Endnotes8

218. Moore's original paper on the subject is on Intel's web site at: ftp://download.intel.com/research/silicon/moorespaper.pdf.

218. Pierwsza wersja pracy Moora na ten temat znajduje się na stronie www Intela pod adresem ftp://download.intel.com/research/silicon/moorespaper.pdf.

219. In this 2003 CNET interview, Metcalfe talks about the genesis and future of Ethernet:
http://news.com.com/2008-1082-1008450.html.

219. W tym wywiadzie dla CNET, Metcalf mówi o początkach i przyszłości Ethernetu : http://news.com.com/2008-1082-1008450.html.

220. As Hal Varian and Carl Shapiro noted in their important 1999 book, Information Rules (Harvard Business School Press), Metcalfe's Law relies on what economists call "network externalities." This is the notion that the larger the network, the more attractive it will be to users in most cases—and the harder it will be for a new entrant in the market to get people to switch.

220. Jak Hal Varian i Carl Shapiro zauważyli w swojej ważnej książce „Informacja Rządzi” (Information Rules, wydanej przez Harvard Business School Press), Prawo Metcalfa opiera się na tym co ekonomiści nazywają „zewnętrznościami sieci”. Termin ten oznacza zależność - im większa sieć, tym w większości przypadków będzie ona bardziej atrakcyjna dla użytkowników, i tym bardziej będzie nowemu podmiotowi na rynku trudniej przekonać ludzi by się przestawili.

221. David Reed's own explanation of his "law" is on his site: http://www.reed.com/Papers/GFN/reedslaw.html.

221. Własne wytłumaczenie Davida Reeda na tema jego „prawa” znajduje się na jego stronie www http://www.reed.com/Papers/GFN/reedslaw.html.

222. I'm particularly indebted to Howard Rheingold for his observations, in conversations and his writing, which have helped clarify my own understanding of the power of these various laws.

222. Mam szczególnie duży dług wobec Howarda Rheingolda - dzięki rozmowom z nim, jego obserwacjom i jego pracom łatwiej było mi zrozumieć znaczneie tych różnych praw.

223. Pew report on online content production: http://www.pewinternet.org/reports/toc.asp?Report=113.

223. Raport orgnizacji Pew na tema tworzenia treści w Internecie

224. Adam Curry: http://live.curry.com.

224. Adam Curry: http://live.curry.com.

225. Curry's BloggerCon session introduction: http://blogs.law.harvard.edu/bloggerCon/2004/04/09#a1119.

225. Wprowadzenie Curry'ego na sesji BlogerCon http://blogs.law.harvard.edu/bloggerCon/2004/04/09#a1119.

226. Andrew Grumet has been experimenting with video as RSS "enclosures," delivered to a desktop (or other device) as needed. See http://blogs.law.harvard.edu/tech/bitTorrent for more information.

226. Andrew Grument eksperymentował z „przesyłkami” video w dostarczanymi do komputera (albo innego urządzania) w formacie RSS. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na http://blogs.law.harvard.edu/tech/bitTorrent

227. Advertisers saw this potential long ago. In Hong Kong in 2000, a friend showed me a mobile phone that let him know if a nearby store was having a sale.

227. Reklamodawcy dostrzegli ten potencjał dawno temu. W 2000 roku w Hong Kongu, mój znajomy pokazał mi telefon komórkowy, który informował go jeśli pobliski sklep organizował wyprzedaż.

228. Bantam, 1991.

228. Bantam, 1991.

229. Google News: http://news.google.com.

229. Google News: http://news.google.com.

230. Microsoft Newsbot: http://newsbot.msn.com.

230. Microsoft Newsbot: http://newsbot.msn.com.

231. MyYahoo! RSS: http://add.my.yahoo.com/rss/.

231. MyYahoo! RSS: http://add.my.yahoo.com/rss/.

232. Erik Benson blog: http://erikbenson.com.

232. blog Erika Bensona : http://erikbenson.com.

233. Google's API: http://www.google.com/apis/.

233. Google's API: http://www.google.com/apis/.

234. Amazon's Web Services: http://www.amazon.com/gp/aws/landing.html/102-2039287-6152169.

234. Usługi Sieciowe sklepu Amazon http://www.amazon.com/gp/aws/landing.html/102-2039287-6152169.

235. Technorati Developers Center: http://www.technorati.com/developers/index.html.

235. Centrum dla Developerów Technorati: http://www.technorati.com/developers/index.html.

236. Amazon Light: http://www.kokogiak.com/amazon.

236. Amazon Light: http://www.kokogiak.com/amazon.

237. Valdis Krebs' political book-buying analysis: http://www.orgnet.com/divided.html.

237. Analiza sprzedaży ksiażek politycznych dokonana przez Valdisa Krebsa http://www.orgnet.com/divided.html.

238. AllConsuming: http://www.allconsuming.net.

238. AllConsuming: http://www.allconsuming.net.

239. GoogObits: http://www.googobits.com.

239. GoogObits: http://www.googobits.com.

240. In April 2004, Technorati launched a preliminary version of a service that went part of the way toward making the conversation visible. It let a weblogger automatically show a link to Technorati's index of all the blogs that had linked to a specific posting. It was launched first on BoingBoing and became an instant hit.

240. W kwietniu 2004 Technorati uruchomiło próbną wersję usługi która częściowo polepszała widoczność konwersacji. Usługa ta umożliwiała blogerowi umieszczanie linków do głównego indeksu Technorati, które w automatyczny sposób pokazywały wszystkie linki prowadzące do konkretnej notki na blogu. Po raz pierwszy usługa ta została uruchomiona na blogu Boing Boing i natychmiast stała się hitem.

241. As David Weinberger says, updating the Andy Warhol aphorism: "In the future everyone will be famous for fifteen people."

241. Jak powiedział David Weinberger, parafrazując Andy'ego Warhola, „W przyszłości każdy będzie sławny dla piętnastu osób”.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License