Chapter 2. The Read Write Web

Sieć odczytu i zapisu

Technology that Makes We the Media Possible

Technologia, która umożliwia nasz udział w Mediach

I still remember the moment I saw a big piece of the future. It was mid-1999, and Dave Winer, founder of UserLand Software, had called to say there was something I had to see.

Ciągle pamiętam moment, w którym dane było mi zagłębić się w przyszłość. Było to w połowie 1999 roku, kiedy Dave Winer, założyciel UserLand Software, zadzwonił powiedzieć, że było coś co powinienem zobaczyć.

He showed me a web page. I don't remember what the page contained except for one button. It said, "Edit This Page"—and, for me, nothing was ever the same again.

Pokazał mi stronę internetową. Nie pamiętam co ta strona zawierała poza jednym przyciskiem. Było na nim napisane - „edytuj tę stronę” - i dla mnie nic już nie było takie samo.

I clicked the button. Up popped a text box containing plain text and a small amount of Hypertext Markup Language (HTML), the code that tells a browser how to display a given page. Inside the box I saw the words that had been on the page. I made a small change, clicked another button that said, "Save this page" and voila, the page was saved with the changes. The software, still in prerelease mode, turned out to be one of the earliest weblog, or blog, applications.

Nacisnąłem ten przycisk. Wyskoczyło okienko tekstowe zawierające czysty tekst i małą ilość Hipertekstowego Języka Znaczników (HTML), kodu który mówi przeglądarce jak wyświetlać daną stronę. W tym oknie zobaczyłem słowa, które były na stronie. Dokonałem małej zmiany, kliknąłem inny przycisk, podpisany „zapisz tę stronę” i voila, strona została zapisana wraz ze zmianami. To oprogramowanie, ciągle w stadium rozwoju, okazało się być jedną z najwcześniejszych aplikacji weblogowych, czy po prostu blogowych.

Winer's company was a leader in a move that brought back to life the promise, too long unmet, that Tim Berners-Lee, inventor of the Web, had wanted from the start. Berners-Lee envisioned a read/write Web. But what had emerged in the 1990s was an essentially read-only Web on which you needed an account with an ISP (Internet service provider) to host your web site, special tools, and/or HTML expertise to create a decent site.

Firma Winera była liderem na rynku, który przywrócił do życia obietnicę, długo nie spełnioną, a której Tim Berners-Lee, twórca sieci internetowej, pragnął od samego początku. Berners-Lee marzył o urzeczywistnieniu swojej wizji o stronach do odczytu i zapisu. Ale to, co powstało w latach 1990 było zdecydowanie siecią tylko do odczytu, gdzie potrzebowałeś konta u ISP (dostawcy internetu), aby utrzymać stronę, specjalnego narzędzia i/lub znajomości HTML, aby stworzyć odpowiednią stronę.

Writing on the Net wasn't entirely new, of course. People had done it for years in different contexts, such as email lists, forums, and newsgroups. Wikis—sites on which anyone could edit any page—also predated weblogs, but they hadn't gained much traction outside a small user community, in part because of the techie orientation to the software.

Pisanie w sieci nie było oczywiście całkowicie nowe. Ludzie robili to od lat w różnych kontekstach, jak np. listy mailowe, fora i grupy dyskusyjne. Wiki - strony, na których każdy mógł edytować podstrony - także wyprzedziły weblogi, ale nie zdobyły zbyt dużej popularności poza małymi społecznościami użytkowników, częściowo z powodu technicznego podejścia do oprogramowania.

What Winer and the early blog pioneers had created was a breakthrough. They said the Web needed to be writeable, not just readable, and they were determined to make doing so dead simple.

To, co Winer i pionierzy wczesnych blogów stworzyli było przełomem. Powiedzieli, że Sieć musi być edytowalna, nie tylko dająca się odczytać i byli zdeterminowani zrobić to tak dziecinnie prostym.

