Chapter 7 The Former Audience Joins The Party

Dawna publiczność przyłącza się do zabawy.

On December 10, 2003, thousands of Iraqis marched on the streets of Baghdad to protest bombings by insurgents, violence that had caused far more civilian than military casualties. For all practical purposes, The New York Times and other major media outlets missed the march and its significance.

10 grudnia 2003 tysiące Irakijczyków przemaszerowało ulicami Bagdadu, protestując przeciwko zamachom bombowym dokonywanym przez rebeliantów - przemocy która przyniosła znaczniej więcej cywilnych niż wojskowych strat. Z czysto praktycznych powodów, New York Times i inne duże organizacje medialne przegapiły ten marsz i jego znaczenie.

But some local bloggers did not. They'd been trumpeting the prodemocracy demonstrations for days prior to the event. Blogs, it turned out, became the best way to get the news about an important event.

Ale nie dotyczyło to niektórych lokalnych blogerów. Oni mówili głośno o tej pro-demokratycznej demonstracji wiele dni wcześniej. Jak się okazało, blogi stały się najlepszym źródłem o informacji o ważnym wydarzaniu.

Some of the most prominent coverage came from a blogger named Zeyad, whose Healing Iraq site [181] had become a key channel for anyone who wanted to understand how occupied Iraq (or at least that part of Baghdad) was faring. His reports were thorough and revealing, and his readership grew quickly once word got around.

Jednym z najważniejszych okazał się bloger o imieniu Zeyad, którego strona „Lecząc Irak” [181] stała się kluczowym miejscem dla każdego kto chciał zrozumieć co dzieje się w okupowanym Iraku (albo przynajmniej w jednej dzielnicy Bagdadu). Jego teksty były wyczerpujące i odkrywały wiele ciekawych zjawisk. Oglądalność bloga „Lecząc Irak” zaczęła się szybko zwiększać, jak tylko ludzie zaczęli o nim mówić.

"I was surprised that people would rely on my blog as a source of information together with news," he told me in an email. "Many of my readers have confessed to me that they check out my blog even before checking out news sites such as CNN, BBC, etc. What I find people more interested in is firsthand accounts of daily life in Iraq, and coming from an Iraqi they give it more credence than if it were coming from western journalists."

„Zdziwiło mnie że ktoś może polegać na moim blogu jako na źródle informacji równorzędnym z tradycyjnymi” powiedział mi w e-mailu „Wielu moich czytelników przyznawało się, że sprawdzają moje blogi nawet przed zaglądaniem na strony CNN czy BBC. Okazało się, że ludzie są bardzo zainteresowani wiadomościami z pierwszej ręki dotyczącymi życia w Iraku, a że na moim blogu informacje te pochodzą od Irakijczyka, czytelnicy uznają je za bardziej wiarygodne niż te pochodzące od zachodnich dziennikarzy”

Zeyad's reporting was just one more example of how the grassroots have emerged, in ways the professional media largely still fail to comprehend, as a genuine force in journalism. Indeed, the grassroots are transcending the pallid consumerism that has characterized news coverage and consumption in the past half-century or more. For the first time in modern history, the user is truly in charge, as a consumer and as a producer.

Reportaże Zayeda to tylko jeden z przykładów wzrastającej roli dziennikarstw oddolnego, który to wzrost media tradycyjne wciąż w dużej mierze nie potrafią zrozumieć. W swej istocie to właśnie działalność oddolna przekracza granice nudnego konsumeryzmu który charakteryzował media i ich konsumpcję w ciągu ostatnich pól wieku. Po raz pierwszy w nowożytnej historii,rzeczywiście to użytkownik ma władzę, jako konsument i producent.

This chapter focuses on two broad groups. First are the people who have been active, in their own way, even before grassroots journalism was so available to all. They are the traditional writers of letters to the editor: engaged and active, usually on a local level. Now they can write weblogs, organize Meetups, and generally agitate for the issues, political or otherwise, that matter to them. Once they know the degree to which they can transcend the standard sources of news and actually influence the journalism process, they'll have an increasing impact by being, more than ever before, part of a larger conversation.

W rozdziale tym koncentruję się na dwóch szerokich grupach ludzi. Pierwsza to osoby które zawsze były na swój sposób zaangażowane, nawet zanim dziennikarstwo oddolne stało się dostępne dla wszystkich. To autorzy listów od czytelników, aktywni i działający zwykle na poziomie lokalnym. Teraz mogą pisać blogi, organizować spotkanie poprzez internet, i ogólnie przekonywać do poparcia jakieś sprawy, politycznej lubi innej, która ma dla nich znaczenie. Kiedy tylko już poznają zakres, w jaki mogą przekraczać bariery tradycyjnych źródeł informacji, i przez to w istotny sposób wpływać na proces medialny, staną się bardziej wpływowi, a to dlatego, że będą w większym stopniu niż wcześniej częścią dużej konwersacji.

I'm most excited about the second, and I hope larger, group from the former audience, the ones who take it to the next level. We're seeing the rise of the heavy-duty blogger, web site creator, mailing list owner, or SMS gadfly—the medium is less important than the intent and talent—who is becoming a key source of news for others, including professional journalists. In some cases, these people are becoming professional journalists themselves and are finding ways to make a business of their avocation.

Jestem najbardziej podekscytowany drugą - mam nadzieję że liczniejszą - grupą z dawniej publiczności, tymi ludźmi którzy przenoszą ją na wyższy poziom. Widzimy nadejście ery zaangażowanych blogerów, twórców stron internetowy, właścicieli list mailngowych, SMSowych pionierów - medium jest mniej ważne od talentu i chęci - którzy stają się kluczowym źródłem informacji dla innych, włącznie z zawodowymi dziennikarzami. W niektórych przypadkach tacy ludzie sami stają się profesjonalistami, i znajdują sposoby by czerpać zyski ze swojej pasji.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License