Section 1.6. Writing The Web

Tworzenie Sieci

The scene was now set for the rise of a new kind of news. But some final pieces had yet to be put in place. One was technological: giving everyday people the tools they needed to join this emerging conversation. Another was cultural: the realization that putting the tools of creation into millions of hands could lead to an unprecedented community. Adam Smith, in a sense, was creating a collective.

Scena była teraz przygotowana na wzrost nowego rodzaju mediów. Ale niektóre ostatnie elementy nie zostały jeszcze umieszczone na miejscu. Jeden był technologiczny: dawanie codziennie ludziom narzędzi, których potrzebowali, aby dołączyć do tej pojawiającej się rozmowy. Inny był kulturalny: realizacja, która dawała narzędzia do tworzenia milionom dłoni, mogła prowadzić do utworzenia niespotykanej społeczności. Adam Smith, w tym sensie, stworzył wspólnotę.

The toolmakers did, and continue to do, their part. And with the neat irony that has a habit of appearing in this transformation, a programmer's annoyance with journalists had everything to do with one of the most important developments.

Twórcy narzędzi spełnili, i spełniają nadal, swoje zadanie. Za pomocą zgrabnej ironii, która ma zwyczaj pojawiania się podczas przemian, poirytowani zachowaniem dziennikarzy programiści mają wszystko, aby dokonać jednego z najważniejszych kroków w rozwoju.

Dave Winer had written and sold an outlining tool called "More," a Macintosh application. [21] He was a committed and knowledgeable Mac developer, but in the early 1990s, he found himself more and more annoyed by a trade press that, in his view, was getting the story all wrong.

Dave Winer napisał i sprzedał narzędzie do zarysowywania, nazywane „More”, aplikacja dla Macintosha[21]. Był on zaangażowanym i dobrze zorientowanym programistą Maca, ale we wczesnych latach 90., był coraz bardziej zniecierpliwiony zachowaniem prasy, która, jego zdaniem, postępowała w niewłaściwy sposób.

At the time, Microsoft Windows was becoming more popular, and the hype machine was pronouncing Apple to be a troubled and, perhaps, terminally wounded company. Troubled, yes. But when the computer journalists persisted in saying, in effect, "Apple is dead, and there's no Macintosh software development anymore," Winer was furious. He decided to go around the established media, and with the rise of the Internet, he had a medium.

W tym samym czasie, Microsoft Windows był coraz bardziej popularny, i ich robiąca szum maszyna ogłaszała, iż Apple jest mającą problemy, i prawdopodobnie, śmiertelnie ranną firmą. Mająca problemy, tak. Ale kiedy dziennikarze posługujący się komputerami trwali w mówieniu, w efekcie: „Apple jest martwy, i nie będzie już nigdy więcej rozwoju oprogramowania Macintosha”, Winer wpadł w gniew. Postanowił pokrążyć po uznanych mediach, i wraz z rozwojem Internetu, zyskał formę przekazu.

He published an email newsletter called "DaveNet." It was biting, opinionated, and provocative, and it reached many influential people in the tech industry. They paid attention. Winer's critiques could be abrasive, but he had a long record of accomplishments and deep insight.

Opublikował newsletter w postaci e-maila nazwany „DaveNet”. Był on kąśliwy, subiektywny i prowokujący, i dosięgnął wielu wpływowych ludzi w przemyśle technologicznym. Zwrócili oni na to uwagę. Krytycy Winera mogli być nieprzyjemni, ale miał on długą listę osiągnięć i głęboki wgląd.

Winer never really persuaded the trade press to give the Mac the ink it deserved. For its part, Apple made strategic mistakes that alienated software developers and helped marginalize the platform. And Windows, with the backing of Microsoft's roughhouse business tactics that turned into outright lawbreaking, became dominant.

Winer tak naprawdę nigdy nie przekonał rynku prasy, by poświęcić Macowi miejsce, na które zasługiwał. Ze swojej strony, Apple popełnił strategiczne błędy, które odsunęły jego developerów oprogramowania i pomogły zmarginalizować ten system. I Windows, wspierany przez niewybredną taktykę biznesową Microsoftu, która zmieniła się w bezspornie łamiącą prawo, zyskał pozycję dominującego.

But Winer realized he was onto something. He'd found journalism wanting, and he bypassed it. Then he expanded on what he'd started. Like Justin Hall, he created a newsy page in what later became known as the blog format—most recent material at the top.

Ale Winer uświadomił sobie, gdzie się znalazł. Zauważył potrzeby dziennikarstwo i ominął je. Wtedy rozszerzył swoje horyzonty na tym, co rozpoczął. Jak Justin Hall, stworzył stronę informacyjną, która później stała się znana jako blog - najnowszy materiał na czole.

In the late 1990s, Winer and his team at UserLand Software [22] rewrote an application called Frontier. One collection of new functions was given the name Manila, and it was one of the first programs that made it easy for novices to create their own blogs. My first blog was created on the beta version of Manila. Winer has suggested that traditional journalism will wither in the face of what he helped spawn. I disagree, but his contributions to the craft's future have been pivotal.

W późnych latach 90., Winer i jego drużyna na UserLand Software [22] napisała ponownie aplikację nazywaną Frontier. Pierwszemu zbiorowi nowych funkcji nadano nazwę Manila, i był to jeden z pierwszych programów, które ułatwiły nowicjuszom stworzenie swoich własnych blogów. Mój pierwszy blog powstał na wersji beta Manili. Winer sugerował, że tradycyjne dziennikarstwo zaniknie w obliczu tego, czemu pomógł wzrosnąć. Nie zgadzam się z tym, ale jego zasługi dla przyszłości branży są zasadnicze.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License