Section 11 4 Charm And Toughness

Czar i twardość

No one could sum up the issue from the entertainment industry's perspective better than Jack Valenti, longtime head of the Motion Picture Association of America and point man for the copyright lobby. He was his typically charming self when I visited him in his Washington office in the fall of 2002. According to Valenti, everything flows from the principle that Hollywood wants to make its customers happy, and the Internet could be one of the greatest vehicles for making people happy. But the Net's potential is counterbalanced by major threats, and unlike previous methods of delivering movies to customers, the Net gives people new ways of "taking things that don't belong to them."

Nikt nie może podsumować tematu z perspektywy przemysłu rozrywkowego lepiej niż Jack Valenti, przez długi czas głowa Motion Picture Association of America (MPAA) i najważniejszy człowiek lobby praw autorskich. Był jak zwykle czarujący, kiedy odwiedziłem go w jego biurze w Waszyngtonie jesienią 2002r. Według Valenti'ego, wszystko wynika z zasady, że Hollywood chce uszczęśliwiać swoich klientów, a internet mógłby być jednym z największych motorów do uszczęśliwiania ludzi. Ale potencjałowi sieci przeciwstawiają się główne zagrożenia, i inaczej niż poprzednie metody dostarczania filmów do klientów, sieć daje ludziom nowe sposoby na „branie rzeczy, które do nich nie należą.”

It sounded so, well, reasonable. But Valenti genteelly refused to answer a key question, namely how Hollywood thought it could protect its films and TV shows from being copied and distributed on the Internet while not infringing upon citizen's fair use rights (such as quoting from, not just time-shifting, programming) that are so vital to journalism and intellectual innovation in general. And he was adamant that technology in the future—including personal computers—will have to be modified to prevent people from making unauthorized copies.

To zabrzmiało tak, no cóż, rozsądnie. Ale Valenti delikatnie odmówił udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak Hollywood myślał, że mógłby chronić swoje filmy i programy telewizyjne przed kopiowaniem i dystrybuowaniem w internecie bez naruszania obywatelskich praw uczciwego użytku (takiego jak cytowanie, nie tylko przesunięcie w czasie, programowanie), które są tak istotne dla dziennikarstwa i innowacji intelektualnych w ogóle? Valenti był nieugięty, że technologia w przyszłości – włącznie z komputerami osobistymi – będzie musiała być zmodyfikowana tak, aby zapobiegać tworzeniu nie autoryzowanych kopii przez ludzi.

Valenti, who said in early 2004 he'd step down from his post later in the year, named three main areas where the entertainment industry is looking for fixes — namely, the broadcast flag, the analog hole, and peer-to-peer file sharing. In each case, negotiations with technology and consumer-electronics companies will have to produce a mutually agreeable result, he said.

Valenti, który powiedział na początku 2004r., że ustąpi ze swojego stanowiska później w tym samym roku, nazwał trzy główne sprawy, w których przemysł rozrywkowy szuka poprawek – mianowicie: znacznik Broadcast Flag, dziura analogowa i udostępnianie plików sposobem peer-to-peer. W każdym przypadku, negocjacje z firmami technologicznymi i elektronicznymi będą musiały owocować skutkiem zadowalającym obie strony, powiedział.

Only one had been negotiated with the tech industry, and the FCC enacted it in 2003. This was the "broadcast flag" [297]—the practice of marking digitally broadcast material to prevent unauthorized copying. Theoretically, home TV viewers would still be able to time-shift digital broadcasts, but they wouldn't be able to redistribute the shows they'd copied. Of course, even the right to copy at home is merely a rule, and you can be sure the entertainment companies will try to circumscribe even this level of customer freedom. And never mind that it's impossible to effectively prevent one kind of use—copying beyond the home—while fully permitting the in-home flexibility at the same time.

