego świata przywołuje wzrost wolności obywatelskiej, którą uważamy za oczywistą w Ameryce, ale która jest osłabiana w schemacie obecnych regulacji. Mówię o wolnej wypowiedzi. Regulacja eteru obejmuje zdławienie wypowiedzi w sposób specyficzny, jak na przykład nakazy FCC wobec narodowych stacji telewizyjnych i radiowych dotyczące tego, co może lub nie może być powiedziane na antenie. Taka regulacja przybrała nieciekawy obrót wiosną 2004r., ponieważ FCC, stworzona przez Kongres roku wyborczego, nałożyła ogromne grzywny na stacje, co było z pewnością najbardziej bezpośrednim atakiem na wolną wypowiedź od lat.

Such restrictions on speech have been justified, in part, under the idea that the spectrum is a public and limited resource. If that is not true, there's no reason to regulate speech in this way. Someday, perhaps, the First Amendment will mean something when people broadcast their views, not just when they put them on paper or on the Internet.

Takie restrykcje wypowiedzi są usprawiedliwiane, częściowo, dzięki idei, że spektrum jest źródłem publicznym i ograniczonym. Jeśli to nie jest prawdą, nie ma powodu, aby regulować w ten sposób wypowiedź. Pewnego dnia, być może, Pierwsza Poprawka będzie coś znaczyć, kiedy ludzie będą emitować swoje poglądy, nie tylko kiedy będą przelewać je na papier lub umieszczać w Internecie.

The worst direction for the FCC to move right now, Reed said, is to keep giving or auctioning spectrum to "monopoly owners" that won't use it efficiently. A new kind of open space is all about the public good, he said, and there's a fine analogy in recent history.

Najgorszym kierunkiem dla FCC do obrania właśnie teraz, powiedział Reed, jest podtrzymanie rozdawania lub licytowanie eteru dla „właścicieli monopoli”, którzy nie będą używać go wydajnie. Nowy rodzaj otwartej przestrzeni wiąże się tylko z dobrem publicznym, powiedział, a podobna analogia znajduje się w najnowszej historii.

"We need to do for spectrum," he said, "what the Internet did for the network."

„Musimy zrobić dla spektrum to,” powiedział, „co Internet zrobił dla sieci.”

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License