Section 11 6 The End Of End To End

Koniec trybu End to End

A key design goal of the original Internet was called the " end-to-end principle." Essentially, it states that we want to keep the intelligence out at the edges of the network and make the transportation of data as simple as possible in between. In other words, use the network to get the zeros and ones back and forth with as little interference as possible, and let people using PCs, servers, and other devices do everything else. In an email, David P. Reed, one of the people credited with the notion, described it this way:

Podstawowy cel projektowy Internetu nazywany był „zasadą end-to-end”. W skrócie, mówi ona, że chcemy zatrzymać dane na krawędziach sieci i sprawić, aby transport danych był jak najłatwiejszy pomiędzy nimi. Innymi słowy, aby używać sieci do przesyłania zer i jedynek w obie strony z jak najmniejszą ingerencją, i aby pozwolić ludziom używających komputerów, serwerów i innych urządzeń na robienie wszystkich innych rzeczy. W mailu David P. Reed, jeden z ludzi kojarzonych z tą definicją, opisał to w następujący sposób:

Communications systems should not implement functions that can be implemented by their users. In particular, systems designers should work very hard to find or invent system designs that avoid putting specific user-oriented functions into inflexible infrastructure, by moving the implementation of those functions to the edges of the network where they are implemented as part of the user-controlled applications.

Systemy komunikacji nie powinny wdrażać funkcji, które mogą być wdrożone przez ich użytkowników. Projektanci systemów powinni w szczególności ciężko pracować nad znalezieniem lub wynalezieniem projektów systemów, które unikają włączania specyficznych zorientowanych na użytkownika funkcji do nieelastycznej infrastruktury, poprzez przeniesienie wdrażania tych funkcji na krawędzie sieci, gdzie są one wdrażane jako aplikacje kontrolowane przez użytkownika.

It's been the experience in the Internet design community that many functions that are thought to be "network" functions or capabilities are possible to implement in the form of protocols among users or user applications. For example, security can be implemented by end-to-end encryption and end-to-end credentials [that can't be forged], so that the network need not be secure at all.

Jak pokazało doświadczenie wspólnoty projektującej Internet, wiele funkcji, które są pomyślane jako funkcje i możliwości „sieciowe” mogą być wdrożone w formie protokołów pośród użytkownków lub ich aplikacji. Na przykład bezpieczeństwo może być wdrażane poprzez szyfrowanie end-to-end i dokumenty end-to-end [które nie mogą być sfałszowane], tak, aby sieć nie musiała być w ogóle bezpieczna.

Similarly, when you are forced to think about problems such as spam in an end-to-end way, you start to realize that the problem with spam cannot be solved in the "network"—instead it is a problem among users of the network, and must be solved there. It's still difficult, of course, but its difficulty is inherent in the conflict between the desire to allow anyone to contact us freely and the desire to be left alone. The network cannot understand the details of our individual desires; the end-to-end principle says it should not even try.

Podobnie, kiedy jesteś zmuszony myśleć o problemach takich jak spam w metodzie end-to-end, zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że problem ze spamem nie może być rozwiązany w „sieci” - odwrotnie, jest to problem pośród użytkowników sieci, i tam musi być rozwiązany. To jest wciąż oczywiście trudne, ale trudność ta jest związana z konfliktem pomiędzy chęcią pozwolenia każdemu, aby swobodnie się z nami kontaktował i chęcią bycia pozostawionym w spokoju. Sieć nie może zrozumieć szczegółów naszych indywidualnych chęci; zasada end-to-end mówi, że nigdy sieć nie powinna próbować tego robić.

The positive value of the end-to-end argument is that it preserves the flexibility of the network to adapt to both new unanticipated uses, and new unanticipated implementation technology.

Zaletą argumentu end-to-end jest to, że zachowuje on elastyczność sieci w kwestii adaptowania się do zarówno nowych, nieprzewidzianych użytków, jak i do nowej, nieprzewidzianej technologii wdrożenia.

In a world where we may end up with one, two, or at most three broadband telecommunications providers in any given community, the end-to-end principle is in serious jeopardy. Should giant telecommunications companies—namely cable and local phone providers—have vertical control over everything from the data transport to the content itself? For example, as I was writing this book, Comcast, the cable monopoly in my area, was trying to buy Disney. The attempt failed. If this happened, Comcast could have decided to deliver Disney's content online more quickly than someone else's, discriminating on the basis of financial considerations. Such a regime would have been a disaster for the unimpeded flow of information. We should insist on a more horizontal system, in which the owner of the pipe is obliged to provide interconnections to competing services. Unfortunately, today's regulatory and political power brokers lean in the wrong direction.