Tylko jedna z tych spraw została przedyskutowana z przemysłem technologicznym, a FCC (Federal Communications Commission) zatwierdziła go w 2003r. Był to „znacznik broadcast flag” [297] - praktyka znaczenia materiału wydanego cyfrowo, aby zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu. Teoretycznie, odbiorcy telewizyjni ciągle byli w stanie odtwarzać cyfrowe audycje w innym czasie, ale nie mogliby ponownie dystrybuować programów, które nagrali. Oczywiście, nawet prawo do kopiowania w domu jest ledwie co regułą, a ty możesz być pewien, że firmy rozrywkowe będą próbowały uszczegółowić nawet ten poziom wolności klienta. I nieważne, że niemożliwym jest efektywnie zapobiegać jednemu rodzajowi użytku – kopiowaniu poza domem – przy jednoczesnym całkowitym zezwoleniu na domową elastyczność.

The next problem Valenti identified was what the entertainment companies call the "analog hole." Humans can't read the zeroes and ones that make up digital media. Machines translate digital content into what our eyes and ears see and hear as video and audio. So even if you can lock down the zeroes and ones, all someone has to do is play the video on a TV, then use a video camera to make a copy of what's on the screen, redigitize that copy and, boom, the problem starts again. The industry is looking for technology—and laws—to make it impossible and illegal to do this.

Następny problem, jaki Valenti zidentyfikował, było to, co firmy rozrywkowe nazywają „dziurą analogową.” Ludzie nie umieją czytać zer i jedynek, które tworzą media cyfrowe. Maszyny tłumaczą treść cyfrową na to, co nasze oczy i uszy słyszą i widzą jako obraz i dźwięk. Więc nawet, jeśli potrafisz zablokować zera i jedynki, jedyne, co ktoś musi zrobić jest odtworzenie nagrania w telewizorze, potem użyć kamery video, aby utworzyć kopię tego, co jest na ekranie, następnie przekształcić tę kopię ponownie na postać cyfrową i już, problem zaczyna się na nowo. Przemysł szuka technologii – i praw – aby uczynić takie działanie niemożliwym i nielegalnym.

The third area of worry was the biggest: peer-to-peer online file sharing. The movie industry watched what happened in the music business and got scared. [298] The movies now available on the Net have escaped control forever, but something needs to be done to prevent theft of movies through file-sharing networks, he said.

Kolejny obszar zmartwień był największy: udostępnianie plików peer-to-peer. Przemysł filmowy obserwował, co działo się w biznesie muzycznym i przestraszył się[298]. Filmy obecnie dostępne w sieci uniknęły na zawsze kontroli, ale coś musi być zrobione, aby zapobiegać kradzieży filmów poprzez sieci wymiany plików, powiedział Valenti.

The entertainment companies are now demanding that technology companies restrict the capabilities of devices at the outset. They want to cripple PCs and other devices so they can't make copies the copyright holders don't explicitly allow. The Broadcast Flag is one such step in a dangerous direction. Even more brazenly, the entertainment industry also wants permission to hack into networks and machines it believes are being used to violate copyrights. In 2002, a California congressman proposed legislation that would legalize this corporate intrusion; so far, thankfully, it hasn't gone very far. [299]

Firmy rozrywkowe oczekują teraz, że firmy technologiczne ograniczą na początek możliwości urządzeń. Chcą tak skonstruować komputery osobiste i inne sprzęty, aby nie mogły robić kopii, na które posiadacz praw autorskich wyraźnie nie zezwala. Znacznik broadcast flag jest jednym z takich kroków w niebezpiecznym kierunku. Nawet bardziej bezczelnie, przemysł rozrywkowy chce także zezwolenia na włamywanie się do sieci i urządzeń, które według niego są używane do łamania praw autorskich. W 2002r., kongresmen z Kalifornii zaproponował ustawę, która legalizowałaby to korporacyjne wścibstwo; jak dotąd, na szczęście, nie doszło do tego[299].

Give copyright holders the ability to "fix" all of their perceived infringement problems, and you give them unprecedented control over tomorrow's information, over culture itself. Here's an example: it is currently illegal to copy a snippet of video directly from a DVD to use as part of another work. But you can do this with a piece of text, though the e-book industry is working to prevent even a small cut and paste unless authorized by the copyright holder. If we need permission or have to pay, simply to quote from other works, scholarship will be only one casualty.