Thus, the read/write Web was truly born again. We could all write, not just read, in ways never before possible. For the first time in history, at least in the developed world, anyone with a computer and Internet connection could own a press. Just about anyone could make the news.

Zatem sieć odczytu/zapisu narodziła się ponownie. Mogliśmy wszyscy pisać, nie tylko czytać, co wcześniej było niemożliwe. Po raz pierwszy w historii, przynajmniej w rozwiniętym świecie, każdy posiadający komputer i połączenie z internetem mógł stać się właścicielem prasy. Prawie każdy mógł być dziennikarzem.

About a year and a half later, on November 8, 2000, I was sitting at my desk at the University of Hong Kong where I teach part-time each fall. It was Wednesday morning in Hong Kong, Tuesday evening in the United States, and I was immersed in the U.S. elections muddle that left Americans unsure for weeks who their next president would be.

Około półtora roku później, 8 Listopada 2000, siedziałem za moim biurkiem na Uniwersytecie Hong Kongu gdzie każdej jesieni uczyłem na niepełnym etacie. Była to środa rano w Hong Kongu i czwartkowe popołudnie w Stanach Zjednoczonych i zagłębiałem się w amerykańskim chaosie wyborczym, który na tygodnie zostawił Amerykanów niepewnych tego, kto będzie ich następnym prezydentem.

The U.S. television networks' news programming was unavailable in the university's Journalism and Media Studies Centre, and local media weren't spending as much time on the story as I, an American abroad, might have liked. So I made do with the tools I had—and I realized something that seems obvious only in retrospect.

Programy informacyjne amerykańskich sieci telewizyjnych były niedostępne w uniwersyteckim Centrum Studiów Dziennikarskich i Medialnych, a lokalne media nie poświęcały tak dużo czasu temu problemowi jak ja, Amerykanin za granicą, mógłbym sobie życzyć. Użyłem więc narzędzi, które miałem i uświadomiłem sobie coś, co wydaje się oczywiste tylko z perspektywy czasu.

I found a National Public Radio streaming-audio feed and listened to it. Meanwhile, I was visiting various web sites such as CNN and key newspapers such as the The New York Times for national perspective and my own San Jose Mercury News for California and hometown coverage. I watched as the map of blue states and red states changed, and drilled in on articles about individual state races.

Znalazłem zasób strumieni audio Narodowego Radia Publicznego i słuchałem go. W międzyczasie przeglądałem szereg różnych stron takich jak CNN i kluczowych gazet, jak The New York Times dla zdobycia ogólnokrajowej perspektywy oraz mojego własnego San Jose Mercury News dla informacji z Kalifornii jak i lokalnych. Patrzyłem jak mapa niebieskich i czerwonych stanów zmienia się i zagłębiałem się w artykuły o indywidualnych wyścigach stanowych.

I realized I was getting a better overall report than anyone watching television, listening to the radio, or reading a newspaper in the United States. It was more complete, more varied. In effect, I'd rolled my own news.

Zdałem sobie sprawę, że zdobywałem lepszy ogólny pogląd niż ktokolwiek w Stanach Zjednoczonych oglądający telewizję, słuchający radia czy czytający gazety. Był bardziej kompletny i zróżnicowany. Tworzyłem własne wiadomości.

It was a convergence of old and new media, but the newest component was my own tinkering to create my own news "product"—a compilation of the best material I could find. It was a pale imitation of what we'll be able to do as the tools become more sophisticated, but it worked.

To była konwergencja starych i nowych mediów, ale najnowszym komponentem były moje własne poszukiwania, mające na celu stworzenie osobistego „produktu” informacji - kompilacji najlepszych materiałów, jakie mogłem znaleźć. Była to blada imitacja tego, co będziemy w stanie zrobić, gdy narzędzia staną się bardziej wyszukane, ale to działało.

My main focus in this book is on what happens when people at the edges participate in the news-gathering and dissemination processes. Of course, I have to remind myself that most people will remain—and I dislike this word—consumers of news.

