Endnotes11

286. New Scientist story on China's blocking of blogs: http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993260.

286. Artykuł na temat blokowania blogów w Chinach z New Scientist: http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993260.

287. Zittrain/Edelman study of Net-filtering by nations: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/.

287. Badania nad filtrowaniem sieci przez narody Zittrain/Edelman: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/.

288. Europe's data privacy laws are much stricter. Asia is relatively lax.

288. Prawa dotyczące prywatności danych w Europie są o wiele bardziej surowe. Azja jest stosunkowo łagodna.

289. Lessig on Stanford's network police, from interview in Reason magazine: http://www.findarticles.com/cf_dls/m1568/2_34/85701100/print.jhtml.

289. Lessig o policji sieciowej Stanford, z wywiadu dla magazynu Reason: http://www.findarticles.com/cf_dls/m1568/2_34/85701100/print.jhtml.

290. Penguin Press, 2004.

290. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005 http://www.futrega.org/wk/.

291. See Siva Vaidhyanathan's blog: http://www.nyu.edu/classes/siva/. His 2004 book, The Anarchist in the Library: How the Clash Between Freedom and Control is Hacking the Real World and Crashing the System (Basic Books), is essential reading for anyone who wants to understand how the forces of central control are creating such havoc with creativity, innovation, and even freedom.

291. Zobacz blog Sivy Vaidhyanathan'a: http://www.nyu.edu/classes/siva/. Jego książka z 2004r., The Anarchist in the Library: How the Clash Between Freedom and Control is Hacking the Real World and Crashing the System (Basic Books) (Anarchista w Bibliotece: Jak Potyczka Między Wolnością i Kontrolą Hakuje Prawdziwy Świat i Niszczy System), jest podstawową lekturą dla każdego, kto chce zrozumieć, jak siły centralnej kontroli tworzą zamęt w kreatywności, innowacji, a nawet wolności.

292. Supreme Court's ruling in 1984's Sony v. Universal ("Betamax") case: http://www.eff.org/Legal/cases/sony_v_universal_decision.php.

292. Sąd Najwyższy prowadzący sprawę z 1984r. Sony przeciw Universal („Betamax): http://www.eff.org/Legal/cases/sony_v_universal_decision.php

293. Full text of the DMCA: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

293. Pełen tekst DMCA: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

294. Ed Felten, a Princeton University computer science professor, was threatened with legal action if he gave a talk about how easy it would be to break open an experimental music industry file format. See http://www.cs.princeton.edu/sip/sdmi/.

294. Ed'owi Felten'owi, wykładowcy informatyki Uniwersytetu w Princeton, grożono założeniem sprawy sądowej jeśli wygłosi przemówienie o tym, jak łatwo byłoby złamać eksperymentalny format pliku przemysłu muzycznego. Zobacz http://www.cs.princeton.edu/sip/sdmi/.

295. Russian software company acquitted (CNET): http://news.com.com/2100-1023-978176.html.

295. Rosyjska firma programistyczna uniewinniona (CNET): http://news.com.com/2100-1023-978176.html.

296. Lexmark printer company sues ink cartridge maker (CNET): http://news.com.com/2100-1023-979791.html.

296. Firma produkująca drukarki Lexmark pozywa wytwórcę atramentowych kaset wymiennych (CNET): http://news.com.com/2100-1023-979791.html.

297. FCC broadcast flag ruling: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-273A1.pdf.

297. Decyzja FCC w sprawie Znacznika Broadcast Flag: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-273A1.pdf.

298. The music industry's difficulties are not due to MP3 file sharing, contrary to the propaganda. It's due at least as much to a reduction in the number of releases and the overall lower quality of music being promoted today, as well as incredibly high prices. Moreover, a deeply researched study (http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf) by professors at Harvard Business School and the University of North Carolina concluded that file sharing has no obvious impact on sales—and that it may actually help promote the music.