W świecie, gdzie możemy skończyć z jednym, dwoma, co najwyżej trzema dostawcami szerokopasmowej telekomunikacji w każdej danej społeczności, zasada end-to-end jest poważnie zagrożona. Czy gigantyczne firmy telekomunikacyjne – mianowicie dostawcy telewizji kablowej i lokalnej telefonii - powinny mieć kontrolę pionową nad wszystkim, od transportu danych poczynając, na treści samej w sobie kończąc? Dla przykładu, kiedy pisałem książkę, Comcast, monopolista kablowy na moim terenie, próbował kupić Disney'a. Próba się nie powiodła. Gdyby to się zdarzyło, Comcast mógłby zdecydować się na dostarczanie treści Disney'a online dużo szybciej niż treści kogoś innego, na podstawie przesłanek finansowych. Taki reżim byłby katastrofą dla nieutrudnionego przepływu informacji. Powinniśmy nalegać na bardziej poziomy system, w którym właściciel przewodów zobligowany jest do zapewnienia przyłączy konkurencyjnym usługom. Niestety, dzisiejsi pośrednicy ustawodawczej i politycznej siły idą w złym kierunku.

In 2003, the cable and phone companies insisted that they needed vertical control. Otherwise, they threatened, they wouldn't provide broadband data connections to U.S. households. They persuaded the Federal Communications Commission's chairman, Michael Powell, and a majority of his colleagues, that their stand was correct. The FCC gave U.S. regional phone companies the right to control access to any new high-speed data pipes they built, even though they were told they had to keep sharing, for the time being, their copper lines. This policy essentially mirrored earlier rules allowing the cable companies, which also created networks by getting government-granted monopolies, to refuse to share access to their lines. [307]

W 2003r., firmy kablowe i telefoniczne upierały się, że potrzebują kontroli pionowej. W innym wypadku, groziły, nie będą dostarczać szerokopasmowych połączeń danych do amerykańskich domostw. Przekonali oni przewodniczącego Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), Michael'a Powell'a, i większość jego kolegów, że ich stanowisko jest właściwe. FCC dała amerykańskim regionalnym firmom telefonicznym prawo do kontroli dostępu do wszelkich nowych szybkich (high-speed) przewodów danych jakie budowali, nawet jeśli powiedziano im, że muszą wciąż dzielić się, w owym czasie, przewodami miedzianymi. Ta polityka w dużej mierze była kopią wcześniejszych zasad, pozwalających firmom kablowym, które także tworzyły sieci poprzez przejęcie dotowanych przez państwo monopoli, na odmowę dzielenia się dostępem do ich przewodów[307].

The cable and phone companies have shown again and again that they abuse their power. They are historical monopolies with control over vast territories given to them by governments. But they used to be regulated monopolies. Increasingly, they are freeing themselves of regulation.

Firmy kablowe i telefoniczne wciąż pokazują, jak potrafią nadużywać swoją władzę. Są historycznymi monopolistami z kontrolą nad ogromnymi terytoriami, danymi im przez rządy. Ale prędzej byli to regulowani monopoliści. Coraz częściej, uwalniają się oni spod regulacji.

The big telecom carriers, which have been too slow to actually build out their own broadband infrastructures, don't like it when others use their tactics. State and local governments can and should be building their own fiber networks, as some already have done, such as in Ashland, Oregon. Unsurprisingly, the phone and cable companies have been lobbying state legislatures to forbid this practice, and in several states it's now illegal for municipalities to be Internet service providers.

Wielcy dostawcy telekomunikacyjni, którzy są zbyt wolni aby tak naprawdę rozwinąć swoje własne szerokopasmowe infrastruktury, nie lubią, gdy inni używają ich taktyki. Państwo i rządy lokalne mogą i powinny budować ich własne sieci światłowodowe, jak niektóre już uczyniły, np. Ashland w Oregonie. Co nie dziwi, firmy telefoniczne i kablowe lobbują legislatury rządowe aby zakazały tej praktyki, i w kilku stanach nielegalnym obecnie jest, aby niektóre samorządy były również dostawcami usług internetowych.