Głównym tematem tej książki jest to, co dzieje się, gdy ludzie z krańców uczestniczą w procesie zbierania i rozpowszechniania newsów. Oczywiście muszę sobie przypominać, że większość ludzi pozostanie - i nie lubię tego słowa - konsumentami wiadomości.

Yet even if that's all they do, they can do it better than at any time in history because technology gives them more choices. (This is one reason why significant numbers of Americans, believing they weren't getting a fair perspective from the U.S. media, sought out international views during the 2003 Iraq War and run-up to it.) [35]

Ale nawet jeśli jest to wszystko, co robią, będą mogli to robić lepiej niż kiedykolwiek w historii, ponieważ technologia daje im więcej możliwości. (Jest to jeden z powodów dlaczego znaczna liczba Amerykanów, wierząc, że nie otrzymują odpowiedniej perspektywy z amerykańskich mediów, poszukiwała międzynarodowych poglądów na sprawę w czasie wojny w Iraku w 2003 roku.).

The news is what we make of it, in more ways than one.

Informacja jest tym, co z niej zrobimy, na wiele więcej sposobów niż jeden.

To understand the evolution of tomorrow's news, we need to understand the technologies that are making it possible. The tools of tomorrow's participatory journalism are evolving quickly—so quickly that by the time this book is in print, new ones will have arrived. This book's accompanying web site (http://wethemedia.oreilly.com) will catalogue new tools as they become available. In this chapter, we'll look more generically at the fundamental technologies.

Zrozumienie ewolucji jutrzejszych informacji wymaga zrozumienia technologii, które ją umożliwiają. Narzędzia jutrzejszego dziennikarstwa uczestniczącego rozwijają się szybko - tak szybko, że w czasie, gdy ta książka będzie w druku pojawią się już nowe. Strona towarzysząca tej książce (http://wethemedia.oreilly.com) będzie katalogować nowe narzędzia, gdy tylko staną się dostępne. W tym rozdziale przyjrzymy się ogólnie fundamentalnym technologiom.

For people who simply want to be better informed, the Internet itself is the key. We have access to a broader variety of current information than ever before, and we can use it with increasing sophistication.

Dla ludzi, którzy po prostu chcą być lepiej poinformowani, Internet jest kluczowy. Jak nigdy przedtem mamy dostęp do większej różnorodności aktualnych informacji i możemy używać go z coraz to większą świadomością.

For those who want to join the process, the Web is where we merely start.

Dla tych, którzy chcą się włączyć w ten proces strona internetowa jest zaledwie początkiem.

The tools of grassroots journalism run the gamut from the simplest email list, in which everyone on the list receives copies of all messages; to weblogs, journals written in reverse chronological order; to sophisticated content-management systems used for publishing content to the Web; and to syndication tools that allow anyone to subscribe to anyone else's content. The tools also include handheld devices such as camera-equipped mobile phones and personal digital assistants (PDAs). What they have in common is a reliance on the contributions of individuals to a larger whole, rising from the bottom up.

Narzędzia dziennikarstwa oddolnego obejmują gamę od najprostszych list mailingowych, gdzie każdy na liście dostaje kopie wszystkich wiadomości; poprzez weblogi, dzienniki pisane w odwróconej kolejności chronologicznej; czy rozbudowane systemy zarządzania treścią używane do publikowania treści na stronie; aż do grupowych narzędzi pozwalających każdemu śledzić treść wprowadzaną przez innych. Do narzędzi tych zaliczamy również urządzenia podręczne takie, jak telefony komórkowe wyposażone w aparat fotograficzny i przenośne komputery (PDA). To, co mają ze sobą wspólnego to poleganie na wkładzie pojedynczych osób, jaki wnoszą w większą całość, idąc od dołu w górę hierarchii.

It boils down to this. In the past 150 years we've essentially had two distinct means of communication: one-to-many (books, newspapers, radio, and TV) and one-to-one (letters, telegraph, and telephone).

