Chapter 12 Making Our Own News

Tworząc nasze media

We tend to be bound by our past, even when we can imagine the future. Yet sometimes we are transformed, and media can be at the center of how we see these changes.

Zwykle jesteśmy ograniczani przez własna przeszłość, nawet jeśli możemy sobie wyobrazić przyszłość. Jednak czasami zmieniamy się i media mogą być w centrum tego, jak postrzegamy takie przemiany.

The Italian Renaissance gave Western civilization several crucial transformations. None, for our purposes, matters more than perspective. Painters such as Giotto di Bondone in the 1300s and Tommaso Masaccio a century later gave depth to what had been a mostly two-dimensional world of European art. Boccaccio's Decameron, published in 1353, was among the earliest works of literature to propose that a point of view was crucial to understanding.

Włoski renesans ofiarował zachodniej cywilizacji kilka kluczowych przekształceń. Nic nie ma dla nas większego znaczenia niż perspektywa. Malarze tacy jak Giotto di Bondone w czternastym wieku i Tommaso Masaccio sto lat później, nadali głębię w większości dwuwymiarowemu światu europejskiej sztuki. Dekameron Boccacciego, wydany w 1353 r., to jedna z najwcześniejszych prac literackich, sugerujących, iż punkt widzenia jest ważny dla rozumienia.

Gutenberg's printing press brought forth a revolution that no one could have anticipated at the time. The Vatican's monks, who controlled publishing, were helpless with the onslaught of this new technology. After Gutenberg, the word of God was liberated from the Pope's doctrine.

Prasa drukarska Gutenberga wywołała rewolucję, której nikt się nie spodziewał w tamtym czasie. Watykańscy mnisi, którzy kontrolowali cały ówczesny proces publikowania treści, byli bezsilni wobec szturmu tej nowej technologii. Po Gutenbergu, słowo Boga zostało uwolnione spod papieskiej doktryny.

The Internet is the most important medium since the printing press. It subsumes all that has come before and is, in the most fundamental way, transformative. When anyone can be a writer, in the largest sense and for a global audience, many of us will be. The Net is overturning so many of the things we've assumed about media and business models that we can scarcely keep up with the changes; it's difficult to maintain perspective amid the shift from a top-down hierarchy to something vastly more democratic and, yes, messy. But we have to try, and nowhere is that more essential than in that oldest form of information: the news. We will be blessed with new kinds of perspective in this emergent system, and we will learn how to make it work for everyone.

Internet jest najważniejszym medium od czasów prasy drukarskiej. Pochłania wszystko co było wcześniej i jest transformujący w najbardziej fundamentalnym znaczeniu tego słowa. Kiedy każdy może stać się - szeroko definiując to pojęcie - twórcą, i wielu z nas nimi zostanie, mając za odbiorców całą planetę. Sieć obala tak wiele twierdzeń, które przyjmowaliśmy na temat mediów i modeli biznesowych, że ledwie możemy nadążyć za zmianami; trudno jest zachować perspektywę gdy następuje transformacja hierarchii góra-dół w formy dużo bardziej demokratyczne i nieuporządkowane. Ale musimy spróbować. W żadnym innym miejscu nie jest to tak ważne, jak w dziennikarstwie informacyjnym. Będziemy błogosławieni nowymi rodzajami perspektywy w tym wyłaniającym się systemie, i będziemy uczyć się jak sprawić, by zadziałał on dla każdego.

Blogs and other modern media are feedback systems. They work in something close to real time and capture—in the best sense of the word—the multitude of ideas and realities each of us can offer. On the Internet, we are defined by what we know and share. Now, for the first time in history, the feedback system can be global and nearly instantaneous.

Blogi i inne nowoczesne media są systemami informacji zwrotnej. Działają w sposób bliski chwili, bliski „czasowi rzeczywistemu” i przechwytują - w najlepszym znaczeniu tego słowa - mnogość pomysłów i rzeczywistości które każdy z nas może zaoferować. W Sieci jesteśmy określani przez to, co wiemy i czym się dzielimy. Teraz, po raz pierwszy w historii, system informacji zwrotnej może być globalny i prawie natychmiastowy.

My goal in this book has been to persuade you that the collision of journalism and technology is having major consequences for three constituencies: journalists, newsmakers, and the audience. The evidence seems persuasive that something big is happening.

Moim celem w tej książce było przekonanie Was, że zderzenie dziennikarstwa i technologii ma poważne konsekwencje dla trzech grup ludzi: dziennikarzy, ludzi opisywanych przez media i odbiorców. Dowody na to że dzieje się coś ważnego są przekonywujące.

Journalists are beginning to get it. For the first three years of its existence, my blog was one of a few lonely outposts in newspaper journalism. No longer. High-profile blogs have appeared at some of the biggest news organizations.

Dziennikarze zaczynają to rozumieć. Przez pierwsze trzy lata swojego istnienia, mój blog był jedną z kilku samotnych placówek gazetowego dziennikarstwa. To się zmieniło. Mocno promowane blogi pojawiły się na stronach największych redakcji i organizacji medialnych.

However, I'm still not convinced that Big Media is doing the most important thing: listening. We are still in a top-down mode and don't realize that the conversation is more important than our pronouncements. I see progress, but not enough.

Jednak nadal nie jestem przekonany, że Wielkie Media robią to co najważniejsze: słuchają. Nadal jesteśmy w trybie z-góry-na-dół i nadal nie uświadamiamy sobie, że konwersacja jest ważniejsza niż nasze własne wypowiedzi. Widzę postęp, ale nie jest on wystarczający.

