Endnotes 1.

3. Cambridge University Press, 2003

3. Cambridge University Press, 2003

4. Bimber also observes that the Founders based their new nation essentially on information. An informed electorate was necessary to self-government. The Federalist papers, newspapers, and other writings were the beginnings of the world's first information-based society.

4. Bimber także zauważa, że twórcy opierali swoją nową niepodległość w gruncie rzeczy na informacji. Poinformowany elektorat był konieczny do uzyskania autonomii. Federalne gazety, czasopisma i inne publikacje były początkiem pierwszej światowej społeczności opartej na informacji.

5. Tom Standage's The Victorian Internet (1998) observes the remarkable similarities in rise of 19th-century telegraph networks and the modern Internet, including stock market bubbles, absurd predictions, and, in the end, the rise of an enormously powerful tool for communications (http://www.tomstandage.com).

5. W Tom Standage w „Wiktoriańskim internecie” (1998) zwraca uwagę na niezwykłe podobieństwo między wzrostem sieci telegraficznych w 19 wieku a nowoczesnym internetowym, włączając szemrania seryjnego rynku, absurdalne przewidywania, i w końcu, wzrost niebywale silnego narzędzia komunikacyjnego (http://www.tomstandage.com).

6. Nation magazine, July 21, 2003. http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20030721&s=navasky

6. Nation, 21 lipca 2003 r. http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20030721&s=navasky

7. In the early 1970s, big newspaper companies persuaded Congress to pass a "newspaper preservation" law that limited antitrust enforcement. The law let competing newspapers merge their advertising, printing, and circulation staffs while maintaining separate newsrooms and publishing two papers. My company, Knight Ridder, enjoys the fruits of several such Joint Operating Agreements, as they're called. If there was ever a justification for this law, which is doubtful, the Net makes it less justifiable now. The nation would be better off if the law was repealed.

7. We wczesnych latach 70., wielkie przedsiębiorstwa wydawnicze przekonały Kongres, aby uchwalić prawo „o ochronie gazet”, które ograniczało antymonopolowe egzekutywy. Prawo pozwoliło rywalizującym gazetom scalić ich sztaby reklamowe, drukarnie i systemy dystrybucji, podczas gdy utrzymywały oddzielne redakcje i wydawały dwie osobne gazety. Moja firma, Kinght Ridder, korzystała z owoców kilku takich Joint Operating Agreements, jak je nazywano. Jeśli było kiedyś uzasadnienie tego prawa, co jest wątpliwe, sieć spowodowała, że stało się mniej słuszne obecnie. Państwo będzie się czuło lepiej, jeśli prawo to zostanie zniesione.

8. Direct mail has also pulled advertisers away in large numbers, notes Stephen B. Waters, publisher of the Rome Sentinel in upstate New York. "In 1979 they rejiggered the rates to begin to suck up advertising to keep postponing until the next elections a day of reckoning because of a bloated, expensive labor force," he wrote me. "The advertising dollar has gone to Direct Marketing, not radio and television. It still is the case."

8. Bezpośrednia wiadomość także odciągnęła reklamodawców w znacznej liczbie, pisze Stephen B. Waters, wydawca Rome Sentinel w północnej części stanu New Jork. „W 1979 r. ponownie nadali tempo, by zacząć podlizywać się reklamującym w celu utrzymania przełożenia do następnych wyborów dnia podsumowania z powodu nadętej, drogiej siły roboczej.”, napisał mi. „Pieniądze za reklamy poszły do Direct Marketing, nie do radia czy telewizji. To jest nadal sprawa.”

9. I rely on somewhat fading memory, not archives, for the details of my XyWrite programming-assistance story.

9. Opieram się na trochę blaknącej pamięci, nie archiwach, mówiąc o szczegółach historii wspierania programowania XyWrite.

10. Usenet newsgroups live on today in many forms, including "Google Groups" (http://groups.google.com).

10. Sieciowe grupy informacyjne istnieją do dziś w wielu formach, włączając „Google Groups” (http://groups.google.com).

11. Left-wing groups were also using these systems to organize, but from my observations at the time, not as effectively.

11. Lewicowe grupy także używały tych systemów do organizacji, ale z moich obserwacji wynika, że nie było to tak efektywne.

12. The MIDI standard (http://www.midi.org) revolutionized music, and continues to do so.

12. Format MIDI (http://www.midi.org) zrewolucjonizował muzykę, i robi to nadal.

13. For example, see the Pacific News Service (http://news.pacificnews.org/news/).

13. Zobacz na przykład Pacific News Service (http://news.pacificnews.org/news/).

14. Howard Kurtz column: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/nation/columns/kurtzhoward/.

14. Kolumna Howarda Kurtza: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/nation/columns/kurtzhoward/.

15. Justin Hall: http://www.links.net.

15. Justin Hall: http://www.links.net.

16. Being available worldwide isn't the same as being seen worldwide. In his essay, "Power Laws, Weblogs, and Inequality" (http://www.shirky.com/writings/powerlaw_weblog.html ), Clay Shirky observes that in a system such as the blog arena, "where many people are free to choose between many options, a small subset of the whole will get a disproportionate amount of traffic (or attention, or income), even if no members of the system actively work towards such an outcome. This has nothing to do with moral weakness, selling out, or any other psychological explanation. The very act of choosing, spread widely enough and freely enough, creates a power law distribution." But he adds that newcomers can gain significant audiences nonetheless.

