Section 11 7 Return Of The Jedi Users

Powrót użytkowników Jedi

At the annual Consumer Electronics Show in January 2004, Carly Fiorina, the chief executive of Hewlett-Packard, surrounded herself on a Las Vegas stage with some popular entertainers. She, the head of a technology company, then declared an oath of fealty to the copyright industry.

Na corocznych Targach Elektroniki Użytkowej (Consumer Electronics Show) w styczniu 2004, Carly Fiorina, dyrektor naczelny Hewlett-Packard, otoczyła się na scenie kilkoma popularnymi artystami. Następnie, będąc głową firmy technologicznej, złożyła przysięgę lojalności dla przemysłu praw autorskich.

In coming years, HP will be selling consumer electronics such as PC-based home media centers, music players, digital TVs, and more. Fiorina vowed that HP will use every method at its disposal to help copyright holders block unauthorized use of their content. If HP also restricts customers' ‘`fair use" rights—the ability to make personal copies and quote from others’ works—I guess that's someone else's problem.

W nadchodzących latach, HP będzie sprzedawać elektronikę użytkową, taką jak domowe media centre oparte na komputerach osobistych, odtwarzacze muzyczne, telewizory cyfrowe i inne. Fiorina przyrzekła, że HP użyje wszelkich metod, jakimi dysponuje, aby pomóc posiadaczom praw autorskich w zablokowaniu nieautoryzowanego użytkowaniu ich treści. Jeśli HP ograniczy także prawa klientów do „uczciwego użytku” - możliwość tworzenia osobistych kopii i cytowania z prac innych – domyślam się, że to już nie ich (HP) problem.

Well, here's my oath: the HP laptop I bought a couple of months ago is the last product I'll buy from the company until it remembers some of the other principles of its founding and success, such as customer empowerment.

Cóż, oto moja przysięga: laptop HP, który kupiłem parę miesięcy temu jest ostatnim produktem, który kupię od tej firmy, dopóki przypomni ona sobie kilka innych podstaw jej powstania i sukcesu, takich jak wzmacnianie uprawnień klientów.

What I'm getting at here is the power of the customer. The problem is that the Microsofts and Intels and HPs think first of their customers in the entertainment industry, and second of their customers in the real world.

To, na co tu wskazuję, to siła klienta. Problemem jest, że Microsofty, Intele i HP myślą najpierw o ich klienteli w przemyśle rozrywkowym, a potem dopiero o swoich klientach w prawdziwym świecie.

I'm also getting at the power of the customer to become politically active. How? Here are three things anyone can and should do:

Wskazuję także na siłę klientów, aby stać się politycznie aktywnymi. Jak? Oto trzy rzeczy, które każdy może i powinien zrobić:

  • Write and call your elected officials, not just in Washington but also in state capitals, because Hollywood and its allies are working at all levels of government to control information.
  • Contribute to organizations that defend your rights. The Electronic Frontier Foundation [311] is just one of many that hire lawyers and lobbyists to counter the armies of professionals doing the copyright industry's bidding. Check this book's accompanying web site for a list of organizations and what they do.
  • Use your power as a customer. Don't buy from companies that cheat artists and abuse fair use. When you attend a concert of an independent artist, buy her CD there. Again, there are more tips on the web site.

* Napisz i zadzwoń do swoich radnych, nie tylko w Waszyngtonie, ale także w stolicach stanów, ponieważ Hollywood i jego sojusznicy działają na wszystkich poziomach władzy w celu kontrolowania informacji.

* Zasil organizację, która broni twoich praw. The Electronic Frontier Foundation (Fundacja Elektronicznej Granicy, EFF) [311] jest tylko jedną z wielu, która wynajmuje prawników i lobbystów, aby przeciwstawić się armiom profesjonalistów przygotowujących przetargi przemysłu praw autorskich. Sprawdź stronę internetową związaną z tą książką, aby znaleźć listę organizacji i dowiedzieć się, czym się zajmują.

* Użyj swojej siły jako klienta. Nie kupuj od firm, które oszukują artystów i nadużywają uczciwy użytek. Kiedy idziesz na koncert niezależnej artystki, kup tam jej płytę. Ponownie, więcej porad znajdziesz w internecie.

Hackers are coming to the rescue in some respects. I'm not advocating civil disobedience, though I am occasionally in technical violation of the copyright laws (such as when I "rip" a DVD I've just purchased to my computer's hard drive to watch it on a plane).