In a few years, barring major inroads by wireless competition, U.S. high-speed data access could be largely under the thumb of two of the most anticompetitive industries around: the cable and phone monopolies. I doubt they'd dare to stamp out speech they don't like. But they could turn their systems into what industry people call "walled gardens," where the content they provide receives preferential treatment and where they discriminate against material they don't control; my Comcast-Disney example hasn't occurred yet, but the concept isn't idle speculation.

Za kilka lat, zakazując jakichś większych interwencji ze strony konkurencji bezprzewodowej, amerykański dostęp do szybkich (high-speed) danych może być w dużej mierze w rękach dwóch najbardziej bezkonkurencyjnych przemysłów: monopoli kablowego i telefonicznego. Wątpię, żeby śmieli powstrzymać wypowiedzi, których nie lubią. Ale mogą zmienić swoje systemy w to, co ludzie związani z przemysłem nazywają „ogrodzonymi ogrodami” („walled gardens), gdzie treści, jakich oni dostarczają są traktowane preferencyjnie i gdzie dyskryminuje się materiały, których nie można kontrolować; mój przykład Comcast-Disney jeszcze się nie zdarzył, ale sam pomysł nie jest czczą spekulacją.

Cisco Systems, the company that sells the equipment used to direct Internet traffic around the Internet, is happily offering telecommunications companies the tools to create these walled gardens. Shamefully, the earliest use of this technology has been by dictatorships, with which Cisco and a host of other big tech firms, including Nortel and Microsoft, have cooperated. According to Amnesty International, the technology is used to firewall their citizens from certain content. The companies denied the implications, saying they weren't responsible for how customers used what they sold. [308]

Cisco Systems, firma, która sprzedaje sprzęt używany do kierowania ruchu internetowego wokół Internetu, z zadowoleniem oferuje firmom telekomunikacyjnym narzędzia do tworzenia tych ogrodzonych ogrodów. Haniebnie, najwcześniej została użyta ta technologia przez dyktatury, z którymi Cisco i host innych dużych firm technologicznych, włącznie z Nortelem i Microsoftem, współpracowali. Zgodnie z Amnesty International, technologia ta jest używana do odcinania obywateli tych dyktatur od pewnych treści. Firmy zaprzeczyły tym powiązaniom, mówiąc, że nie były odpowiedzialne za sposób, w jaki klienci używają to, co oni im sprzedali[308].

Even without overt discrimination, market power distorts choices. SBC Communications, one of America's biggest telecommunications companies, has a partnership with Yahoo! for customers who sign up for DSL connections. Yahoo! content receives preferred placement on subscribers' homepages. Subscribers can change the homepage, but most customers of any product stick with the default.

Nawet bez jawnej dyskryminacji, siła rynku zniekształca wybory. SBC Communications, jedna z największych amerykańskich firm telekomunikacyjnych, ma spółkę z Yahoo! dla klientów, którzy zamówią połączenia DSL (DSL connections). Treści Yahoo! otrzymują preferencyjne miejsce na stronach domowych abonentów. Mogą oni zmienić stronę domową, ale większość klientów jakiegokolwiek produktu pozostaje przy ustawieniach domyślnych[308].

"It's not an on-off thing," Yale Braunstein, professor in the School of Information Management and Systems at the University of California-Berkeley, told me. "Yes, you'll be able to get to The New York Times, but it may be harder to get there."

„To nie jest kwestia być albo nie być” - powiedział mi Yale Braunstein, profesor w Szkole Zarządzania i Systemów Informacyjnych przy Uniwersytecie California-Berkeley. „Tak, będziesz w stanie dotrzeć do The New York Times, ale będzie to trudniejsze.”

News-article text will always be a relatively quick download. But when it comes to more advanced information content, video in particular, the telecom providers' opportunities for turning a system to its own advantage are far greater.

Tekst informacyjny będzie zawsze stosunkowo szybki do ściągnięcia. Ale jeśli chodzi o bardziej zaawansowaną treść informacji, szczególnie obraz, możliwości dostawców telekomunikacyjnych na zmianę systemu na własną korzyść są o wiele większe.

