Chapter 5. The Consent Of The Governed

Przyzwolenie Rządzonych

**!ROZDZIAŁ W TRAKCIE REDAGOWANIA *

On Feb. 17, 2004, Ben Chandler won a special election to the U.S. Congress. A Democrat in a race targeted by both major parties as a must-win seat in the House of Representatives, Chandler racked up a smashing 11 percentage point margin.

17 lutego 2004 roku, Ben Chandler zwyciężył w wyjątkowych wyborach do Kongresu. Chandler, Demokrata wygrał z miażdżącą przewagą 11 procent głosów, w wyścigu uznawanym przez obie partie za niezwykle istotny.

Markos Moulitsas Zúniga, author of the Daily Kos weblog, [120] was ecstatic. "This wasn't just a victory. It was a mauling," he wrote late that evening as the results became clear. "And we ALL made it happen. From the cash, to the volunteers on the ground, to the good vibes."

Markos Moulitsas Zúniga autor bloga Daily Kos[120] nie posiadał się z radości. „To nie jest zwykłe zwycięstwo, to prawdziwy nokaut” napisał, gdy wyniki stały się jasne. „I to my RAZEM dokonaliśmy tego. Daliśmy wszystko: pieniędze, wolontariuszy w terenie, pozytywne wibracje i wsparcie.”

Moulitsas had reason to celebrate. The California activist/blogger, an ardent Democrat whose blog had become one of the must-read sites for political junkies, was applauding not just a chipping away at the Republican House majority. He was celebrating the role his and other blogs had played in Chandler's win. Blogs did more than lead cheers. They were vehicles for the "mother's milk of politics," namely money.

Moulitas miał powody do świętowania. Działacz i blogger z Kalifornii, gorący zwolennik Partii Demokratycznej, autora serwisu będącego lekturą obowiązkową wszystkich pasjonatów polityki, celebrował nie tylko pomniejszenie Republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów. Cieszył się także z roli jaką blogosfera odegrała w zwycięstwie Chandlera. Blogosfera nie tylko dopingowała Chandlera, ale także napędzała jego maszynę wyborczą za pomocą „politycznego mleka matki” – czyli pieniędzy.

The previous month, Chandler's campaign had made what turned out to be an astonishingly smart bet. It took out advertisements on the Daily Kos and 10 other popular political blogs, most of which had a left-leaning stance. A $2,000 investment, using the then nascent Blogads online ad agency[121], had turned into some $80,000 in contributions, mostly in small (around $20) amounts, from around the nation. Chandler was "in disbelief" that so many people outside the district cared, his campaign manager told Wired News the next day[122].

Poprzedniego miesiąca, sztab wyborczy Chandlera podjął – jak czas miał pokazać – niezwykle dobrą decyzję. Na blogu Daily Kos i na dziesięciu innych popularnych, w większości lewicowych stronach tego typu sztabowcy Chandlera wykupili ogłoszenia wyborcze, zachęcające do wpłacania datków na jego kampanię. Inwestycja 2000 dolarów, dokonana w raczkującej wówczas internetowej agencji reklamowej Blogads[121], przyniosła 80,000 dolarów we wpłatach (najczęściej w wysokości ok. 20 dolarów) z całego kraju. Manager kampanii Chandlera stwierdził następnego dnia w wypowiedzi dla Wired News, że jego szef „nie mógł wprost uwierzyć” w to, że tyle osób spoza regionu było zainteresowanych tymi wyborami[122].

The voices from the edges of the political system—average people with real-life concerns, not just the big-money crowd—had been heard.

Głos osób z granic system politycznego – zwykłych ludzi z prawdziwymi, życiowymi problemami, nie zaś grubych ryb z dużymi pieniędzmi – został usłyszany.

Historians will look back on the 2002-2004 election cycle as the time when the making-the-news technologies truly came into their own. Big Media and the forces of centralization retained a dominant role during this period, to be sure. And blogs and other such communications tools didn't, by themselves, elect anybody; the implosion of the Howard Dean presidential campaign demonstrated their limitations. It takes the right combination of circumstances and candidate, as Chandler showed, to win elections.

Historycy będą uznawać sezon wyborczy 2002-2004 za pierwszy moment, w którym technologie my-tworzymy-informacje ostatecznie się usamodzielniły. To jasne, że Duże Media i siły centralizacyjne zachowały dominującą rolę w tym okresie. A blogi i inne narzędzia komunikacyjne tego typu same nikogo nie wybrały, krach kampanii Howarda Deana pokazał ich ograniczenia. Przykład Bena Chandlera dowodzi zaś, że potrzeba właściwej mieszanki okoliczności i cech kandydata, by wygrać wybory.

But even as the pundit class was dismissing the Dean phenomenon and, by implication, the value of the Net, it was increasingly obvious that the political sands were shifting.

Ale nawet gdy elita deprecjonowała fenomen Deana, i pośrednio, wartość Sieci jako takiej, stawało się jasne, że polityczne wiatry zaczynają wiać w inną stronę.

Just as the tools of emergent journalism are giving businesses new ways to organize and market, they are helping to transform political life into a virtuous feedback loop among leaders and the governed. Even though the Dean campaign imploded, it broke new ground and became a template for others. And even though governments are not doing enough to take advantage of technology to serve their constituents, they will inevitably see the value in doing so—for financial reasons, if nothing else.

Podobnie jak w biznesie, gdzie innowacyjne narzędzia dziennikarstwa dają przedsiębiorstwom nowe metody organizacji i handlu, tak w polityce pomagają dokonać transformacji życia politycznego w pozytywne sprzężenie zwrotne między rządzonymi a rządzącymi. Mimo że kampania Deana zakończyła się niepowodzeniem, była pionierska w wielu obszarach i stała się modelem dla innych. I mimo tego, że obecnie rządy nie robią wystarczająco wiele, by wykorzystać nowe technologie w służbie obywateli, w końcu zauważą wartość takich działań – choćby tylko z przyczyn finansowych.

This evolution is also about reinforcing citizenship. The emerging form of bottom-up politics is bringing civic activity back into a culture that has long since given up on politics as anything but a hard-edged game for the wealthy and powerful. The technologies of newsmaking are available to citizen and politician alike, and may well be the vehicle for saving something we could otherwise lose: a system in which the consent of the governed means more than the simple casting of votes.

Ta ewolucja dotyczy także wspomagania obywatelstwa jako takiego. Powstające formy dziennikarstwa oddolnego, przywracają aktywność obywatelską do kultury w której już dawno nie określa się polityki inaczej niż tylko jako ostrej gry dla bogatych i potężnych. Technologie te są dostępne zarówno dla obywateli jak i dla polityków, i mogę stać się narzędziem ratowania tego co możemy w innym przypadku utracić : systemu w którym przyzwolenie rządzonych oznacza coś więcej niż tylko proste oddanie głosu.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License