Chapter 11 The Empires Strike Back

Imperium kontratakuje

The promise was freedom. And, for a time, freedom was the reality.

Obietnicą była wolność. I przez jakiś czas wolność była rzeczywistością.

The Internet, some of us believed early on, would be a largely unregulated sphere where boundaries would not matter—where, for good and bad, individual freedom would be the paramount condition. After all, the Internet was a robust communications system; it could, in theory, withstand a nuclear attack. So early Netizens can be forgiven for assuming that different rules applied because, for a time, they did.

Jak wierzyli niektórzy z nas, internet miał być w większości nieuregulowaną sferą, w której granice nie miały znaczenia – a wolność indywidualna byłaby najważniejszym warunkiem na dobre i na złe. W końcu internet był dynamicznym sposobem komunikacji; teoretycznie mógł przetrwać atak nuklearny. Dlatego początkującym internautom można było wybaczyć założenie, że obowiązują różne reguły. Przez jakiś czas rzeczywiście obowiązywały.

Cyber-liberty, we saw, would extend to culture and information in powerful, even unprecedented, ways. The Internet—the first many-to-many medium—was going to liberate us from the tyranny of centralized media and the rancid consumerism that says we are merely receptacles for what Big Business, including Big Media, wants us to buy. We were going to turn the world of "take it or leave it" into an informed global conversation. Consumers would become true customers. The governed would become "we, the people" participants in the political process.

Widzieliśmy jak cyberwolność rozciągnie się na kulturę i informację przy użyciu potężnych i niespotykanych sposobów. Internet jako pierwsze masowe medium miał uwolnić nas od tyranii scentralizowanych mediów i „zjełczałego” konsumeryzmu. Według niego jesteśmy jedynie pojemnikami na to, co Wielki Biznes (w tym Wielkie Media) chce, abyśmy kupowali. Zamierzaliśmy zmienić świat typu „bierz lub zostaw”, w poinformowaną globalną konwersację. Konsumenci staliby się prawdziwymi konsumentami. Rządzeni staliby się „nami – ludźmi”, uczestnikami politycznego procesu.

But the clampdown has begun. Everywhere we look, the forces of centralization and authority are finding ways to slow—and perhaps halt altogether—the advances we've made.

Ale rozpoczęły się nagłe ograniczenia. Gdziekolwiek patrzymy, siły centralizacji i władzy znajdują sposoby, aby spowolnić – a być może całkiem zahamować – wysiłki, jakie czynimy.

They include the usual suspects, namely government, big telecommunications companies, and what I call the copyright cartel of entertainment companies. But, sadly, they also include some of the technology pioneers who once promised so much in the way of digital liberty.

Do nich należą zwykli podejrzani mianowicie rząd, wielkie firmy telekomunikacyjne i to, co nazywam autorskim kartelem firm związanych z rozrywką. Ale, co smutne, należą do nich także niektórzy z pionierów technologicznych, którzy kiedyś obiecywali tak wiele w drodze do wolności cyfrowej.

Could these increasing restrictions impinge on grassroots journalism? They could indeed, and we will have to fight to keep our freedoms. The alternative could be a news regime that is dictated almost entirely by governments and mega-corporations—a situation worse than what we have today when Big Media already controls so much.

Czy te nasilające się restrykcje mogły rzutować na oddolne dziennikarstwo? Mogły jak najbardziej i dlatego my będziemy musieli walczyć o utrzymanie naszych wolności. Alternatywą może być reżim informacji, który jest dyktowany prawie otwarcie przez rządy i wielkie korporacje – sytuacja gorsza niż to, co mamy dziś, kiedy Wielkie Media kontrolują już tak wiele.

What follows is a description of the most serious threats, and what we might do, individually and collectively, to counter them.

Poniżej znajduje się opis najpoważniejszych zagrożeń oraz tego, co możemy zrobić (indywidualnie i zbiorowo), aby im przeciwdziałać.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License