Section 1.3. Ransom Note Media

TU WSTAW TŁUMACZENIE TYTUŁU

Personal technology wasn't just about going online. It was about the creation of media in new and, crucially, less expensive ways. For example, musicians were early beneficiaries of computer technology. [12] But it was desktop publishing where the potential for journalism became clearest.

Komputerowa technika osobista była nie tylko bliska znalezienia się w sieci. Dzięki niej bliski był też moment stworzenia nowych i, co najważniejsze, tańszych mediów. Pierwszymi beneficjentami nowej techniki komputerowej byli muzycy[12]. Ale nowe możliwości dziennikarstwa zarysowały się najwyraźniej dzięki małej poligrafii komputerowej DTP[potrzebny przypis].

A series of inventions in the mid-1980s brought the medium into its new era. Suddenly, with an Apple Macintosh and a laser printer, one could easily and cheaply create and lay out a publication. Big publishing didn't disappear—it adapted by using the technology to lower costs—but the entry level moved down to small groups and even individuals, a stunning liberation from the past.

Seria wynalazków połowy lat 80. przeniosły media do nowej epoki. Nagle, wraz z komputerem Apple Macintosh[potrzebny przypis] i drukarką laserową, każdy mógł łatwo i tanio zaprojektować i stworzyć publikację. Duża działalność wydawnicza nie zniknęła - firmy nią się zajmujące wykorzystywały nowe techniki do obniżenia kosztów - ale poziom wejścia na rynek mediów przesunął się w kierunku małych zespołów ludzi, a nawet jednostek… to było olśniewające uwolnienie.

There was one drawback of having so much power and flexibility in the hands of nonprofessionals. In the early days of desktop publishing, people tended to use too many different fonts on a page, a style that was likened, all too accurately, to ransom notes. But the typographical mishmash was a small price to pay for all those new voices.

Tak duża siła i elastyczność w rękach nieprofesjonalistów miały jedną wadę. We wczesnym okresie istnienia DTP jego użytkownicy mieli tendencję do wykorzystywania na stronie wielu różnych rodzajów czcionek. Styl ten aż nazbyt przypominał ransom notes[potrzebny przypis. Ewentualnie polski termin z zakresu typografii. Niestety polska Wikipedia nie podaje.]. Ale typograficzny miszmasz był niewielką ceną, którą trzeba było zapłacić za pojawienie się tych wszystkich nowych opinii.

Big Media was still getting bigger in this period, but it wasn't noticing the profound demographic changes that had been reshaping the nation for decades. Newsrooms, never mind coverage, scarcely reflected the diversity. Desktop publishing and its progeny created an opening for many new players to enter, not least of which was the ethnic press.

W tym okresie wielkie media nadal się powiększały i nie zauważały głębokich zmian demograficznych, które oddziaływały na nowy kształt kraju na dziesięciolecia. Newsroomy[potrzebny przypis], nie mówiąc już o medialnych relacjach, w niewielkim stopniu odzwierciedlały to zróżnicowanie. Mała poligrafia komputerowa i późniejsze rozwiązania techniczne dały sposobność do wejścia na rynek wielu nowym graczom, wśród których wcale nie najmniej znacząca była prasa mniejszości etnicznych.

Big Media has tried to adapt. Newsrooms are becoming more diverse. Major media companies have launched or bought popular ethnic publications and broadcasters. But independent ethnic media has continued to grow in size, quality, and credibility: grassroots journalism ascendant. [13]

Z czasem wielkie media próbowały się przystosować. Newsroomy stawały się bardziej zróżnicowane. Główne przedsiębiorstwa związane z mediami wprowadzały na rynek i kupowały popularne spośród związanych z mniejszościami etnicznymi publikacje i prezenterów. Ale niezależne media tego typu dalej się powiększały, poprawiały swą jakość i wiarygodność. Tak rodziło się dziennikarstwo obywatelskie[13].


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License