Section 11 3 Eye Of The Beholder

Oko Obserwatora

There are many ironies in the current copyright debate. None is more notable than the fact that the industries now pushing for such absolute control got their start doing what they'd call "piracy" today. But it's also a shame to see an industry that has fought so honorably to maintain First Amendment protections, without which it could not itself survive, now leading a charge that threatens other people's speech.

Wiele jest ironii w obecnych debatach nad prawami autorskimi. Żadna nie jest bardziej zauważalna niż fakt, że przemysł, naciskający obecnie na absolutną kontrolę, rozpoczął swą działalność uprawiając, jak sami to dziś nazywają, „piractwo”. Ale także wstyd widzieć przemysł, który walczył tak czcigodnie o podtrzymanie ochrony Pierwszej Poprawki, bez której to nie mógłby przetrwać, obecnie przewodzący sprawie, która zagraża wypowiedzi innych ludzi.

Technological advances always threaten established business models. And the people whose businesses are threatened always try to stop progress. Cory Doctorow is an online civil libertarian and science fiction author who published two novels and also made them freely downloadable online the day they were in bookstores. "The Vaudeville performers who sued Marconi for inventing the radio had to go from a regime where they had one hundred percent control over who could get into the theater and hear them perform to a regime where they had zero percent control over who could build or acquire a radio and tune into a recording of them performing," he told me. The performers, in other words, wanted to prevent new technology from disrupting a successful old business model.

Postęp technologiczny zawsze zagraża istniejącym modelom biznesu. A ludzie, których firmy są zagrożone, zawsze próbują powstrzymać rozwój. Cory Doctorow jest internetowym libertarianinem obywatelskim oraz pisarzem science fiction, który wydał dwie powieści, a także pozwolił, aby można je było za darmo ściągać z internetu w tym dniu, kiedy pojawiły się w księgarniach. „Wykonawcy The Vaudeville, którzy pozwali Marconi'ego za wynalezienie radia, musieli odejść od reżimu, kiedy mieli stuprocentową kontrolę nad tym, kto mógł pójść do teatru i usłyszeć ich występ do takiego, gdzie mieli zero procent kontroli nad tym, kto może budować lub nabywać radio i przysłuchiwać się nagraniom ich występu”, powiedział mi. Wykonawcy, innymi słowy, chcieli zapobiec, aby nowa technologia zakłóciła stary, udany model biznesu.

It wasn't the only time. In one of the most important recent examples, Hollywood tried to kill off the home video recorder. Only by the narrowest margin in the Supreme Court, in a crucial 1984 decision, did Americans preserve the right to tape a TV show and play it back later. [292]

To nie był jedyny raz. W jednym z najważniejszych ostatnich przykładów, Hollywood próbowało zniszczyć domowe wideoodtwarzacze. Tylko dzięki minimalnej większości w Sądzie Najwyższym, w istotnej decyzji w roku 1984, Amerykanie zachowali prawo nagrywania programów telewizyjnych i odtwarzania ich później[292].

The advent of digital technology terrified the entertainment industry, and for apparently good reasons. After all, a digital copy of something doesn't degrade the way analog copies, such as a copy of a videotape, do in just a couple of generations. And cyberspace threatened to be the world's biggest enabler of infringement because of how easy it is to copy and distribute materials over it.

Nadejście technologii cyfrowej przeraziło przemysł rozrywkowy, i to z oczywistych powodów. W każdym razie cyfrowa kopia czegoś nie umniejsza sposobowi analogowemu, takiemu jak kopia kasety wideo i wystarczy na kilka powielań. A cyberprzestrzeń zagrażała tym, że najbardziej na świecie umożliwi naruszenia, ze względu na to, jak łatwo jest skopiować i rozdystrybuować na niej materiały.

