Endnotes9

242. Schmich column about the Vonnegut episode: http://www.chicagotribune.com/news/columnists/chi-970803cyperspace.column.

242. Artykuł Schmich o historii z Vonnegutem: http://www.chicagotribune.com/news/columnists/chi-970803cyperspace.column.

243. Avi Rubin article describing experience as polling judge: http://avirubin.com/judge.html.

243. Artykuł Aviego Rubina opisujący doświadczenia z komisji wyborczych: http://avirubin.com/judge.html.

244. The photo was debunked by the urban legends site Snopes.com: http://www.snopes.com/photos/politics/kerry2.asp.

Ken Light, who took the original Kerry picture used for the composite, discussed the incident on the DigitalJournalist site:
http://www.digitaljournalist.org/issue0403/dis_light.html.

244. Fotografia została zdemaskowana przez poświęcony miejskim legendom serwis Snopes.com: http://www.snopes.com/photos/politics/kerry2.asp. \newline Ken Light, autor pierwotnego zdjęcia Kerry'ego użytego do montażu, wypowiadał się o tym zajściu na stronie DigitalJournalist: http://www.digitaljournalist.org/issue0403/dis_light.html.

245. This is not a new phenomenon. As Paul Martin Lester, communications professor at California State University at Fullerton, observes (http://commfaculty.fullerton.edu/lester/writings/faking.html):

Photojournalism, photography that accompanies stories intended for newspaper and magazine readers, has a long and cherished tradition of truthfulness. The faking of photographs, either through stage direction by the photographer or through darkroom manipulation, unfortunately, also has a long tradition. As a result, Pulitzer Prize-winning images, photographs that have moved people to action, and pictures that have been hailed as beautiful humanistic documents filled with hope and joy, have been questioned. Consequently, their impact has been diminished by charges of photographic faking. Such accusations are usually easily proven unsubstantiated and are the exception rather than the rule for photojournalism images. However, computer technology puts photographic faking on a new level of concern as images can be digitized and manipulated without the slightest indication of such trickery.

245. Nie jest to nowe zjawisko. Paul Martin Lester, profesor komunikacji na uniwersytecie stanowym Kalifornii w Fullerton, stwierdził (http://commfaculty.fullerton.edu/lester/writings/faking.html): \newline Fotoreportaż, czy fotografia robiona na potrzeby artykułów prasowych, ma długą i chwalebną tradycję prawdomówności. Fałszowanie fotografii, czy to przez ustawiane sceny, czy przez obróbkę zdjęć, ma niestety równie długą tradycję. W rezultacie , wiarogodność fotografii które zdobyły nagrodzę Pulitzera, które zachęciły ludzi do działania, które były określanie jako humanistyczne dokumenty pełne nadziei i radości, jest poddawana w wątpliwość. Ich wpływ naturalnie się zmniejszył, gdy podniesione zostały te zarzuty. Jednak jest to zwykle wyjątek od reguły,zwykle też takie oskarżenia nie mają podstaw. Ale dzięki wprowadzeniu komputerów do obróbki fotograficznej, możliwości manipulacji znacznie się powiększyły.

246. Columbia University journalism professor Sreenath Sreenivasan has compiled a page of doctored photos: http://sree.net/teaching/photoethics.html.

246. Wykładowca dziennikarstwa z Columbia University Sreenath Sreenivasan przygotował stronę o zmanipulwanych fotografiach http://sree.net/teaching/photoethics.html.

247. Fairness and Accuracy in Reporting report: http://www.fair.org/activism/cbs-digital.html.

247. raport „Fairness and Accuracy in Reporting” http://www.fair.org/activism/cbs-digital.html.

248. See Securities and Exchange Commission documents at http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17094.htm.

248. dokumenty Komisji Bezpieczeństwa i Wymiany at http://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr17094.htm.

249. Matt Drudge: http://www.drudgereport.com.

249. Matt Drudge: http://www.drudgereport.com.

250. The New York Times, February 14, 2004: „Amazon Glitch Unmasks War of Reviewers.”

250. The New York Times, 14 luty, 2004: „Amazon Glitch Unmasks War of Reviewers.”

251. For the full exchange between me and "George," visit the posting: http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/001675.shtml.

251. Pełna wymiana zdań między mną i „Georgem” http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/001675.shtml.

252. Berkeley Intellectual Property Blog: http://journalism.berkeley.edu/projects/biplog.

252. Berkeley Intellectual Property Blog: http://journalism.berkeley.edu/projects/biplog.

253. Some people who comment on my blog have said they choose to use phony email addresses so that spammers can't scrape their email addresses off their postings. This is a valid concern. Spammers are always looking for new email addresses and regularly spider forums and blogs for email addresses. Forum and blogging software is improving, however, and it'll soon be more difficult for a spammer's software to effectively scrape email addresses off comment postings.

