Section 11 8 A Deregulatory Rescue

Deregulacyjne Ocalenie

Another wildcard has appeared, and it's the most exciting of all, because we might be able to give the monopolists what they're demanding and still have genuine competition. Why? Because the FCC may truly be moving toward a rational policy on how to regulate—or, in this case, deregulate—the airwaves.

Pojawiła się kolejna dzika karta, najbardziej ekscytująca ze wszystkich, ponieważ być może będziemy mogli dać monopolistom to, czego żądają i wciąż mieć prawdziwą konkurencję. Dlaczego? Ponieważ FCC może naprawdę posuwać się w stronę racjonalnej polityki w sprawie jak regulować – albo, w tym przypadku, deregulować – eter.

The FCC Spectrum Policy Task Force [314] is looking for ways to update the regulation of this vital public resource. Since the 1930s, the United States has licensed specific parts of the spectrum—the airwaves that carry radio, TV, cellular calls, police and emergency communications, and more—to government agencies and private companies, based on the principle that spectrum was scarce and we had to apportion a dwindling resource.

Spectrum Policy Task Force (Zespół Zadaniowy ds Spektrum) [314] FCC szuka sposobów, aby uaktualnić regulację tego istotnego źródła publicznego. Od lat 30tych XX w., Stany Zjednoczone wydają licencję na poszczególne części spektrum – fale dla radia, telewizji, telefonii komórkowej, komunikacji z policją i telefonami alarmowymi, i innych – dla agencji rządowych i prywatnych firm, oparte na zasadzie, że spektrum brakuje, a my musimy rozdzielać topniejące źródło.

This principle is based on old science, according to some of the best thinkers in the field. They say, persuasively, that spectrum is essentially limitless if we use it right—that is, with modern radios and transmitting devices that make yesterday's interference problems go away.

Według niektórych najlepszych myślicieli w branży, ta zasada opiera się na starej nauce. Mówią oni, przekonywująco, że spektrum jest zasadniczo nieograniczone, jeśli używamy go właściwie – czyli, za pomocą nowoczesnego radia i sprzętów transmisyjnych, które sprawiają, że wczorajsze problemy z zakłóceniami odchodzą w przeszłość.

These thinkers may well have persuaded FCC Chairman Michael Powell, who has been disturbingly willing to give the media, cable, and phone companies what they want. What he said in a speech in 2003 shows that he grasps the spectrum issue and the opportunity it may present to spur genuine competition in broadband.

Być może ci myśliciele przekonali także prezesa FCC Michael'a Powell'a, który w denerwujący sposób chce dać firmom medialnym, kablowych i telefonicznym to, czego chcą. To, co powiedział w przemówieniu w 2003r. pokazuje, że rozumie kwestie spektrum i możliwości, jakie może ono dawać dla zachęcenia do prawdziwej konkurencji w szerokopasmowym dostępie do internetu.

"Modern technology has fundamentally changed the nature and extent of spectrum use," Powell said. "I believe the commission should continuously examine whether there are market or technological solutions that can—in the long run—replace or supplement pure regulatory solutions to interference." [315]

„Nowoczesna technologia fundamentalnie zmieniła naturę i wymiar używania spektrum”, powiedział Powell. „Wierzę, że komisja powinna ciągle badać, czy istnieje rynek lub rozwiązania technologiczne, które mogą – na dłuższą metę – zastąpić lub uzupełnić czysto regulacyjne rozwiązania zakłóceń.” [315]

If Powell and his colleagues—and a Congress that tends to bow to the interests of well-financed corporations that have power and want to keep it—enact smart spectrum policy, all the sleazy machinations of the cable and phone monopolies won't matter.

Jeśli Powell i jego koledzy – oraz Kongres, który ma w zwyczaju kłaniać się interesom dobrze sfinansowanych korporacji, które mają władzę i chcą ją zatrzymać – uchwalą mądrą politykę spektrum, całe obskurne machinacje kablowych i telefonicznych monopoli nie będą miały znaczenia.

There's plenty of evidence that innovation would explode if the FCC frees up more unlicensed spectrum. Look at what has happened with Wi-Fi, a brand-new technology and resultant industry that went from nothing to widespread deployment in just a few years using unlicensed spectrum. Or maybe, as I'll discuss shortly, the spectrum is even more open for innovation than most people suspect.

Jest wiele dowodów na to, że innowacja eksplodowałaby, gdyby FCC uwolniło więcej nielicencjonowanego spektrum. Zobacz, co działo się z Wi-Fi, całkiem nową technologią i pokrewnym przemysłem, który z niczego doszedł do rozmieszczenia na szeroką skalę w ciągu zaledwie kilku lat, korzystając z nielicencjonowanego spektrum. Lub może, jak krótko przedstawię, spektrum jest nawet bardziej otwarte na innowacje niż większość ludzi podejrzewa.

Some in the tech industry understand this well. Even as they hold their noses and support the cable/phone broadband duopoly in the short term, they're also pushing for the emergence of competition from other sources including innovative new wireless technologies. A senior Intel executive told me he loathed the phone and cable companies, but hoped to bypass them entirely in the end.

Niektórzy w przemyśle technologicznym rozumieją to dobrze. Nawet jeśli kręcą nosem i wspierają szerokopasmowy duopol kablowo-telefoniczny na krótką metę, podkreślają także konieczność konkurencji z innymi źródłami włączając nowe, innowacyjne technologie bezprzewodowe. Kierownik wyższego szczebla z Intela powiedział mi, że nienawidzi firm telefonicznych i kablowych, ale ma nadzieję obejść je w końcu całkowicie.

If the FCC does the right thing with spectrum, while local governments deploy lots of fiber, the phone and cable companies can have their wires because then the monopolists won't have the power to abuse what they own, not when competition has arrived to provide an alternative.

Jeśli FCC postąpi właściwie ze spektrum, podczas gdy lokalne rządy rozmieszczą dużo światłowodów, firmy telefoniczne i kablowe mogą mieć swoje kable, ponieważ monopoliści nie będą mieli siły, aby nadużywać to, co posiadają, nie kiedy konkurencja zapewni alternatywę.

In the long run, we might restore the end-to-end principle through sheer physics.

Na dłuższą metę, możemy odtworzyć zasadę end-to-end poprzez czystą fizykę.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License