But the industry has cleverly, though wrongly, framed the argument as "stealing" versus "property rights." In fact, the issue is nothing of the kind. Ideas are different than physical property, and they have been treated distinctly through our history. If I take your car, you can't use it. If I have a copy of your song, you still have the song. Infringement is wrong, and I don't defend it. But there has always been some infringement, and copyright holders have lived with it as part of their overall bargain with society.

Ale przemysł mądrze, choć niewłaściwie, zaszufladkował konflikt jako „kradzież” przeciw „prawom własności”. W rzeczywistości ta sprawa nie ma z tym nic wspólnego. Idee różnią się od własności materialnej i były traktowane inaczej w całej historii. Jeśli wezmę twój samochód, ty nie możesz go używać. Jeśli mam kopię twojej piosenki, ty wciąż masz tę piosenkę. Naruszenie prawa jest złe, a ja go nie bronię. Ale zawsze były jakieś naruszenia, a właściciele praw autorskich żyli z nimi jako częścią ich całościowej umowy ze społeczeństwem.

Hollywood, and the music companies in particular, began sounding an alarm in the early 1990s. They had the ear of Congress—largely a result of large campaign donations plus a bias toward property rights over all other rights—and in 1998, they persuaded federal lawmakers to pass the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), a law that was said to bring copyright policy into the digital age and that respected the rights of users and producers.

Hollywood, a firmy muzyczne w szczególności, wszczęły alarm we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Mieli posłuch w Kongresie – w dużej mierze w wyniku ogromnych dotacji na kampanie oraz przychylności dla praw własności wobec wszystkich innych praw – i w 1998r. przekonali federalnych ustawodawców do przepchnięcia Digital Millennium Copyright Act (DMCA - prawo autorskie na cyfrowe millenium), prawa, które miało przystosować przepisy praw własnościowych do ery cyfrowej, i które respektowało prawa użytkowników i producentów.

The DMCA was radical and complex legislation. [293] It tipped the balance toward copyright holders far beyond anything they'd enjoyed before. One especially bad provision criminalized the use of technology that could be used to circumvent copy protections, no matter how legitimately someone might use the circumvention. It's even forbidden to tell people how they can do such things, as Jon Johansen, the Norwegian hacker of DVD encryption code, and Eric Corley, the publisher who dared post it, discovered to their dismay.

DMCA było radykalną i skomplikowaną legislacją[293]. Przechyliło równowagę na korzyść właścicieli praw autorskich o wiele bardziej, niż cokolwiek wcześniej. Jedna, szczególnie zła klauzula zmieniła w wykroczenie użytek technologii, która mogła być użyta do obejścia zabezpieczeń przed kopiowaniem, nieważne w jak uzasadniony sposób ktoś mógłby tego obejścia użyć. Zakazanym jest nawet powiedzieć ludziom jak mogą robić takie rzeczy, jak Jon Johansen, norweski haker szyfrującego kodu DVD, i Eric Corley, wydawca, który śmiał to przesłać, odkryli ku ich smutkowi.

The law has been abused repeatedly. Scholars have faced legal threats for publishing research about the weak security protections the entertainment companies have used on their material. [294] A Russian programmer was indicted in 2001, and his company was put on trial (and acquitted) for selling software that could be used to make copies of electronic books. [295] A printer company has used the DMCA to sue the maker of an inexpensive replacement cartridge. [296] The cases grow in number and strangeness every year.

Prawo to było wielokrotnie nadużywane. Naukowcy napotkali prawne groźby za publikowanie badań na temat słabych zabezpieczeń, jakie firmy przemysłu rozrywkowego używały na ich materiałach[294]. Rosyjski programista został oskarżony w 2001 roku, a jego firmie wytoczono proces (i uniewinniono ją) za sprzedaż oprogramowania, które mogło być użyte do tworzenia kopii książek elektronicznych[295]. Firma drukarska użyła DMCA do pozwania wytwórcy niedrogich kaset zastępczych (cartridge'y)[296]. Sprawy rosną w liczbę i są coraz dziwniejsze co roku.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License