253. Niektórzy komentatorzy mojego bloga stwierdzili, iż używają fałszywych adresów e-mail by nie zostać namierzonym przez spamerów. To realne zagrożenie. Spamerzy zawsze przeszukują fora w poszukiwaniu nowych adresów email. Ale oprogramowanie jest ciągle ulepszane, i już wkrótce takie namierzenie będzie dużo trudniejsze.

254. Ward Cunningham goes far beyond simply defining trolls. He offers distinctions and good advice on what to do about them: http://c2.com/cgi/wiki?TrollDefinition.

254. Ward Cunningham nie tylko definiuje trolle, ale także tworzy ich klasyfikację i podaje rady jak sobie z nimi radzić: http://c2.com/cgi/wiki?TrollDefinition.

255. The Columbia Journalism Review's Campaign Desk site covered the drug-benefits controversy in some depth: http://www.campaigndesk.org/archives/000446.asp.

255. strona The Columbia Journalism Review's Campaign Desk opisywała szeroko kontrowersje dotyczące korzyści z używania narkotyków http://www.campaigndesk.org/archives/000446.asp.

256. See Mark Memmott's USA Today story on Google bombing: : http://www.usatoday.com/news/politicselections/nation/president/2004-04-11-kerry-waffles_x.htm.

256. zobacz tekst Mark Memmott's w USA Today o „google bombing” http://www.usatoday.com/news/politicselections/nation/president/2004-04-11-kerry-waffles_x.htm.

257. Boston Online: http://www.boston-online.com.

257. Boston Online: http://www.boston-online.com.

258. Adam Gaffin's recounting of the "dixie wrecked" situation: http://www.wickedgood.info/cgi-bin/forum/gforum.cgi?post=12703;#12703.

258. Adam Gaffin wspomina o całej sprawie: http://www.wickedgood.info/cgi-bin/forum/gforum.cgi?post=12703;#12703.

259. For example, as another commenter observed in the "Wicked Good" discussion of New Media Strategies, the firm worked with the Burger King fast-food chain to get the word out about a potentially harmful toy being given to small children: "NMS' innovative one-on-one corporate communications strategy instantly reached millions of concerned parents and earned Burger King praise from both customers and the Consumer Products Safety Commission."

259. na przykład, jak zobserwował inny komentator w dyskusji „Przekorne Dobro” o Nowych Strategiach Medialnych, firma pracowała dla sieci fast-foodów Burger King aby rozpowszechnić informację o potencjalnie szkodliwej zabawce rozdawanej małym dzieciom. Innnowacyjne podejście NSM, strategia komunikacyjna „twarzą-w-twarz” natychmiast przyniosła rezultaty. Miliony zaniepokojonych rodziców otrzymało odpowiednie informacje, dzięki czemu Burger King został pochwalony nie tylko przez konsumentów ale także przez Komisję Bezpieczeństwa Produktów Rynkowych

260. Ken Layne blog: http://www.kenlayne.com.

260. blog Ken Layne: http://www.kenlayne.com.

261. In 2002, an article in The Guardian attributed the Lane quote to Glenn Reynolds, who posted this funny but relevant item on his blog: "While I do say ‘fact check your ass’ from time to time, it's Ken Layne who coined the term. This article from The Guardian gives the impression that the term is uniquely mine, which it isn't—either by origination or by frequency of use. Hey, I just ‘fact-checked the ass’ of an article over the phrase ‘fact-checking your ass.’ I think that should get me the recursive metablogging medal of the day. Or at least a good seed in the recursive metablogging tournament."

261. W 2002 w artykule Guardiana przypisano bon mot Lane Glennowi Reynoldsowi który później napisał ten śmieszny ale ważny tekst na swoim blogu „mimo tego, że mówię «fact check your ass» od czasu do czasu, to Lane jest autorem tego stwierdzenia. Hej… przecież właśnie zrobiłem to wobec tekstu o tym stwierdzeniu. Powinienem chyba dostać medal w rekursywnym metablogowaniu. Albo przynajmniej dobre rozstawienie w turnieju rekursywnego metablogowania”

262. For more on the Kaycee Nicole case, see the "Kaycee Nicole (Swenson) FAQ": http://www.rootnode.org/article.php?sid=26.

262. Więcej informacji o sprawie Kaycee Nicole w Kaycee Nicole FAQ: http://www.rootnode.org/article.php?sid=26.

263. WordPirates: http://www.wordpirates.com.

263. WordPirates: http://www.wordpirates.com.

264. In 1998, The New York Times' public site was hacked, and the front page changed, but the changes were blatantly the work of people who were making an anti-Times point, not trying to pull off another, more serious kind of stunt.

264. W 1998 roku dokonano włamania na stronę główną New York Timesa, i strona została zmieniona, ale w sposób który sugerował że ludzie odpowiedzialni za to chcieli coś udowodnić Timesowi, nie zaś wykręcić jakiegoś poważniejszego numeru.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License