Dajcie właścicielom praw autorskich możliwość „naprawienia” wszystkich dostrzeganych przez nich problemów, a dacie im bezprecedensową kontrolę nad jutrzejszą informacją, nad kulturą samą w sobie. A oto przykład: jest obecnie nielegalnym kopiować fragment video wprost z DVD w celu użycia go jako część innej pracy. Ale możecie zrobić to z kawałkiem tekstu, chociaż przemysł e-książek pracuje nad zapobieganiem nawet najmniejszej praktyce „wytnij i wklej”, chyba, że dozwolonej przez posiadacza praw autorskich. Jeśli będziemy potrzebować zezwolenia lub będziemy musieli płacić, aby po prostu zacytować czyjąś pracę, nauka będzie tylko jedną z ofiar.

There is also a serious privacy question in the copyright debate. The only possible way for entertainment companies to enforce their copyrights will be to track what individuals purchase and how they use it. Someday, sooner than you may like, big corporations and governments will know every copyrighted work you read, listen to, and watch. Anyone with a sense of history should fear such a system. [300]

W debacie o prawach autorskich tkwi poważne pytanie o kwestię prywatności. Jedynym możliwym sposobem, aby firmy rozrywkowe wyegzekwowały ich prawa autorskie, będzie śledzenie, co pojedynczy użytkownicy kupują i jak tego używają. Pewnego dnia, szybciej niż wam się to podoba, wielkie korporacje i rządy będą znały każdą pracę objętą prawami autorskimi, którą czytacie, słuchacie i oglądacie. Każdy z poczuciem historii powinien obawiać się takiego systemu[300].

This kind of future would doom much, though not all, of the participatory journalism I've been promoting in this book. For example, if every amateur journalist had to ask permission before quoting from a copyrighted work or was forced to pay for each quotation, most wouldn't bother. The ever-present threat of the copyright police who interpret fair use through Congress' latest restrictive laws, would be as chilling as anything we could imagine.

Taka przyszłość będzie skazywać na zagładę dużą część, jeśli nie całość, dziennikarstwa obywatelskiego, które promuję w tej książce. Na przykład, gdyby każdy dziennikarz amator musiał prosić o pozwolenie przed zacytowaniem pracy objętej prawem autorskim, albo był zmuszony płacić za każdy cytat, większości prawdopodobnie nie chciałoby się fatygować. Wiecznie obecna groźba policji praw autorskich, która interpretuje uczciwy użytek poprzez ostatnie, restrykcyjne prawa Kongresu, byłaby tak odstraszająca, jak nic innego.

Sadly, it isn't just the movie and music companies that are taking this stance. Book publishers have increasingly looked at online distribution with fear, when they should see it as a practical step beyond antiquated printing and distribution systems, and an opportunity to win new customers. They are supporting a system that mocks the First Amendment, on which they rely for their very existence; publishing, after all, is built on a foundation of free speech. Lending libraries in particular are in jeopardy if publishers take the same hard line that the music and movie companies have taken, because in a pay-per-view copyright regime, lending becomes impossible. [301]

Co smutne, to nie tylko firmy filmowe i muzyczne reprezentują taką postawę. Wydawcy książek patrzą coraz częściej na dystrybutorów w sieci ze strachem, podczas gdy powinni widzieć to jako praktyczny krok poza staroświeckie systemy drukowania i dystrybucji, i jako możliwość pozyskania nowych klientów. Wspierają system, który kpi z Pierwszej Poprawki, na której z kolei opiera się ich egzystencja; wydawanie, w końcu, jest zbudowane na bazie wolności wypowiedzi. Wypożyczalnie szczególnie są zagrożone, jeśli wydawcy obierają ten sam ostry kierunek, który obrały firmy muzyczne i filmowe, ponieważ w reżimie praw autorskich płać i oglądaj, wypożyczanie staje się niemożliwe[301].

Then again, intellectual consistency rarely survives financial threats, perceived or real. Again, I can understand the worries. Publishers are worrying more about the effect illegal distribution might have on the bottom line than they are considering the incredible possibilities in exploiting (in the best sense of the word) the potential. I like the idea of being able to annotate an electronic book and go to other resources via, say, hyperlinks; but if the cost is an inability to make a backup copy to use on another electronic device, or even a restriction prohibiting me from giving the book away, that's too high.