298. Problemy przemysłu muzycznego nie są spowodowane dzieleniem się plikami MP3 (file sharing), wbrew propagandzie. Są spowodowane przynajmniej tak bardzo redukcją liczby wydań i całościową niższą jakością muzyki dziś promowanej, jak i niewiarygodnie wysokimi cenami. Co więcej, dogłębne studium (http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf) przeprowadzone przez wykładowców ze Szkoły Biznesu Harvardu (Harvard Business School) i Uniwersytetu Północnej Karoliny pokazały, że dzielenie się plikami nie ma żadnego oczywistego wpływu na sprzedaż – a że tak naprawdę może pomóc promować muzykę.

299. Wired News' coverage of Berman's legislation: http://www.wired.com/news/politics/0,1283,54153,00.html.

299. Relacja Wired News z legislacji Bermana: http://www.wired.com/news/politics/0,1283,54153,00.html.

300. I recommend two superbly researched papers that explain the dangerous confluence of privacy and digital rights management: "DRM and Privacy"
(https://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/drm/papers/cohen-drmandprivacy-btlj2003.html) by Julie E. Cohen, professor of law at Georgetown University Law Center; and the more recent "The New Surveillance" (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=527003) by Sonia Katyal, associate professor at Fordham University School of Law.

300. Polecam dwie doskonale przebadane prace, które wyjaśniają niebezpieczną zależność między prywatnością a zarządzaniem prawami cyfrowymi: „DRM i Prywatność”(https://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/drm/papers/cohen-drmandprivacy-btlj2003.html) autorstwa Julie E. Cohen, profesora prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Georgetown, i nawet świeższe: „Nowa Obserwacja” (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=527003) autorstwa Sonii Katyal, profesora nadzwyczajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Fordham.

301. Patricia Schroeder, a former member of Congress who went on to head the publishing industry's main lobbying organization, famously told The Washington Post in 2001
(http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A36584-2001Feb7), "We have a very serious issue with librarians." I've shown this quote to people on many occasions, and the universal response has been sheer disbelief at Schroeder's statement.

301. Patricia Schroeder, były członek Kongresu, która następnie stanęła na czele głównej organizacji lobbistycznej przemysłu wydawniczego, zasłynęła wypowiedzianym dla The Washington Post w 2001r. (http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A36584-2001Feb7), „Mamy bardzo poważną kwestię z bibliotekarzami.” Pokazywałem ten cytat ludziom wielokrotnie, i każdorazową odpowiedzią było całkowite niedowierzanie w stwierdzenie Schroeder.

302. Congress is moving closer to outlawing peer-to-peer outright, and the entertainment industry keeps suing everyone in sight. In one case, a record company sued a Silicon Valley investor in Napster, alleging contributory infringement; that case has yet to go to trial.

302. Kongres jest coraz bliżej uznania peer-to-peer całkowicie bezprawnym, a przemysł rozrywkowy ciągle pozywa każdego kogo ma w zasięgu wzroku. W jednym przypadku, firma płytowa pozwała inwestora Doliny Krzemowej w Napsterze, zarzucając mu współudział; w tej sprawie jak dotąd proces się nie odbył.

303. Doctorow quote in full: http://boingboing.net/2004/01/27/protect_your_investm.html

303. Pełen cytat Doctorow'a: http://boingboing.net/2004/01/27/protect_your_investm.html

304. And indeed, Apple has taken things away. In late April 2004, it released an iTunes "update" that, when installed, removed functionality from the software while adding new features. I fully expect that Apple will continue to do this.

304. I, w rzeczy samej, Apple te wolności odbiera. Pod koniec kwietnia 2004r,. wydał „uaktualnienie” („update”) iTunes, który po zainstalowaniu usuwa funkcjonalność z oprogramowania podczas dodawania nowych opcji. Całkowicie spodziewam się, że Apple będzie kontynuował takie praktyki.

305. Full Ross Anderson analysis of trusted computing: http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html.

305. Pełna analiza Zaufanej Techniki Komputerowej przeprowadzona przez Ross'a Andersona: http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html.

306. Currency, 1999.

306. Currency, 1999.

307. See http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/5231643.htm.

307. Zobacz http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/5231643.htm.

308. See Infoworld's coverage: http://www.infoworld.com/article/04/02/02/HNchinacensor_1.html. It's more acceptable to use the Napster defense if you're a big company, apparently.

