Section 1.7. Open Sourcing The News

Otwarcie mediów

The development of the personal computer may have empowered the individual, but there were distinct limits. One was software code itself. Proprietary programs were like black boxes. We could see what they did, but not how they worked.

Rozwój komputerów osobistych mógł upoważnić jednostki, ale istniały wyraźne ograniczenia. Pierwszym był kod oprogramowania sam w sobie. Prawnie zastrzeżone programy były jak czarne skrzynki. Mogliśmy zobaczyć, co robią, ale nie wiedzieliśmy, jak pracują.

This situation struck Richard Stallman, among others, as wrong. In January 1984, Stallman quit his post at the Massachusetts Institute of Technology's Artificial Intelligence Lab. He formally launched a project to create a free operating system and desktop software based on the Unix operating system that ran on many university computers. [23] Stallman's ideas ultimately became the foundation for Linux, the open source operating system that brought fame to Linus Torvalds. [24]

Wśród osób, które uznały sytuację za nieprawidłową, był Richard Stallman. W styczniu 1984 Stallman porzucił swoją posadę w Massachusetts Institute of Technology's Artificial Intelligence Lab. Formalnie zapoczątkował projekt stworzenia darmowego systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego opartego na systemie operacyjnym Unix, który działał na wielu uniwersyteckich komputerach[23]. Pomysły Stallmana stały się w końcu podstawą dla Linuksa, otwartego systemu operacyjnego, który przyniósł sławę Linusowi Torvaldsowi[24].

The goal of Stallman's work, then and now, was to ensure that users of computers always had free software programs for the most basic and important tasks. Free, in this case, was more about freedom than about cost. Stallman and others in this movement thought that the programming instructions—the source code—of free software had to be open for inspection and modification by anyone. In the late 1990s, as Linux was gaining traction in the marketplace, and as many free software applications and operating systems were available, the movement got another name: open source, describing the open availability of the source code. [25]

Celem pracy Stallmana, wtedy i teraz, było zapewnienie użytkownikom komputerów zawsze posiadania programów opartych na wolnym oprogramowaniu do wykonywania najbardziej podstawowych i ważnych zadań. Wolne, w tym sensie, było bardziej związane z wolnością niż kosztem (tutaj pojawia się problem z tłumaczeniem słowa „free”, chyba najlepszym wyjściem jest do tego momentu mówic o darmowym oprogramowaniu - michaloo) (Tłumaczenie Free Software jako Oprogramowanie darmowe, jest złe, krzywdzące, nieprawidłowe, itd - wariat) . Stallman i inni w tym ruchu uważali, że instrukcje programowania - kod źródłowy - wolnego oprogramowania powinny był otwarte do wglądu i modyfikacji dla każdego. W późnych latach 90., kiedy Linux zdobywał znaczenie na rynku, i jak wiele aplikacji i systemów operacyjnych wolnego oprogramowania było dostępnych, ruch zyskał nową nazwę: open source, opisującą otwarty dostęp do kodu źródłowego[25].

Open source software projects are a digital version of a small-town tradition: the barn raising. But open source projects can involve people from around the world. Most will never meet except online. Guided by project leaders—Torvalds in the case of Linux—they contribute bits and pieces of what becomes a whole package. Open source software, in many cases, is as good as or better than the commercial variety. And these programs are at the heart of the Internet's most basic functions: open source software powers most of the web server computers that dish out information to our browsers.

Projekty otwartego oprogramowania są cyfrową wersją małomiasteczkowej tradycji: powstawania stodoły. Ale projekty otwartego oprogramowania mogą angażować ludzi z całego świata. Większość nie spotka się nigdy poza siecią. Kierowani przez liderów projektu - Torvalds w przypadku Linuksa - dodają bity i części, które stają się w efekcie pewną całością. Otwarte oprogramowanie, w wielu przypadkach, jest tak dobre albo nawet lepsze od komercyjnych odpowiedników. I te programy znajdują się w centrum najbardziej podstawowych funkcji internetu: otwarte oprogramowanie wspiera większość komputerów w serwerach sieciowych, które rozdzielają informacje do naszych przeglądarek.

When the code is open for inspection, it's safer to use because people can find and fill the security holes. Bugs, the annoying flaws that cause program crashes and other unexpected behavior, can be found and fixed more easily, too. [26]

Kiedy kod jest otwarty na wgląd, bezpieczniej jest go używać, ponieważ ludzie mogą znaleźć i uzupełnić braki w bezpieczeństwie. Błędy, irytujące wady, które powodują awarie programu i inne nieprzewidziane zachowania, mogą zostać odnalezione i naprawione dużo łatwiej, także[26].

What does this have to do with tomorrow's journalism? Plenty.

Jaki to ma związek z dziennikarstwem jutra? Wielki.

