Copyright

Copyright © 2004 Dan Gillmor. All rights reserved.

Copyright © 2004 Dan Gillmor. Wszelkie prawa zastrzeżone [ML]

Printed in the United States of America.

Wydrukowano w USA [ML]

Published by O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.

Wydane przez O'Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. [ML]

O'Reilly books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. Online editions are also available for most titles (http://safari.oreilly.com). For more information, contact our corporate/institutional sales department: (800) 998-9938 or moc.ylliero|etaroproc#moc.ylliero|etaroproc.

Książki Wydawnictwa O'Reilly mogą być kupowane w celach edukacyjnych, biznesowych i promocyjnych. Wiele tytułów dostępnych jest także w Internecie (http://safari.oreilly.com). Więcej inforamcji można uzyskać kontaktując się z naszym działem sprzedaży: (800) 998-9938 lub moc.ylliero|etaroproc#moc.ylliero|etaroproc [ML]

The O'Reilly logo is a registered trademark of O'Reilly Media, Inc. We the Media and related trade dress are trademarks of O'Reilly Media, Inc.

Logo O'Reilly jest zastrzeżonym znakiem towarowym O'Reilly Media Inc. Książka We the media, wraz z jej wizualną formą, są zastrzeżonymi znakami towarowymi O'Reilly Media Inc. [ML]

Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and O'Reilly Media, Inc. was aware of a trademark claim, the designations have been printed in caps or initial caps.

Wiele z nazw używanych przez producentów i sprzedawców na oznaczenie swych produktów jest uważanych za zastrzeżone znaki towarowe. Jeżeli nazwy takie pojawiają się w książce, a Wydawca (O'Reilly Media, Inc.) jest świadomy tego, że są to zastrzeżone znaki towarowe, nazwy te drukowane są kapitalikami lub zaczynają się wielką literą [ML]

While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher and author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Wydawnictwo i autor książki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jekiekolwiek błędy i przeoczenia ani za szkody spowodowane informacjami zawartymi w książce. Zawartość książki dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 License. Tekst licencji można przeczytać na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ można także skontaktować się z organizacją Creative Commons listownie, pisząc na adres: Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. [ML]


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License