308. Zobacz reportaż Infoworld: http://www.infoworld.com/article/04/02/02/HNchinacensor_1.html. Widocznie bardziej akceptowalnym jest użycie obrony Napstera jeśli jesteś dużą firmą.

309. http://cyberlaw.stanford.edu/lessig/blog/archives/121002%2002-52%2000-185.pdf.

309. http://cyberlaw.stanford.edu/lessig/blog/archives/121002%2002-52%2000-185.pdf.

310. Throughout this section, I've used the word "content" in the broadest sense—that which is created by anyone, not just the entertainment industry. Indeed, it's crucial to recognize that the content users create is more important than what Hollywood creates, especially as we contemplate the architecture of future networks. See Andrew Odlyzko's paper, "Content is Not King," for more on this: http://www.firstmonday.dk/issues/issue6_2/odlyzko/#o9.

310. W całym rozdziale używam słowa „treść” („content”) w najszerszym znaczeniu – to, co jest tworzone przez kogokolwiek, nie tylko przemysł rozrywkowy. W rzeczy samej, bardzo istotnym jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że treść tworzona przez użytkowników jest ważniejsza od tego, co tworzy Hollywood, szczególnie jeśli zastanowimy się nad architekturą przyszłych sieci. Zobacz pracę Andrew Odlyzko, „Treść nie jest Królem,”; aby dowiedzieć się więcej zobacz: http://www.firstmonday.dk/issues/issue6_2/odlyzko/#o9.

311. Electronic Frontier Foundation: http://www.eff.org.

311. Fundacja Elektronicznej Granicy (EFF): http://www.eff.org.

312. Creative Commons: http://www.creativecommons.org.

312. Creative Commons: http://www.creativecommons.org.

313. The interstates are an intriguing mirror image of what's required with data. In the 1950s, America's state and local highways were well-developed. What we needed, and what corporate America couldn't provide, was a system of long-distance roads. Today, the reverse is true: the long-distance data highways, the "backbone" networks, exist in abundance. It's the local roads we need, right up to our homes. Big telecom carriers say they'll provide these connections only if we allow them to control the content that flows on those lines. Imagine if we'd given the interstates to corporations that could decide what kinds of vehicular traffic could use them.

313. Drogi międzystanowe są intrygującym odbiciem lustrzanym tego, co wymagane jest dla danych. W latach pięćdziesiątych autostrady lokalne i stanowe Ameryki były dobrze rozwinięte. To czego potrzebowaliśmy, i czego zbiorowo Ameryka nie mogła zapewnić, był system dróg międzystanowych. Dziś jest odwrotnie: dalekobieżne autostrady danych, sieci „szkieletowe” istnieją w dużych ilościach. Potrzebujemy za to lokalnych dróg, zaraz do naszych domów. Wielcy dostawcy telekomunikacyjni mówią, że zapewnią takie połączenia tylko wtedy, jeśli pozwolimy im kontrolować treść, jaka przepływa tymi liniami. Wyobraź sobie, że daliśmy drogi międzystanowe firmom, które mogą decydować o tym, jaki rodzaj ruchu pojazdów może z nich korzystać.

314. FCC Spectrum Policy Task Force: http://www.fcc.gov/sptf/.

314. FCC Spectrum Policy Task Force ( Zespół Zadaniowy ds Spektrum): http://www.fcc.gov/sptf/.

315. Full text of Powell's 2003 speech on spectrum: http://www.fcc.gov/Speeches/Powell/2002/spmkp212.html.

315. Pełny tekst przemówienia Powell'a na temat spektrum z 2003r.: http://www.fcc.gov/Speeches/Powell/2002/spmkp212.html.

316. David Reed's home page: http://www.reed.com/dpr.html.

316. Strona domowa David'a Reed'a: http://www.reed.com/dpr.html.

317. To get a fuller understanding of Reed's "open spectrum" thinking, start with this essay: http://www.reed.com/Papers/openspec.html.

317. Aby lepiej zrozumieć myślenie Reed'a na temat „otwartego spektrum”, zacznij od tego eseju: http://www.reed.com/Papers/openspec.html.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License