Epilogue And Acknowledgments

Epilog i Podziękowania

On the afternoon of March 10, 2004, I posted a draft of the Introduction and Chapter 1 of this book on my weblog. I asked readers to let me know, preferably by email, if they noticed any factual errors. I also asked whether I'd missed any crucial topics, or whether they knew of some perfect anecdote that absolutely had to be included.

Po południu 10 marca 2004 r. zamieściłem szkic Wstępu i Rozdziału I tej książki na moim blogu. Poprosiłem moich czytelników by - najlepiej za pomocą maila - dali mi znać, jeśli zauważą błędy merytoryczne. Poprosiłem także, by poinformowali mnie jeśli ominąłem jakieś bardzo ważne tematy, albo jeśli znają jakąś doskonałą anegdotę która po prostu musi zostać zamieszczona.

They responded. One of the first emails alerted me to an incorrect web address, which I fixed immediately. Another pointed out a mistake in a section about open source software.

Odpowiedzieli na mój apel. W jednym z pierwszych maili dostałem informację o nieaktualnym adresie www, co szybko poprawiłem. W innym mailu ktoś zwrócił mi uwagę na błąd w sekcji o open source.

Others suggested I amplify certain points, or asked why I discussed a particular topic, or that I slow down the narrative. The comments section of my weblog became a discussion about the book.

Inni czytelnicy sugerowali bym podkreślił niektóre myśli, albo pytali dlaczego omawiam konkretny temat, lub też prosili bym zwolnił narrację. Komentarze na moim blogu stały się dyskusją o książce.

The ideas I've been discussing in We the Media became integral to the reporting and writing of the book itself. When I started, I didn't really know what to expect. But I can say now, without any fear of contradiction, that this process has worked.

Sprawy które omawiam w książce stały się integralną częścią procesu jej pisania i zbierania materiałów. Gdy zaczynałem, nie wiedziałem czego się spodziewać. Ale teraz mogę powiedzieć, bez obawy o pomyłkę, że proces zadziałał.

Thank you, all.

Dziękuję Wam wszystkim.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License