Outline And Ideas

SZKIC I POMYSŁY

My version of open source journalism got off to a rocky start. In the early spring of 2003, I posted an outline of the book and invited comments by email. My inbox overflowed.

Moja wersja dziennikarstwa obywatelskiego miała chwiejny początek. Wczesną wiosną 2003 napisałem szkic książki i stworzyłem komentowanie za pomocą maila. Moja skrzynka odbiorcza przepełniła się.

Then a small disaster hit. I'd moved all the suggestions into a separate folder in my mailbox, but several months later, when I looked for them, they were gone. Vanished. Disappeared. I still don't know if this was my doing or my Internet service provider's. Either way, I was horrified; I'd not only lost some of the excellent ideas, but I also hadn't thanked everyone who made a suggestion. Needless to say, I didn't have a current, local backup on my hard disk.

Wtedy zdarzyła się mała katastrofa. Przeniosłem wszystkie sugestie do oddzielnego folderu w mojej skrzynce mailowej, ale kilka miesięcy później, kiedy ich szukałem, okazało się, że ich nie ma. Rozpłynęły się. Zniknęły. Nadal nie wiem, czy to moja wina, czy dostawcy internetu. Tak, czy inaczej byłem przerażony; nie tylko straciłem wiele wspaniałych pomysłów, ale również nie podziękowałem wszystkim, którzy je zasugerowali. Rzecz jasna, nie miałem aktualnej kopii zapasowej na dysku.

I was able to reconstruct some of the messages from an older backup and some saved replies I'd sent. But many were gone forever. Consider this my apology to all of you who are in the latter category.

Byłem w stanie odzyskać część wiadomości ze starszych kopii zapasowych i z odpowiedzi, które wysłałem. Ale wiele zniknęło na zawsze. Uznajcie to za moje przeprosiny dla tych, którzy wysłali swoje wiadomości później.

But the comments I did manage to save, which arrived from all over the world, helped me firm up my ideas for this book.

Ale komentarze, które byłem w stanie zapisać, które przybyły z całego świata, pomogły mi umocnić moje pomysły odnośnie książki.

One of the most thoughtful early notes was from Tom Stites, an old friend, and an editor who once hired me and later became one of my touchstones in journalism. He said, among other things:

Jedna z najmilszych, pierwszych uwag, pochodziła od Toma Stitesa, starego przyjaciela i wydawcy, który kiedyś mnie zatrudnił, a potem stał się jednym z moich probierzy w dziennikarstwie. Powiedział między innymi:

If what you are describing is truly tomorrow's journalism, I fear that democracy is doomed. I lead with this alarmist statement because as I understand what you're describing only a tiny elite engages with political/news blogs; democracy needs a *tomorrow's journalism* that reaches and activates a broad audience. The blog elite I'm describing is not the business/government power elite but a highly educated, deeply curious insider group centered among the technologically proficient. The sad truth is, most people are passive consumers of news who, because of the insider jargon blogs tend to be written in, couldn't decipher most blogs even if they signed on; the segment of the citizenry that are savvy and proactive news-seekers is very small, and I don't expect that to change much.

Jeżeli to co opisujesz jest prawdziwym dziennikarstwem jutra, obawiam się, że demokracja jest stracona. Prowadzę ten alarmujący raport ponieważ, jak rozumiem, to co opisujesz, tylko mała elita zajmuje się politycznymi i informacyjnymi blogami. Demokracja potrzebuje „dziennikarstwa jutra”, które dociera do szerokiej rzeszy publiczności i aktywizuje ją. Elita blogerów, którą opisuję nie jest elitą biznesową, czy rządową, lecz wysoko wykształconą, bardzo ciekawską grupą skupioną wokół technicznych spraw. Smutną prawdą jest to, iż większość ludzi to pasywni konsumenci informacji, którzy ze względu na specyficzny język blogów, nie mogą odczytać ich większości, nawet po zalogowaniu. Segment tych bystrych i aktywnych poszukiwaczy newsów jest bardzo mały i nie spodziewam się, żeby to się znacząco zmieniło.

Several readers wished I'd published the outline in a way that let them comment directly on it, in a Wiki or with comments enabled. I wish I had, too, because it would have simplified matters.

Kilku czytelników chciało, abym opublikował szkic w taki sposób, by mogli go komentować bezpośrednio na nim, na Wiki, czy po prostu mieć taką możliwość. Chciałbym, aby tak było, ponieważ uprościło by to sprawę.

Elwin Jenkins, who writes the always interesting Microdoc News, posted a cautionary suggestion saying I was looking too much at journalism. In a blog posting of his own he concluded: "Bloggers are not journalists, we are information seekers, information builders and knowledge makers. We are more like teachers than journalists." [319] Fair enough, I thought, but then again, this book is about journalism, not the overall blogosphere. Still, the reminder of the wider context was useful.

Elwin Jenkins, który pisze zawsze interesujące Microdoc News, napisał ostrzegawczą sugestię, mówiąc, że zbytnio zapatrzyłem się w dziennikarstwo. W swoim blogu podsumował: „Blogerzy nie są dziennikarzami, jesteśmy poszukiwaczami informacji, budujemy je i tworzymy wiedzę. Jesteśmy bardziej jak nauczyciele, niż dziennikarze.”[319] Wystarczy, pomyślałem, ale wtedy znowu naszła mnie myśl, że ta książka jest o dziennikarstwie, a nie o ogólnej blogosferze.

I received suggestions on books to read, people to interview, paths to follow. One correspondent, Chris Gulker, [320] wrote about "self-assembling newsrooms," a concept that delighted me. I've used it in presentations and in this book.

Dostałem propozycje książek do przeczytania, ludzi z którymi mógłbym przeprowadzić wywiad, a także ścieżek, którymi miałbym podążać. Jeden korespondent Chris Gulker[320] napisał o „samo grupowaniu redakcji”, koncepcji, która mnie zachwyciła. Używałem tego w prezentacjach i w tej książce.

As 2003 progressed, I used my weblog to discuss many of the concepts about which I was writing. When I saw relevant news stories I pointed at them, and posted my own observations about these micro examples of macro trends. I'd turned on the comment system by then, and readers chimed in with useful observations of their own.

Pod koniec 2003 roku, używałem mojego bloga do dyskusji o koncepcjach dotyczących tego o czym piszę. Kiedy zobaczyłem odpowiednie newsy wskazałem je i pisałem moje własne obserwacje o tych mikro przykładach z makro trendów. Wtedy włączyłem system komentowania i czytelnicy zaczęli dzielić się swoimi własnymi obserwacjami na ten temat.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License