I w końcu, spójność intelektualna rzadko potrafi przetrwać zagrożenia finansowe, tylko domniemane lub prawdziwe. Znowu, mogę zrozumieć te obawy. Wydawcy boją się bardziej o wpływ, jaki nielegalna dystrybucja może mieć na bilans, niż rozważają niewiarygodne możliwości w wykorzystywaniu (w najlepszym znaczeniu tego słowa) potencjału. Podoba mi się pomysł posiadania możliwości robienia adnotacji w książce elektronicznej i przejścia do innych źródeł poprzez, powiedzmy, hiperłącza; ale jeśli kosztem tego jest niemożność zrobienia kopii zapasowej, aby używać jej na innym urządzeniu elektronicznym, lub nawet restrykcja nie pozwalająca mi na dzielenie się książką, koszt ten jest zbyt wysoki.

Here's one more way the entertainment industry's goals could put a severe crimp on tomorrow's journalism. In Chapter 2, I explained the value of peer-to-peer technology for inexpensively distributing large audio and video files created, for example, by a blogger. Internet service providers charge based on the amount of traffic your site receives and the amount of bandwidth it takes to serve your content to the people who want to see it. In other words, the more popular your content becomes, the more it costs you—a painfully opposite situation then the one you face in the physical world where economies of scale work in your favor.

Oto jeszcze jeden sposób, w jaki cele przemysłu rozrywkowego odciskają piętno na jutrzejszym dziennikarstwie. W rozdziale 2 wyjaśniłem wartość technologii peer-to-peer dla niedrogiej dystrybucji dużych plików audio i video utworzonych, na przykład, przez bloggera. Opłaty dostawców usług internetowych oparto na wielkości ruchu, jaki istnieje na twojej stronie i wielkości pasma, jakie potrzebne jest do przesłania twoich treści ludziom, którzy chcą je zobaczyć. Innymi słowy, czym bardziej popularne stają się twoje treści, tym więcej cię to kosztuje – boleśnie odwrotna sytuacja od tej w świecie fizycznym, gdzie ekonomia skali działa na twoją korzyść.

Now remember that the entertainment industry hates peer-to-peer technology because it doesn't control it. Also recall that it has launched a blizzard of lawsuits that killed innovative companies such as Napster and ReplayTV, a company that created home video systems for recording and storing programs, as well as for skipping commercials. The entertainment industry has also launched a platoon of lobbyists to persuade Congress and regulators to put the clamps on other peer-to-peer technologies, and it's going after people who use them. [302]

Teraz pamiętaj, że przemysł rozrywkowy nienawidzi technologii peer-to-per, ponieważ jej nie kontroluje. Pamiętaj, że spowodował on nawałnicę przepisów, które zabiły firmy innowacyjne takie jak Napster lub ReplayTV, firmę, która tworzyła systemy kina domowego do nagrywania i przechowywania programów oraz do pomijania reklam. Przemysł rozrywkowy stworzył także pluton lobbystów, który ma przekonać Kongres i ustawodawców do przystopowania innych technologii peer-to-peer, a to odbija się na ludziach, którzy ich używają[302].

If it succeeds in its clampdown, it will foreclose the single most effective method of distribution for grassroots audio and video. Even if all it accomplishes is to force peer-to-peer services to individually track what is sent and where, it will send a chill over the kind of grassroots journalism that has been so vital to freedom in authoritarian nations. The future of media doesn't just belong to people who can depend on a First Amendment; it also belongs to the rest of the world, or it should.

Jeśli przemysłowi uda się to powstrzymanie, przejmie on jedyną najskuteczniejszą metodę dystrybucji „oddolnego” audio i video. Nawet, jeśli wszystko, czego dokona, to sprawienie, że usługi peer-to-peer będą indywidualnie śledzone co i gdzie jest wysyłane, pociągnie za sobą odstraszenie od dziennikarstwa oddolnego, które jest tak istotne dla wolności w krajach dyktatury Przyszłość mediów nie należy tylko do ludzi, którzy mogą polegać na Pierwszej Poprawce; należy także do reszty świata, albo przynajmniej powinna.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License