Kondensuje się to do tego. W ciągu ostatnich 150 lat mieliśmy dwa istotne sposoby komunikacji: jeden-do-wielu (książki, gazety, radio i telewizja) i jeden-do-jednego (listy, telegraf i telefon).

The Internet, for the first time, gives us many-to-many and few-to-few communications. This has vast implications for the former audience and for the producers of news because the differences between the two are becoming harder to distinguish.

Internet, po raz pierwszy, dał nam komunikację wielu-do-wielu i kilku-do-kilku. Ma to to ogromne skutki dla byłej publiki i dla producentów wiadomości, ponieważ różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami komunikacji stają się coraz trudniejsze do rozróżnienia.

That this could happen in media is no surprise, given the relatively open nature of the tools, which could be used in ways the designers didn't anticipate. It's always been this way in media; every new medium has surprised its inventors in one way or another.

Nie jest zaskoczeniem, że mogło się to zdarzyć w mediach, z relatywnie otwartą naturą narzędzi, które mogą być użyte w sposób przez twórców nieprzewidziany. Zawsze tak się działo w mediach. Każde nowe medium zaskakiwało swoich twórców w taki bądź inny sposób.

At their heart, the technologies of tomorrow's news are fueling something emergent—a conversation in which the grassroots are absolutely essential. Steven Johnson, author of Emergence [36]—a book about how rich, complex systems such as ant colonies come to exist—explained it this way in a 2002 O'Reilly Network interview: [37]

W ich sercach, technologie jutrzejszych wiadomości napędzają coś, co dopiero się krystalizuje - konwersację, w której aspekt lokalny jest absolutnie niezbędny. Steven Johnson, autor Emergence - książki o tym, jak powstają bogate, kompleksowe systemy takie, jak kolonie mrówek - wyjaśnił to w następujący sposób w 2002 roku w wywiadzie dla O'Reilly Network:

Emergence is what happens when the whole is smarter than the sum of its parts … And yet somehow out of all this interaction some higher-level structure or intelligence appears, usually without any master planner calling the shots. These kinds of systems tend to evolve from the ground up.

Emergencja jest tym, co się dzieje kiedy całość jest mądrzejsza od sumy jej części… A mimo to, jakoś poza tą całą interakcją, pojawiają się niektóre struktury z wyższego poziomu lub inteligencji, zazwyczaj bez żadnego głównego planisty uruchamiającego zdarzenia. Te rodzaje systemów mają tendencję do rozwijania się od podstaw.

In no sphere is the whole more intelligent than the sum of its parts than in digital networks, where the basic units are zeros and ones—and where, as David Isenberg explained in his pathbreaking 1997 paper, "Rise of the Stupid Network," [38] the value soars when you move the intelligence to the edges and away from the center. The Internet, in particular, is becoming the environment in which the new tools function, an ecosystem that is gaining strength from diversity. The Web, as it grew up in the 1990s, was a powerful publishing system that journalists of all kinds used to great effect, and still do. But the larger toolkit is part of an expanding, thriving ecosystem.

W żadnej dziedzinie całość nie jest bardziej inteligentna od sumy jej części niż w cyfrowych sieciach, gdzie podstawowe jednostki to zera i jedynki - i gdzie, jak David Isenberg wyjaśnia w swoim pionierskim dokumencie z 1997 roku „Powstanie Głupiej Sieci”, wartość wzrasta, gdy przesuwasz inteligencję na krawędzie, z dala od centrum. Internet w szczególności staje się środowiskiem, w którym te nowe narzędzia funkcjonują, ekosystemem, który czerpie siłę z różnorodności. Sieć, która rozwinęła się w latach 1990 była potężnym systemem publikacji, którego dziennikarze wszystkich rodzajów używali ze wspaniałymi efektami i dalej to robią. Ale większy zestaw narzędzi jest częścią rozrastającego się, kwitnącego ekosystemu.

Let's look inside that toolkit.

Przyjrzyjmy się więc bliżej temu zestawowi.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License