This is why Walt Disney Co. signed a little-noticed letter in late 2002 to the FCC, urging the FCC to insist on equal treatment for all Internet services on these increasingly concentrated pipelines. [309] Disney's co-signers included Microsoft and several public-interest groups that are normally not on the side of either of those companies. I've been critical of Disney's intentions in some areas, but here the company is standing for freedom.

Dlatego właśnie Walt Disney Co. podpisali pod koniec 2002r. słabo zauważony list do FCC, ponaglając ją, aby upierała się przy równym traktowaniu wszystkich usług internetowych na tych coraz bardziej zatłoczonych przewodach[309]. Do tych, którzy ten list podpisali, należeli Microsoft i kilka grup interesu publicznego, które normalnie nie są po stronie żadnej z tych firm. Bywam krytyczny w stosunku do Disney'a w niektórych tematach, ale w tym przypadku firma opowiada się za wolnością.

The cable-TV industry responded to the letter by noting, accurately, that Microsoft was hypocritical to be decrying the kind of anti-competitive tactics for which it had become notorious over the years. Even hypocrites, however, can be right.

Przemysł telewizji kablowych odpowiedział na list zauważając, dokładnie, że Microsoft zachowuje się obłudnie silnie przeciwstawiając się tej taktyce antykonkurencyjnej, za którą tak notorycznie obstawał przez lata. Jednakże nawet hipokryci mogą czasem mieć rację.

At the moment, the cable giants have an even greater incentive to rig their systems than SBC does. The cable giants own much of the TV programming that flows on their systems and they want to keep it that way. Comcast, now by far the biggest American cable operator, has many ownership interests in content.

Obecnie, giganci kablowi mają nawet większą motywację, aby montować swoje sieci niż SBC. Giganci kablowi posiadają wiele programów telewizyjnych, które są przesyłane ich systemami i chcą tę sytuację utrzymać. Comcast, teraz zdecydowanie największy amerykański operator kablowy, ma wiele interesów własnościowych dotyczących treści.

Worrying about explicit cross-ownership misses the bigger issue, Braunstein said. If you replace ownership with exclusive contracts such as SBC's deal with Yahoo!, you've achieved the same result.

Martwiąc się o wyraźny próg ograniczający gubimy większą sprawę, powiedział Braunstein. Jeśli zastąpisz własność wyłącznymi kontraktami, takimi jak układ SBC z Yahoo!, osiągniesz ten sam rezultat.

Big Media's inattention to this issue is at least somewhat understandable. The threat is still more theoretical than real, at least in the United States. People in China, where the government censors Internet content, know firsthand the danger of centralized choke points.

Nieuwaga Wielkich Mediów w stosunku do tej sprawy jest przynajmniej jakoś zrozumiała. Zagrożenie jest wciąż bardziej teoretyczne niż prawdziwe, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Ludzie w Chinach, gdzie rząd cenzoruje treści internetowe, znają z pierwszej ręki niebezpieczeństwo scentralizowanych „wąskich przejść”.

Of course, the mass media, buried in a conflict of interest, is also ignoring the current threat posed by growing ownership concentration. Witness the recent scandalous failure to cover the FCC's media-ownership rules until after the fact. The TV network news shows all but ignored their corporate parents' lobbying to extend media consolidation while the rules were pending. This wouldn't be such a problem if there were lots of data conduits, but there aren't. The answer is to separate content from delivery in such concentrated markets.

Oczywiście, mass media, pogrzebane w konflikcie interesów, także ignorują obecne zagrożenie, jakie stanowi rosnąca koncentracja posiadania. Przyjrzyj się ostatnim skandalicznym niepowodzeniom, aby chronić zasady własności mediów FCC zanim będzie za późno. Wiadomości telewizyjne pokazują wszystko, ale zignorowały lobbying ich instytucjonalnych rodziców, aby rozszerzyć konsolidację mediów, podczas gdy zasady były w trakcie ustalania Nie byłby to taki problem, jeśli byłoby wiele kanałów danych, ale ich nie ma. Odpowiedzią na tak skoncentrowanych rynkach jest odseparowanie treści od dostarczyciela.

The Internet is an infinitely diverse medium. But if you can't find it, or if there are artificial barriers to seeing content on it, diversity means nothing. [310]

Internet jest nieskończenie zróżnicowanym medium. Ale jeśli nie możesz go znaleźć, albo jeśli istnieją jakieś sztuczne bariery aby ujrzeć treść w internecie, różnorodność ta nic nie znaczy[310].

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License