16. Być dostępnym na całym świecie to nie to samo, co być widocznym na całym świecie. W swoim eseju, „Power Laws, Weblogs, and Inequality” (http://www.shirky.com/writings/powerlaw_weblog.html), Clay Shirky zauważa, iż w systemie, takim jak scena blogu, „gdzie wielu ludzi może swobodnie wybierać między wieloma możliwościami, mały podzbiór całości będzie miał nieproporcjonalny ruch na stronie (lub uwagę, albo dochód), nawet jeśli żaden użytkownik systemu nie działa aktywnie w kierunku takiego wyniku. To nie ma nic wspólnego ze słabością moralną, sprzedawaniem siebie, czy innym psychologicznym wyjaśnieniem. Sam akt wybierania, rozpowszechniony wystarczająco szeroko i swobodnie, tworzy siłę prawnej dystrybucji.” Ale on dodaje, że pomimo tego nowo przybyli mogą uzyskać znaczących odbiorców.

17. McGraw-Hill, 1964.

17. McGraw-Hill, 1964.

18. Bantam Books/Random House, 1967.

18. Bantam Books/Random House, 1967.

19. William Morrow, 1980.

19. William Morrow, 1980.

20. Cluetrain Manifesto: http://www.cluetrain.com.

20. Manifest Cluetrain: http://www.cluetrain.com.

21. Dave Winer's "Scripting News" blog: http://www.scripting.com.

21. „Scripting News” Dave'a Winera blog: http://www.scripting.com.

22. UserLand Software: http://www.userland.com.

22. Oprogramowanie UserLand: http://www.userland.com.

23. GNU Project: http://www.gnu.org.

23. Projekt GNU: http://www.gnu.org.

24. In the early 1990s, after many of the core pieces of Stallman's software project had been created, Torvalds, then a Finnish college student, wrote a "kernel," the core element of what became Linux. It's important to recognize, as Torvalds gladly does, that Linux derived from Stallman's original vision.

24. We wczesnych latach 90., po wielu częściach centrum oprogramowania Stallmana, projekt został stworzony. Torvalds, później fiński student college'u, napisał „kernel”, rdzeń tego, co stało się Linuksem. To ważne, by uświadomić sobie, co skwapliwie zrobił Torvalds, że Linuks wziął swój początek w oryginalnej wizji Stallmana.

25. Stallman and others in the free software movement strongly object to the "open source" terminology. For more on why, visit the Free Software Foundation's site (http://www.fsf.org).

25. Stallman i inni z ruchu wolnego oprogramowania stanowczo przeciwstawiają się terminologii „open source”. Aby dowiedzieć się więcej dlaczego, zajrzyj na stronę Free Software Foundation (http://www.fsf.org).

26. Proprietary software makers and some security experts dispute this, saying open code is not inherently safer. But "security through obscurity" is plainly not a workable answer, either.

26. Twórcy prawnie zastrzeżonego oprogramowania i specjaliści od bezpieczeństwa dyskutują nad tym, mówiąc, iż otwarty kod nie jest z natury bezpieczniejszy. Ale „bezpieczeństwo poprzez niejasność” nie jest po prostu także właściwą odpowiedzią.

27. Coase's Penguin: http://www.benkler.org/CoasesPenguin.html.

27. Pingwin Coase'a: http://www.benkler.org/CoasesPenguin.html.

28. Kuro5hin: http://www.kuro5hin.org.

28. Kuro5hin: http://www.kuro5hin.org.

29. Leonard Witt , professor of communications at Kennesaw State University in Georgia (http://www.kennesaw.edu/communication/witt.shtml), persuasively argues that blogs and other bottom-up journalism are doing what advocates of "public journalism"—the idea that journalists have an obligation to further civic discourse and improvement—have been pushing for years, with limited interest from professional journalists. Witt says "intermediaries are no longer needed as public journalism morphs into the public's journalism." See the essay by blogger Tim Porter, who delves deeply into these subjects, for more on this notion (http://www.timporter.com/firstdraft/archives/000246.html).

29. Leonard Witt, profesor komunikacji na Kennesaw State University w Georgii (http://www.kennesaw.edu/communication/witt.shtml), przekonująco argumentuje, iż blogi i inne przejawy dziennikarstwa oddolnego robią to, co zwolennicy „dziennikarstwa obywatelskiego” - idei, że dziennikarze mają obowiązek pociągnięcia obywatelskiego dyskursu i ulepszenia go - forsowali przez lata, przy ograniczonym zainteresowaniu profesjonalnych dziennikarzy. Witt mówi, iż „pośrednicy nie są już dłużej potrzebni, kiedy dziennikarstwo obywatelskie przemienia się w dziennikarstwo obywateli.” Zobacz esej bloggera Tima Portera, który zagłębił się w te tematy, więcej w tej idei (http://www.timporter.com/firstdraft/archives/000246.html).

30. Interesting People Mail List: http://www.interesting-people.org.

30. Lista Malingowa Interesujących Osób: http://www.interesting-people.org.

31. 50 Minute Hour: http://www.50minutehour.net/archive/2001_09_01_index.htm.

31. Godzina Trwająca 50 Minut: http://www.50minutehour.net/archive/2001_09_01_index.htm.

32. Gus," the Brooklyn blogger: http://www.spies.com/~gus/ran/0109/010911.htm. errata-en

33. Meg Hourihan blog: http://www.megnut.com/archive.asp?which=2001_09_01_archive.inc.

33. Blog Meg Hourihan: http://www.megnut.com/archive.asp?which=2001_09_01_archive.inc.

34. Tamim Ansary: "An Afghan-American speaks": http://dir.salon.com/news/feature/2001/09/14/afghanistan/index.html.

34. Tamim Ansary: „An Afghan-American speaks”: http://dir.salon.com/news/feature/2001/09/14/afghanistan/index.html.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License