Hakerzy przychodzą w niektórych wypadkach z pomocą. Nie bronię nieposłuszeństwa obywatelskiego, chociaż od czasu do czasu naruszam prawa autorskie (np. gdy „ripuję” DVD, które właśnie kupiłem na twardy dysk mojego komputera, aby obejrzeć je w samolocie).

Technologists are now building "overlay networks"—systems of running encrypted (scrambled) and anonymized data over other networks and then making the data look like normal communications. If they succeed, there will be several effects beyond the obvious threats to copyright holders, a serious issue that I don't deny. But the positive impact would be real, too. Telecommunications carriers won't be able to look inside the data stream and discriminate against certain content. If all traffic is indistinguishable, notes Doctorow, then the only answer is to pull the plug and shut everything down.

Technologowie budują obecnie „sieci nakładkowe” - systemy odtwarzania kopiowanych i anonimowych danych na innych sieciach, a potem sprawiania, że dane wyglądają jak normalna komunikacja. Jeśli im się uda, efektów będzie więcej niż oczywiste zagrożenie dla posiadaczy praw autorskich, poważna sprawa, której nie neguję. Ale prawdziwy będzie także pozytywny wpływ. Dostawcy telekomunikacyjni nie będą w stanie zajrzeć do wnętrza strumienia danych i dyskryminować pewnych treści. Jeśli cały ruch będzie nierozpoznawalny, zauważa Doctorow, jedyną odpowiedzią będzie wyciągnąć wtyczkę i wszystko zamknąć.

I do encourage people who are creating content to license it under a "Creative Commons" license, [312] which lets you reserve some rights while giving people more freedom to use your material in ways that honor our traditions. This book, for example, is being published under a Creative Commons license that permits people to download it freely from the Internet, but not to sell it (more on this in Chapter 12).

Zachęcam ludzi, którzy tworzą treści, do opatrzenia ich licencją „Creative Commons” [312], która pozwala na zachowanie niektórych praw, równocześnie dając ludziom więcej wolności w używaniu twojego materiału w sposób, który szanuje nasze tradycje. Ta książka, na przykład, jest publikowana na licencji „Creative Commons”, która pozwala ludziom ściągać ją za darmo z Internetu, ale nie pozwala na jej sprzedaż (więcej o tym w rozdziale 12).

How can we preserve the end-to-endness of the Net in the face of the new monopolists? We could embark on a crash program, funded by taxpayers, to bring broadband to every home and business in America in the same way we built the interstate highways at taxpayer expense. [313] Maybe it should be a build-out of networks using fiber and wireless technologies. Maybe it should be subsidies that allow end users to buy what they want, spurring industry innovation along the way.

Jak możemy zachować postać end-to-end sieci w obliczu nowych monopolistów? Możemy zapoczątkować program zabezpieczenia, opłacany przez podatników, aby dostarczyć szerokie pasmo do każdego domu i firmy w Ameryce w ten sam sposób, w który wybudowaliśmy autostrady międzystanowe na koszt podatników[313]. Może powinien on być rozszerzeniem sieci, korzystającym ze światłowodowych i bezprzewodowych technologii. Może to dotacje powinny pozwalać końcowym użytkownikom kupować co chcą, wspierając przy okazji innowację przemysłu.

We could also build fiber-optic lines (or systems combining fiber and wireless) to everyone, filling in the "last mile"—connecting our homes to the high-speed "backbone" lines linking geographic regions—that has been so underserved. Then let the marketplace provide the content and management of the networks.

Możemy także wybudować linie światłowodowo-optyczne (albo systemy łączące światłowody i linie bezprzewodowe) dla każdego, wypełniając „ostatnią milę” - podłączając nasze domy z szybkimi liniami szkieletowymi, łączącymi regiony geograficzne – tak niewystarczająco zaopatrzoną. Potem pozwólcie rynkowi zająć się treścią i zarządzaniem sieciami.

At the very least, we must have rules—and yes, that means hard-nosed regulation and enforcement—ensuring that the cable and phone companies cannot discriminate against any content.

A już przynajmniej, musimy mieć zasady – i tak, to oznacza regulacje i środki do ich egzekwowania oparte na praktyce – zapewniające, że firmy kablowe i telefoniczne nie mogą dyskryminować żadnych treści.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License