Yochai Benkler, a Yale University law professor who has written extensively on the open source phenomenon, has made a strong case that this emergent style of organization applies much more widely than software. In a 2002 essay, „Coase's Penguin”, [27] he said the free software style could work better than the traditional capitalist structure of firms and markets in some circumstances. In particular, he said that it "has systematic advantages over markets and managerial hierarchies when the object of production is information or culture, and where the physical capital necessary for that production—computers and communications capabilities—is widely distributed instead of concentrated."

Yochai Benkler, profesor prawa na Yale University, który pisał obszernie o fenomenie open source, postawił zdecydowaną tezę, iż ten pojawiający się styl organizacji wykracza poza oprogramowanie. W 2002 r. w eseju „Coase's Penguin”[27], stwierdził, iż styl wolnego oprogramowania może działać lepiej niż tradycyjna kapitalistyczna struktura firm i rynków w pewnych warunkach. W szczególności, powiedział, że taki system „przewyższa rynki i kierownicze hierarchie, kiedy tworzywami produkcyjnymi są informacja lub kultura, i gdzie kapitał fizyczny potrzebny do produkcji - komputery i zdolności komunikacyjne - są rozproszone zamiast być scentralizowane”.

He could have been describing journalism. In his essay, and in the course of several long conversations we've had in the past several years, Benkler has made the case that several of the building blocks are already in place to augment Big Media, if not substitute it outright, with open source techniques.

On mógł opisywać dziennikarstwo. W swoim eseju i w cyklu długich rozmów, które odbyliśmy w ostatnich kilku latach, Benkler użył argumentu, że kilka składowych części jest gotowych do wzmocnienia, jeżeli nie kompletnego zastąpienia, Wielkich Mediów, wszystko dzięki technikom open source.

He told me that bloggers and operators of independent news sites already do a respectable job of scanning for and sorting news for people who want it. The editorial function has been adopted not just by bloggers, but by a host of new kinds of online news operations. Some peer-reviewed news sites, such as the collaborative Kuro5hin, [28] which describes itself as "technology and culture, from the trenches," are doing interesting journalism by any standard, with readers contributing the essays and deciding which stories make it to the top of the page.

Powiedział mi, że blogerzy i kierujący niezależnymi stronami informacyjnymi wykonują sporą pracę przeglądając i porządkując wiadomości dla ludzi, którzy ich potrzebują. Funkcja edytowania nie została zaadaptowana wyłącznie przez blogerów, ale i przez organizatorów wielu nowego typu działań na newsach internetowych. Niektóre strony informacyjne przeglądane przez użytkowników, takie jak współpracujący Kuro5hin[28], który opisuje samego siebie jako „technologia i kultura, z okopów”, tworzą interesujące dziennikarstwo na każdym poziomie, z czytelnikami dodającymi eseje i decydującymi, które historie trafią na czołówkę strony.

According to Benkler, only in the area of investigative journalism does Big Media retain an advantage over open source journalism. This is due to the resources Big Media can throw at an investigation. In Chapter 9, I will argue that even here, the grassroots are making serious progress.

Według Benklera, jedynie w dziedzinie dziennikarstwa śledczego, Wielkie Media utrzymują przewagę nad dziennikarstwem open source. Jest to związane ze środkami przeznaczanymi przez Wielkie Media na śledztwo. W Rozdziale 9, będę twierdził, że nawet tutaj dziennikarstwo obywatelskie robi duże postępy.

In my own small sphere, I'm convinced that this already applies. If my readers know more than I do (which I know they do), I can include them in the process of making my journalism better. While there are elements of open source here, I'm not describing an entirely transparent process. But new forms of journalistic tools, such as the Wiki (which I'll discuss in the next chapter), are entirely transparent from the outset. More are coming.

Moim skromnym zdaniem, już się to dzieje. Jeśli moi czytelnicy wiedzą więcej, niż ja (a jestem tego pewien), mogę włączyć ich w proces ulepszania dziennikarstwa. Chociaż są tutaj pewne elementy open source, nie opisuje procesu w całości transparentnego. Ale nowe formy narzędzi dziennikarskich, takie jak Wiki (o której powiem w następnym rozdziale), są całkowicie przejrzyste od początku. Dalsze nadchodzą.

An open source philosophy may produce better journalism at the outset, but that's just the start of a wider phenomenon. In the conversational mode of journalism I suggested in the Introduction, the first article may be only the beginning of the conversation in which we all enlighten each other. We can correct our mistakes. We can add new facts and context. [29]

Filozofia open source może stworzyć na samym początku lepsze dziennikarstwo , ale to dopiero początek zjawiska zakrojonego na szerszą skalę. W przypadku dziennikarstwa o charakterze dialogowym, co zasygnalizowałem we wstępie, pierwszy artykuł może być jedynie początkiem dyskusji, w której my wszyscy uświadamiamy siebie nawzajem. Możemy poprawiać swoje błędy. Możemy dodawać nowe fakty i osadzać je w szerszym kontekście[29].

If we can raise a barn together, we can do journalism together. We already are.

Kiedy możemy razem zbudować stodołę, możemy także tworzyć razem dziennikarstwo. I już to robimy.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License