Newsmakers are not much further along in understanding what's happening to them in this new world of communications. Nor have they used the tools that would help them deal with the public, including the news media, more effectively. Some executives, mostly from the technology industry, have shown they do get it. A few politicians have tapped the power of the grassroots, and more are doing it all the time. Some public-relations people have also caught on, but the industry is woefully behind the times in most respects. They've grasped the dangers, such as the fact that everyone can have a very public say about what newsmakers do; it's hard to keep secrets and harder to stonewall effectively. And they've seen the potential; more transparency is almost always better.

Ludzie opisywani przez media nie są wcale bardziej zaawansowani jeśli chodzi o rozumienia tego, co dzieje się z nimi w tym nowym świecie komunikacji. Nie używają także narzędzi, które mogłyby im pomóc poradzić sobie bardziej efektywnie ze społeczeństwem, i z mediami informacyjnymi. Niektórzy z członków kadry kierowniczej w firmach ze sfery technologicznej pokazali, że rozumieją o co chodzi. Kilku polityków odkryło siłę ruchów oddolnych i wielu robi to nadal. Niektórzy specjaliści od public relations także nadrobili zaległości, ale cała branża jest katastrofalnie zapóźniona pod wieloma względami. Ludzie od PRu uchwycili niebezpieczeństwa, takie jak fakt, iż każdy może publicznie się wypowiedzieć o tym, co robią ich klienci;że trudno jest utrzymać tajemnicę i trudniej grać na zwłokę. Ujrzeli także potencjał; większa transparentność prawie zawsze wychodzi na zdrowie.

Yet I'm most gratified at how the "former audience," as I call it, has taken these tools and turned its endless ideas into such unexpected, and in some cases superb, forms of journalism. Yes, this new media has created, or at least exacerbated, difficult issues of credibility and fairness. We'll be wrestling with these issues for decades, but I'm confident that the community, with the assistance of professional journalists and others who care, can sort it all out.

Dotychczas jestem zadowolony ze sposobu, w jaki „byli odbiorcy”, jak to nazwałem, wzięli narzędzia i zmienili swoje niekończące się idee w tak nieprzewidywalne, i w wielu przypadkach, wspaniałe formy dziennikarskie. Ale te nowe media stworzyły, albo co najmniej podkreśliły, trudne kwestie zaufania i bezstronności. Będziemy się zmagać z tymi problemami przez dziesięciolecia, ale jestem pewien że społeczność przy pomocą profesjonalnych dziennikarzy i innych zainteresowanych, może te problemy rozwiązać.

The former audience has the most important role in this new era: they must be active users of news, and not mere consumers. The Net should be the ally of thought and nuance, not a booster shot for knee-jerk reaction. An informed citizenry cannot sit still for more of the same. It must demand more, and be part of the larger conversation. We will lose a great deal if this does not occur.

Dawni odbiorcy odgrywają najważniejszą rolę w tej nowej erze: muszą być aktywnymi użytkownikami informacji, a nie tylko konsumentami. Sieć powinna być sprzymierzeńcem myśli i zniuansowanego rozumowania, a nie wspomaganiem przewidywalnych odruchów bezwarunkowych. Świadomi obywatele nie mogą ciągle domagać się tego samego. Muszą wymagać więcej, i być częścią większej dyskusji. Stracimy bardzo wiele, jeśli takie zjawisko się nie pojawi.

Sometimes, I fear that it won't be allowed to occur. We are vastly better informed today because of mail lists, web sites, blogs, SMS, and RSS. These tools have roots in networks that encourage innovation.

Czasami obawiam się, że taka przyszłość nie będzie miała szansy zaistnieć. Jesteśmy dzisiaj o wiele lepiej poinformowani z powodu istnienia maili, stron internetowych, blogów, SMSów i kanałów RSS. Te narzędzia mają korzenie w sieciach, które popierały innowację.

Open systems are central to any future of a free (as in freedom) flow of information. Yet the forces of central control—governments and big businesses, especially the copyright cartel—are pushing harder and harder to clamp down on our networks. To preserve their business models, which are increasingly outmoded in a digital age, they would restrict innovation and, ultimately, the kinds of creativity on which they founded their own businesses. The danger in this is massive, but the public remains all too oblivious, in part because Big Media has failed to cover the story properly. I don't think that's a coincidence.

Otwarte systemy są kluczowe dla jakiejkolwiek przyszłości wolnego (czyli mającego korzenie w wolności) przepływu informacji. Jednak siły centralnej kontroli - państwa i duże przedsiębiorstwa, szczególnie kartel zarządzający prawami autorskimi naciskają mocniej i mocniej, aby zamknąć w kleszcze nasze sieci. Aby ochronić swoje modele biznesowe, które są coraz bardziej przestarzałe w erze cyfrowej, ograniczają innowacje, co w konsekwencji ogranicza taką kreatywność dzięki której założyli własne biznesy. Niebezpieczeństwo jest ogromne, ale społeczeństwo nie zdaje sobie z tego za bardzo sprawy, po części dlatego, iż Wielkie Media nie zadbały o odpowiednie przedstawienie tematu. Nie sądzę, aby to był zbieg okoliczności.

I've no doubt that technology will eventually win because it is becoming more and more ubiquitous. I also have faith, perhaps misguided, that public officials will ultimately pay proper attention to the interests of their constituents, and not just to the industries that pad their campaign war chests.

Nie mam wątpliwości, że technologia w końcu wygra, ponieważ staje się coraz bardziej wszechobecna. Wierzę także - co być może nie ma podstaw - iż politycy i urzędnicy państwowi ostatecznie zaczną przykładać odpowiednią wagę do interesów wyborców, a nie tylko do korporacji, które wspierały finansowo ich kampanie wyborcze.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License